I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Czachówek, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 47/8, 47/9, 47/10, 47/11 i 47/12

BURMISTRZ  MIASTA i GMINY  GÓRA  KALWARIA

 

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Czachówek, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 47/8, 47/9, 47/10, 47/11 i 47/12, powstałe w wyniku podziału dz. nr 47/7, objęte księgą wieczystą nr WA5M/00266898/5, działając na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2018.2204 t.j. z dnia 2018.11.26) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.2014.1490 t.j. z dnia 2014.10.31) oraz Uchwały Nr XX/173/2019 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 30 października 2019 r. Wykaz nieruchomości podano do publicznej wiadomości zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. ( Dz.U.2018.2204 t.j. z dnia 2018.11.26 ) w dniach od 27.11.2019 r. do 17.12.2019 r.: w prasie lokalnej, na stronie internetowej BIP oraz na tablicy ogłoszeń tut. Urzędzie.

47/8 o pow. 0,0931 ha              cena wywoławcza: 79 000 zł + 23%VAT          wadium: 5000 zł

47/9 o pow. 0,0931 ha              cena wywoławcza: 79 000 zł + 23%VAT          wadium: 5000 zł

47/10 o pow. 0,0931 ha            cena wywoławcza: 79 000 zł + 23%VAT          wadium: 5000 zł

47/11 o pow. 0,0932 ha            cena wywoławcza: 79 000 zł + 23%VAT          wadium: 5000 zł

47/12 o pow. 0,1048 ha         cena wywoławcza: 79 000 zł + 23%VAT    wadium: 5000 zł

 

Działki można nabyć łącznie lub pojedynczo.

Działki numer: 47/8, 47/9, 47/10, 47/11, 47/12 objęte są  księgą wieczystą nr WA5M/00266898/5

Nieruchomość nie jest obciążona wpisami w dziale III i IV księgi wieczystej.

Nieruchomość niezabudowana, dojazd do nieruchomości jest ul. Wąską. W ul. Wąskiej brak sieci uzbrojenia technicznego terenu. Ul. Wąska dochodzi do ul. Głównej, która posiada nawierzchnię asfaltową oraz biegną w niej wodociąg i energia elektryczna.

Działka nr 47/12 jest zakrzaczona i znajdują się na niej stare fundamenty do rozbiórki.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona jest na terenach oznaczonych ma rysunku planu symbolem U/M – obszar usług i zabudowy mieszkaniowej.

 

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się ze szczegółowymi zapisami w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Przed otwarciem przetargu osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej następujące dokumenty: dowód wpłaty wadium, osoby fizyczne – dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport); reprezentujący osoby prawne – dokument tożsamości, aktualny odpis z KRS.

 

Przetarg  odbędzie się w 20.02.2020 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Górze Kalwarii ul. 3-Maja 10 sala nr 100A.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.02.2020 r.  w tytule przelewu należy podać numer działki ewidencyjnej nieruchomości oraz obręb.

 

Wadium należy wpłacać przelewem na konto: Mazovia Bank Spółdzielczy w Górze Kalwarii nr 46 8003 0003 2001 0000 0635 0005. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy. Organizator przetargu zawiadamia nabywcę w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.  Koszty notarialne i sądowe pokrywa nabywca.  Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte zbywanej nieruchomości  w tym także za nieujawnione w Zasobie Geodezyjno-Kartograficznym przebiegu podziemnych mediów.

Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Organizator przetargu zawiadamia nabywcę o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Cena nieruchomości sprzedanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

Burmistrz zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w tut. Urzędzie p. Nr 210, tel. (22) 736 33 37. Strona internetowa: www.bip.gorakalwaria.pl

                                                                                                              Z up. Burmistrza Miasta i Gminy

                                                                                                                            Danuta Rechnia                                                            

                                                                                                                            Z-ca Burmistrza