II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Krzaki Czaplinkowskie

BURMISTRZ  MIASTA i GMINY  GÓRA  KALWARIA

 

ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Krzaki Czaplinkowskie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 45 o powierzchni 0,11 ha, objętej księgą wieczystą nr WA5M/00333943/7, działając na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2018.2204 t.j. z dnia 2018.11.26) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.2014.1490 t.j. z dnia 2014.10.31) oraz Uchwały Nr XVI/142/2019 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 28 sierpnia 2019 r. Wykaz nieruchomości podano do publicznej wiadomości zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. ( Dz.U.2018.2204 t.j. z dnia 2018.11.26 ) w dniach od 23.10.2019 r. do 13.11.2019 r.: w prasie lokalnej, na stronie internetowej BIP oraz na tablicy ogłoszeń tut. Urzędzie. Pierwszy przetarg ustny, nieograniczony odbył się dnia 14.01.2019 r.  i zakończył się wynikiem negatywnym.

                   Cena wywoławcza – 79 500 zł + 23% VAT            Wadium –  5 000 zł

Działka nr 45 o powierzchni 0,11 ha, objęta jest księgą wieczystą nr WA5M/00333943/7. Nieruchomość nie jest obciążona wpisami w dziale III i IV księgi wieczystej.

Nieruchomość niezabudowana, posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej ul. Głównej i ul. Wrzosowej. W zasięgu działki znajdują się media : wodociąg i energia energetyczna. Na terenie działki znajdują się stare fundamenty do rozbiórki.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka nr 45 położona jest na terenach oznaczonych ma rysunku planu symbolami:

- 10MN/MR- teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i siedliskowej,

- 2KL1/2 – droga lokalna,

- 3KD1/2 – droga dojazdowa.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się ze szczegółowymi zapisami w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Przed otwarciem przetargu osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej następujące dokumenty: dowód wpłaty wadium, osoby fizyczne – dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport); reprezentujący osoby prawne – dokument tożsamości, aktualny odpis z KRS.

 

Przetarg  odbędzie się w 27.02.2020 r. o godz. 11:00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Górze Kalwarii ul. 3-Maja 10 sala nr 100A.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.01.2020 r.  w tytule przelewu należy podać numer działki ewidencyjnej nieruchomości oraz obręb.

 

Wadium należy wpłacać przelewem na konto: Mazovia Bank Spółdzielczy w Górze Kalwarii nr 46 8003 0003 2001 0000 0635 0005. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy. Organizator przetargu zawiadamia nabywcę w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.  Koszty notarialne i sądowe pokrywa nabywca.  Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte zbywanej nieruchomości  w tym także za nieujawnione w Zasobie Geodezyjno-Kartograficznym przebiegu podziemnych mediów.

Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Organizator przetargu zawiadamia nabywcę o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Cena nieruchomości sprzedanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

Burmistrz zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w tut. Urzędzie p. Nr 210, tel. (22) 736 33 37. Strona internetowa: www.bip.gorakalwaria.pl

                                                                                                              Z up. Burmistrza Miasta i Gminy

                                                                                                                            Danuta Rechnia                                                           

                                                                                                                            Z-ca Burmistrza