Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Góra Kalwaria, obręb 10-03

                   W Y K A Z     N I E R U C H O M O Ś C I

  

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 2204 t.j.) Burmistrz Miasta i Gminy Góra Kalwaria podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

 

Położenie nieruchomości:

 

Góra Kalwaria, obręb 10-03

Opis nieruchomości

 

Niezabudowana nieruchomość gruntowa, przeznaczona do sprzedaży zgodnie z Uchwałą Nr LIV/580/2017 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 29 listopada 2017 r.

Dz. nr 16/12 objęta księgą wieczystą nr WA5M/00243131/4.  Nieruchomość nie jest obciążona w dziale III i IV księgi wieczystej.

Oznaczenie nieruchomości według katastru

 

 

 

 

Cena nieruchomości

Działka nr:

16/12 o pow. 0,8900 ha  

 

 

 

 

759 882 zł + 23%VAT

 

 

Rodzaj zbywanego prawa do nieruchomości

Nieruchomość niezabudowana, stanowiąca własność Gminy Góra Kalwaria.

 

 

Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania:

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, przedmiotowa nieruchomość znajduje się na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolami:

5U – teren zabudowy usługowej

2MNU – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy usługowej

5ZE – teren zieleni, teren zakrzewień, zadrzewień oraz tereny rolnicze

1KDW – droga wewnętrzna

 

Forma zbycia

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

                                                                      

 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.                             o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej: www.bip.gorakalwaria.pl                        w dniach od 15.01.2020 r. do 06.02.2020 r.