III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Łubna

BURMISTRZ  MIASTA i GMINY  GÓRA  KALWARIA

 

ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Łubna, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 149/12 o powierzchni 0,2504 ha, objętej księgą wieczystą nr WA5M/00319981/1, działając na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2018.2204 t.j. z dnia 2018.11.26) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.2014.1490 t.j. z dnia 2014.10.31) oraz Uchwały Nr XXXI/270/2016 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 22 czerwca 2016 r. Wykaz nieruchomości podano do publicznej wiadomości zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. ( Dz.U.2018.2204 t.j. z dnia 2018.11.26 ) w dniach od 31.05.2019 r. do 20.06.2019 r.: w prasie lokalnej, na stronie internetowej BIP oraz na tablicy ogłoszeń tut. Urzędzie.  Pierwszy przetarg odbył się w dniu 14.01.2020 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.

                   Cena wywoławcza – 158 000  zł + 23% VAT            Wadium –  10 000 zł

Nieruchomość niezabudowana, położona w miejscowości Łubna, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 149/12 o pow. 0,2504 ha, objęta księgą wieczystą nr WA5M/00319981/1. Dostęp do drogi publicznej poprzez działkę nr 149/9, na której ustanowiona zostanie służebność przechodu i przejazdu dla każdoczesnego właściciela powyższej nieruchomości, pasem szerokości 6,0 m wzdłuż jej południowej granicy.

W zasięgu nieruchomości, (w ul. Łubińskiej), znajdują się sieci uzbrojenia technicznego terenu: wodociąg, kanalizacja, gaz i energia elektryczna.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Łubna, zatwierdzonym Uchwałą Nr 462/XXXV/2005 Rady Miejskiej Góra Kalwaria z dnia 5 października 2005 r., działka nr 149/12 położona jest na terenie 1P- tereny przeznaczone pod obiekty produkcyjne, magazyny, składy.

Nieruchomość nie jest obciążona wpisami w działach III i IV księgi wieczystej.

Przed otwarciem przetargu osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej następujące dokumenty: dowód wpłaty wadium, osoby fizyczne – dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport); reprezentujący osoby prawne – dokument tożsamości, aktualny odpis z KRS.  W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne.

Przetarg  odbędzie się w 27.02.2020 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Górze Kalwarii ul. 3-Maja 10 sala nr 100A.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.02.2020 r.  w tytule przelewu należy wpisać numer działki ewidencyjnej nieruchomości i obręb.

 

Wadium należy wpłacać przelewem na konto: Mazovia Bank Spółdzielczy w Górze Kalwarii nr 46 8003 0003 2001 0000 0635 0005. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy. Organizator przetargu zawiadamia nabywcę w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.  Koszty notarialne i sądowe pokrywa nabywca.  Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte zbywanej nieruchomości  w tym także za nieujawnione w Zasobie Geodezyjno-Kartograficznym przebiegu podziemnych mediów.

Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Organizator przetargu zawiadamia nabywcę o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Cena nieruchomości sprzedanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

Burmistrz zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w tut. Urzędzie p. Nr 210, tel. (22) 736 33 37. Strona internetowa: www.bip.gorakalwaria.pl

                                                                                                   Z up. Burmistrza Miasta i Gminy

                                                                                                                Danuta Rechnia                                                            

                                                                                                                 Z-ca Burmistrza