Ogłoszenie - Sobików i Góra Kalwaria

                                                                OGŁOSZENIE

                                      Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria

 

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2018 r.; poz. 2204 z późn. zm.)  Burmistrz Miasta i Gminy Góra Kalwaria podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, przeznaczonych do dzierżawy oraz najmu:

 

1.Sobików, dzierżawa części działki nr 37/4  (ok. 80 m2) na okres do 2 lat, objętej księgą wieczystą nr WA5M/00255494,  będącej własnością Gminy Góra Kalwaria na podstawie aktu notarialnego Rep. A Nr - 1274 z dnia 12.12.2019 r.

 

2.Góra Kalwaria, ul. Mariańska, obr. 5-01, wynajem pomieszczenia nr 1 o pow. 250 m2 na rzecz dotychczasowego najemcy na okres do 10 lat w obiekcie hali targowej, posadowionej na działce nr 43, objętej księgą wieczystą nr WA5M/00252165/7, stanowiącej własność Gminy Góra Kalwaria.

 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2  w/w ustawy wynosi 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu. Ogłoszenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu, w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy: www.bip.gorakalwaria.pl w dniach od  07.02.2020 r. do 27.02.2020 r.