II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Łubna

BURMISTRZ  MIASTA i GMINY  GÓRA  KALWARIA

 

ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Łubna, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 151/77 o powierzchni 0,4587 ha objętej księgą wieczystą nr WA5M/00377443/2, działając na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2020.65 t.j. z dnia 2020.01.15) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.2014.1490 t.j. z dnia 2014.10.31) oraz Uchwały Nr XVI/143/2019 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 28 sierpnia 2019 r. Wykaz nieruchomości podano do publicznej wiadomości zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U.2020.65 t.j. z dnia 2020.01.15 ) w dniach od 18.09.2019 r. do 09.10.2019 r.: w prasie lokalnej, na stronie internetowej BIP oraz na tablicy ogłoszeń tut. Urzędzie.

 

                   Cena wywoławcza dz.nr 151/77 – 500 000 zł + 23% VAT            Wadium –  30 000 zł

 

Przedmiotowa nieruchomość położona jest w miejscowości Łubna w rejonie ul. Łubińskiej w sąsiedztwie obiektów magazynowo-składowych. Wieś Łubna położona jest przy drodze krajowej DK-79 w odległości ok. 500 m od ulicy Puławskiej.

Nieruchomość nie jest obciążona wpisami w działach III i IV księgi wieczystej.

Dojazd do działki jest zapewniony ul. Bażantów, posiadającą nawierzchnię asfaltową oraz drogą stanowiącą własność gminną oznaczoną w ewidencji gruntów jako dz.nr 151/71. W ulicy biegną sieci uzbrojenia terenu: energia elektryczna, wodociąg i gaz.

Działka nr 151/77 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego znajduje się na terenie zabudowy produkcyjnej, składów, magazynów i usług o symbolu 2 PU.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się ze szczegółowymi zapisami w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Przed otwarciem przetargu osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej następujące dokumenty: dowód wpłaty wadium, osoby fizyczne – dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport); reprezentujący osoby prawne – dokument tożsamości, aktualny odpis z KRS.  W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne.

Przetarg  odbędzie się w 07.05.2020 r. o godz. 11:00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Górze Kalwarii ul. 3-Maja 10 sala nr 100A.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04.05.2020 r.  w tytule przelewu należy wpisać numer działki ewidencyjnej nieruchomości oraz obręb.

 

Wadium należy wpłacać przelewem na konto: Mazovia Bank Spółdzielczy w Górze Kalwarii nr 46 8003 0003 2001 0000 0635 0005. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy. Organizator przetargu zawiadamia nabywcę w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.  Koszty notarialne i sądowe pokrywa nabywca.  Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte zbywanej nieruchomości  w tym także za nieujawnione w Zasobie Geodezyjno-Kartograficznym przebiegu podziemnych mediów.

Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Organizator przetargu zawiadamia nabywcę o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Cena nieruchomości sprzedanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

Burmistrz zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w tut. Urzędzie p. Nr 210, tel. (22) 736 33 37. Strona internetowa: www.bip.gorakalwaria.pl

                                                                                                              Z up. Burmistrza Miasta i Gminy

                                                                                                                            Danuta Rechnia                                                           

                                                                                                                            Z-ca Burmistrza