I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Czersk przy ulicy Granicznej

BURMISTRZ  MIASTA i GMINY  GÓRA  KALWARIA

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Czersk  przy ulicy Granicznej,  oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka: nr 701/19 o pow. 0,0846 ha, objętej księgą wieczysta nr WA5M/00333741/1 , sprzedaż wraz z udziałem 1/10 części w drodze wewnętrznej, dz. ew.  nr 701/28  o pow. 0,1383 m2, objętej księgą wieczystą nr WA1I/00015291/4, działając na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2020.65 t.j. z dnia 2020.01.15) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.2014.1490 t.j. z dnia 2014.10.31) oraz Uchwały Nr XXXV/382/2013 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 25 stycznia 2013 r. Wykaz nieruchomości podano do publicznej wiadomości zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. ( Dz.U.2020.65 t.j. z dnia 2020.01.15 ) w dniach od 15.01.2020 r. do 06.02.2020 r.: w prasie lokalnej, na stronie internetowej BIP oraz na tablicy ogłoszeń tut. Urzędzie.

                   Cena wywoławcza – 77 427 zł + 23% VAT            Wadium –  4 500 zł

Działka nr 701/19 uregulowana jest w księdze wieczystej nr WA5M/00333741/1. Nieruchomość nie jest obciążona wpisami w dziale III i IV księgi wieczystej.

Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 701/28, objęta księgą wieczystą nr WA1I/00015291/4, stanowiąca drogę wewnętrzną, obciążona  w dziale III księgi wieczystej wpisem użytkowania z dnia 2.12.2019 r, tj. służebność przesyłu na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. zo.o., dział IV zawiera hipotekę umowną łączną na rzecz Raiffeisen Bank Polska S.A.

Na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 701/28 trwają procedury związane z ustanowieniem służebności przesyłu na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, w celu umieszczenia sieci gazowej wraz z przyłączem.

W zasięgu działki znajdują się media : instalacja wodno-kanalizacyjna, gazowa i energetyczna.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego powyższa działka przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną o symbolu MN/U-2, funkcja dopuszczalna – usługi nieuciążliwe. Strefa ochronna sanitarna wynosi 50 m od ogrodzenia cmentarza. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się ze szczegółowymi zapisami w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Przed otwarciem przetargu osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej następujące dokumenty: dowód wpłaty wadium, osoby fizyczne – dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport); reprezentujący osoby prawne – dokument tożsamości, aktualny odpis z KRS; w przypadku przystąpienia do przetargu jednego z małżonków konieczne jest przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka z notarialnym potwierdzeniem podpisu. 

Przetarg  odbędzie się w 26.03.2020 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Górze Kalwarii ul. 3-Maja 10 sala nr 100A.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.03.2020 r.  w tytule przelewu numeru działki ewidencyjnej nieruchomości.

 

Wadium należy wpłacać przelewem na konto: Mazovia Bank Spółdzielczy w Górze Kalwarii nr 46 8003 0003 2001 0000 0635 0005. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy. Organizator przetargu zawiadamia nabywcę w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.  Koszty notarialne i sądowe pokrywa nabywca.  Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte zbywanej nieruchomości  w tym także za nieujawnione w Zasobie Geodezyjno-Kartograficznym przebiegu podziemnych mediów.

Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Organizator przetargu zawiadamia nabywcę o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Cena nieruchomości sprzedanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

Burmistrz zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w tut. Urzędzie p. Nr 210, tel. (22) 736 33 37. Strona internetowa: www.bip.gorakalwaria.pl

                                                                                                              Z up. Burmistrza Miasta i Gminy

                                                                                                                            Danuta Rechnia                                                           

                                                                                                                            Z-ca Burmistrza