Uchwały 2020 r.

Lp.

Nr uchwały

Z dnia

Tytuł

Załączniki

Publikacja
w Dzienniku
Urzędowym Woj. Maz.

(pozycja, rok
oraz data ogłoszenia)

Wyniki głosowań

1 XXIII/217/2020 09.01.2020

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok

-  

wynik głosowania

2 XXIII/218/2020 09.01.2020

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Góra Kalwaria na lata 2020-2018

objaśnienia

zał. nr 1

zał. nr 2

 

wynik głosowania

3 XXIV/219/2020 29.01.2020

 w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych na kadencję od 2020 roku do 2023 roku w wyborach uzupełniających

-  

wynik głosowania

4 XXIV/220/2020 29.01.2020

w sprawie wskazania przedstawiciela Rady Miejskiej do Gminnej Rady Seniorów

-  

wynik głosowania

5 XXIV/221/2020 29.01.2020

w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Góra Kalwaria na rok szkolny 2019/2020 w związku ze zwrotem rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców

-

1763.2020

07.02.2020 r.

wynik głosowania

6 XXIV/222/2020 29.01.2020

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego na rzecz dotychczasowego najemcy

-  

wynik głosowania

7 XXIV/223/2020 29.01.2020

  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na rzecz dotychczasowego najemcy

-  

wynik głosowania

8 XXIV/224/2020 29.01.2020

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych stanowiących własność lub władanie Gminy Góra Kalwaria na rzecz dotychczasowych dzierżawców

-  

wynik głosowania

9 XXIV/225/2020 29.01.2020

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości

-

1764.2020

07.02.2020

wynik głosowania

10 XXIV/226/2020 29.01.2020

w sprawie udzielenia pomocy celowej Powiatowi Piaseczyńskiemu

-  

wynik głosowania

11 XXIV/227/2020 29.01.2020

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Góra Kalwaria na lata 2020–2028

objaśnienia

zał. nr 1

zał. nr 2

 

wynik głosowania

12 XXIV/228/2020 29.01.2020

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok

-

1765.2020

07.02.2020 r.

wynik głosowania

13 XXIV/229/2020 29.01.2020

w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Miejskiej

-  

wynik głosowania

14 XXIV/230/2020 29.01.2020

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria

-  

wynik głosowania

15 XXV/231/2020 26.02.2020

w sprawie nadania placowi miejskiemu w Górze Kalwarii nazwy Rynek im. Biskupa Stefana Wierzbowskiego oraz w sprawie zmiany nazwy ulicy Ratuszowej

-

3063.2020

 11.03.2020 r.

wynik

głosowania

16 XXV/232/2020 26.02.2020

w sprawie nadania błogosławionemu księdzu Zygmuntowi Sajnie tytułu „Zasłużony dla Góry Kalwarii”

-  

wynik

głosowania

17 XXVI/233/2020 27.02.2020

w sprawie przystąpienia do procedury zmiany granic miasta Góra Kalwaria polegającej na przyłączeniu części miejscowości Moczydłów

załącznik

 

wynik

głosowania

18 XXVI/234/2020 27.02.2020

w sprawie przystąpienia do procedury zmiany granic miasta Góra Kalwaria polegającej na przyłączeniu części miejscowości Krzaki Czaplinkowskie

załącznik

 

wynik

głosowania

19 XXVI/235/2020 27.02.2020

w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu

-  

wynik

głosowania

20 XXVI/236/2020 27.02.2020

w sprawie zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego policji informacji o kandydacie na ławnika

-  

wynik

głosowania

21 XXVI/237/2020 27.02.2020

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Góra Kalwaria

-

3064.2020

11.03.2020 r.

wynik

głosowania

22 XXVI/238/2020 27.02.2020

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Brześce II

-  

wynik

głosowania

23 XXVI/239/2020 27.02.2020

zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Góra Kalwaria oraz fragmentu wsi Moczydłów – rejon ul. Lipkowskiej

-  

wynik

głosowania

24 XXVI/240/2020 27.02.2020

zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Krzaki Czaplinkowskie

-  

wynik

głosowania

25 XXVI/241/2020 27.02.2020

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Krzaki Czaplinkowskie

-

3065.2020

11.03.2020 r.

wynik

głosowania

26 XXVI/242/2020 27.02.2020

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Walewicka w Górze Kalwarii

-

3066.2020

11.03.2020 r.

wynik

głosowania

27 XXVI/243/2020 27.02.2020

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Sierzchów

-

3067.2020

11.03.2020 r.

wynik

głosowania

28 XXVI/244/2020 27.02.2020

w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lokalu użytkowego, stanowiącego własność Gminy Góra Kalwaria, na okres do 10 lat i odstąpienie od trybu przetargowego

-  

wynik

głosowania

29 XXVI/245/2020 27.02.2020

w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Góra Kalwaria oraz ustalenia stawki takiej opłaty

-

3068.2020

11.03.2020 r.

wynik

głosowania

30 XXVI/246/2020 27.02.2020

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie uchwałą nr 10.179.2020 z dnia 01.04.2020 r. orzekło nieważność uchwały.

