Wykaz nieruchomości prezznaczonych do sprzedaży - Góra Kalwaria, obręb Czersk

W Y K A Z     N I E R U C H O M O Ś C I

  

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 2204 t.j.) Burmistrz Miasta i Gminy Góra Kalwaria podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

          

 

Położenie nieruchomości:

 

Góra Kalwaria, obręb Czersk

Opis nieruchomości

 

Niezabudowana nieruchomość gruntowa, przeznaczona do sprzedaży zgodnie z Uchwałą Nr XXXV/382/2013 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 25 stycznia 2013 r.

 

Dz. nr 701/19, objęta księgą wieczystą nr WA5M/00333741/1, Nieruchomość nie jest obciążona wpisami w dziale III i IV księgi wieczystej. 

 

Dz. nr 701/28 (udział 1/10), stanowiąca drogę wewnętrzną, objęta księgą wieczystą nr WA1I/00015291/4. Nieruchomość obciążona  w dziale III księgi wieczystej wpisem użytkowania z dnia 2.12.2019, tj. służebność przesyłu na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. zo.o, dział IV zawiera hipotekę umowną łączną na rzecz Raiffeisen Bank Polska S.A.

Oznaczenie nieruchomości według katastru

 

 

 

 

Cena nieruchomości

Działka nr:

701/19 o pow. 0,0846 ha

udział 1/10 części w dz.  nr 701/28  o pow. 0,1383 m2

 

 

 

77 427 zł + 23%VAT

 

 

Rodzaj zbywanego prawa do nieruchomości

Nieruchomość niezabudowana, stanowiąca własność Gminy Góra Kalwaria.

 

 

Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania:

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego powyższa działka przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną o symbolu MN/U-2, funkcja dopuszczalna – usługi nieuciążliwe.

 

Forma zbycia

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

                                                                      

 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.                             o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej: www.bip.gorakalwaria.pl                        w dniach od 15.01.2020 r. do 06.02.2020 r.