Ogłoszenie o wykazie art. 35 1-01 dz. nr 67.10 obr 1-01

W Y K A Z     N I E R U C H O M O Ś C I

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 65) Burmistrz Miasta i Gminy Góra Kalwaria podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży:

Położenie nieruchomości:

 

Miasto Góra Kalwaria, ul. Piłsudskiego obr. 1-01, dz. nr 67/10

Opis nieruchomości

 

Nieruchomość gruntowa niezabudowana przeznaczona do sprzedaży zgodnie z Uchwałą Nr LXIX/730/2018 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 19 września 2018 r.

Nieruchomość objęta księgą wieczystą nr WA5M/00265781/5. Nieruchomość jest obciążona  w dziale III  księgi wieczystej, ustanowiona została służebność gruntowa, polegająca na prawie przechodu i przejazdu oraz położenia mediów. Nieruchomość nie jest obciążona  w dziale IV księgi wieczystej.

Oznaczenie nieruchomości według katastru

 

Cena nieruchomości

Działka nr 67/10 o pow. 0,0199 ha

 

 

190 000 zł + 23 % VAT

 

Rodzaj zbywanego prawa do nieruchomości

Nieruchomość niezabudowana, stanowiąca własność Gminy Góra Kalwaria.

 

 

Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania:

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, przedmiotowa działka położona jest w obszarze zabudowy usługowej i mieszkaniowej wielorodzinnej o symbolu w planie A6U/MW. Uchwała Rady Miejskiej w Górze Kalwarii Nr 34/V/2007 z dnia 7 marca 2007 r.

 

Forma zbycia

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości.

                                                                      

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.                             o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej: www.bip.gorakalwaria.pl                        w dniach od 29.05.2020 r. do 19.06.2020 r.

Wytworzył:
(2020-05-29)
Udostępnił:
Adrian Macioł
(2020-05-28 13:26:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Macioł
(2020-05-29 09:10:05)