-

3069.2020

11.03.2020 r.

wynik

głosowania

31 XXVI/247/2020 27.02.2020

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Góra Kalwaria na lata 2020 – 2028

-  

wynik

głosowania

32 XXVI/248/2020 27.02.2020

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok

-

3070.2020

11.03.2020 r.

wynik

głosowania

33 XXVI/249/2020 27.02.2020

w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria

-  

wynik

głosowania

34 XXVII/250/2020 04.03.2020

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Góra Kalwaria.

-

3365.2020

16.03.2020r.

wynik

głosowania

35 XXVII/251/2020 04.03.2020

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w Gminie Góra Kalwaria i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, częstotliwości odbierania odpadów, ograniczenia ilości odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne przyjmowanych przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz trybu i sposobu zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

-

3366.2020

16.03.2020r.

wynik

głosowania

36 XXVII/252/2020 04.03.2020

w sprawie zasad korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w Górze Kalwarii przy ul. Skierniewickiej.

-

3367.2020

16.03.2020r.

wynik

głosowania

37 XXVII/253/2020 04.03.2020

w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie do spółki Gminy Góra Kalwaria pod firmą Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Górze Kalwarii wkładu pieniężnego na pokrycie nowotworzonych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki.

-  

wynik

głosowania

38 XXVII/254/2020 04.03.2020

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Góra Kalwaria na lata 2020-2028.

-  

wynik

głosowania

39 XXVII/255/2020 04.03.2020

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok.

-

3368.2020

16.03.2020r.

wynik

głosowania

40 XXIX/256/2020 26.03.2020

zatwierdzająca Zarządzenie nr ROA.0050.60.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria z dnia 18 marca 2020 roku w sprawie wprowadzenia zakazu handlu na targowisku miejskim w Górze Kalwarii.

-

4214.2020

01.04.2020r.

wynik

głosowania

41 XXIX/257/2020 26.03.2020

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Góra Kalwaria na lata 2020–2028.

-  

wynik

głosowania

42 XXIX/258/2020 26.03.2020

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok.

-

4215.2020

01.04.2020r.

wynik

głosowania

43 XXX/259/2020 29.04.2020

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Góra Kalwaria na rok 2020

-

5253.2020

07.05.2020

wyniki

głosowania

44 XXX/260/2020 29.04.2020

            w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka nr 16/13 położonej w miejscowości Góra Kalwaria w obrębie 10-03

-  

wyniki

głosowania

45 XXX/261/2020 29.04.2020

zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego ogólnego  planu zagospodarowania przestrzennego  Gminy Góra Kalwaria

-  

wyniki

głosowania

46 XXX/262/2020 29.04.2020

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Solec

-

5254.2020

07.05.2020

wyniki

głosowania

47 XXX/263/2020 29.04.2020

zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu  wsi  Kąty - część północna

-  

wyniki

głosowania

48 XXX/264/2020 29.04.2020

w sprawie  przystąpienia  do sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania                przestrzennego dla fragmentu  wsi Czarny Las – część północna II

-  

wyniki

głosowania

49 XXX/265/2020 29.04.2020

w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie zadania z zakresu administracji rządowej dotyczącego obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojskowych znajdujących się na terenie Gminy Góra Kalwaria i upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria do zawarcia w tym zakresie porozumienia

-  

wyniki

głosowania

50 XXX/266/2020 29.04.2020

w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości niektórych gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej na terenie Miasta i Gminy Góra Kalwaria

-

5255.2020

07.05.2020

wyniki

głosowania

51 XXX/267/2020 29.04.2020

w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości

-

5256.2020

07.05.2020

wyniki

głosowania

52 XXX/268/2020 29.04.2020

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Góra Kalwaria na lata 2020-2028

-  

wyniki

głosowania

53 XXX/269/2020 29.04.2020

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok

-

5257.2020

07.05.2020

wyniki

głosowania

54 XXX/270/2020 29.04.2020

w sprawie stwierdzenia braku właściwości Rady Miejskiej Góry Kalwarii do rozpatrzenia

skargi i przekazania jej według właściwości

-  

wyniki

głosowania

55 XXX/271/2020 29.04.2020

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria

-  

wyniki

głosowania

56 XXXI/272/2020 27.05.2020

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Góra Kalwaria.

-

6240.2020

04.06.2020

wyniki

głosowań

57 XXXI/273/2020 27.05.2020

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w Gminie Góra Kalwaria i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, częstotliwości odbierania odpadów, ograniczenia ilości odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne przyjmowanych przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz trybu i sposobu zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

-

6241.2020

04.06.2020

wyniki

głosowań

58 XXXI/274/2020 27.05.2020

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w Górze Kalwarii przy ul. Skierniewickiej.

-

6242.2020

04.06.2020

wyniki

głosowań

59 XXXI/275/2020 27.05.2020

zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Brześce- rejon ul. Jesionowej.

-  

wyniki

głosowań

60 XXXI/276/2020 27.05.2020

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Sierzchów.

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego z dnia 25.06.2020 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXI/276/2020 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z 27 maja 2020 r. „w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Sierzchów”

w części graficznej:

-     w odniesieniu do sformułowania „(…) od lasu”, użytego przy wyjaśnieniu oznaczenia graficznego określającego faktyczne nieprzekraczalne linie zabudowy;

-     w zakresie, w jakim przy wyjaśnieniu oznaczenia graficznego określającego faktyczną nieprzekraczalną linię zabudowy od lasu odnosi się do sformułowania „nieprzekraczalne linie zabudowy”.

-

6243.2020

04.06.2020

wyniki

głosowań

61 XXXI/277/2020 27.05.2020

zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Mikówiec – część 2.

-  

wyniki

głosowań

62 XXXI/278/2020 27.05.2020

zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Tomice – Domanówek.

-  

wyniki

głosowań

63 XXXI/279/2020 27.05.2020

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Tomice-Domanówek.

-

6244.2020

04.06.2020

wyniki

głosowań

64 XXXI/280/2020 27.05.2020

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu na rzecz dotychczasowych najemców.

-  

wyniki

głosowań

65 XXXI/281/2020 27.05.2020

w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Czachówek

-

6245.2020

04.06.2020

wyniki

głosowań

66 XXXI/282/2020 27.05.2020

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych, stanowiących własność (lub władanie) Gminy Góra Kalwaria na rzecz dotychczasowych dzierżawców

-  

wyniki

głosowań

67 XXXI/283/2020 27.05.2020

w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do współpracy w zakresie realizacji zdania „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 683 na terenie wsi Sobików, gmina Góra Kalwaria, powiat piaseczyński”

-  

wyniki

głosowań

68 XXXI/284/2020 27.05.2020

zmieniająca uchwałę w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości

-

6246.2020

04.06.2020

wyniki

głosowań

69 XXXI/285/2020 27.05.2020

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Góra Kalwaria na lata 2020 – 2028

-  

wyniki

głosowań

70 XXXI/286/2020 27.05.2020

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok

-  

wyniki

głosowań

71 XXXI/287/2020 27.05.2020

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria

-  

wyniki

głosowań

72 XXXII/288/2020 25.06.2020

w sprawie ustalenia regulaminu uzupełniających wyborów ławnika

do Sądu Okręgowego w Warszawie na kadencję od 2020 roku do 2023 roku

-  

wynik

głosowania

73 XXXII/289/2020 25.06.2020

w sprawie wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Warszawie

na kadencję od 2020 roku do 2023 roku

-  

głosowanie

tajne

74 XXXII/290/2020 25.06.2020

w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Góra Kalwaria na rok szkolny 2020/2021 w związku ze zwrotem rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców

-

7424.2020

06.07.2020

wynik

głosowania

75 XXXII/291/2020 25.06.2020

w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym garaży wraz z udziałem w gruncie w nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka nr 35/8, położonej w Górze Kalwarii, obr. 3-02., na rzecz dzierżawców

-  

wynik

głosowania

76 XXXII/292/2020 25.06.2020

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Góra Kalwaria  niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Czersk, oznaczonej jako działka nr 421/10 z przeznaczeniem pod fragment drogi gminnej

-  

wynik

głosowania

77 XXXII/293/2020 25.06.2020

w sprawie  wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Góra Kalwaria na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres do 20 lat

-  

wynik

głosowania

78 XXXII/294/2020 25.06.2020

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla fragmentu wsi Baniocha

-  

wynik

głosowania

79 XXXII/295/2020 25.06.2020

w sprawie  przystąpienia  do sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania                przestrzennego dla fragmentu  wsi Wojciechowice – część północna II

-  

wynik

głosowania

80 XXXII/296/2020 25.06.2020

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Góra Kalwaria na lata 2020-2028

-  

wynik

głosowania

81 XXXII/297/2020 25.06.2020

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok

-

7425.2020

06.07.2020

wynik

głosowania

82 XXXII/298/2020 25.06.2020

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Górze Kalwarii za 2019 r.

-  

wynik

głosowania

83 XXXII/299/2020 25.06.2020

w sprawie nieudzielenia wotum zaufania dla Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria

-  

wynik

głosowania

84 XXXII/300/2020 25.06.2020

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Góra Kalwaria za 2019 rok

-  

wynik

głosowania

85 XXXIII/301/2020 26.08.2020

w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów

-  

wynik

głosowania

86 XXXIII/302/2020 26.08.2020

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie zmiany granic miasta Góra Kalwaria polegającej na przyłączeniu do terenu miasta części wsi Moczydłów oraz części wsi Krzaki Czaplinkowskie

-

9105.2020

01.09.2020

wynik

głosowania

87 XXXIII/303/2020 26.08.2020

w sprawie przejęcia części dotychczasowych dróg powiatowych nr 2819W oraz 2865W tj. ulicy Kalwaryjskiej w m  Góra Kalwaria i zaliczeniu ich do kategorii dróg gminnych oraz pozbawienia kategorii drogi gminnej drogi nr 282021W - tj. części ulicy Budowlanych w m. Góra Kalwaria i zaliczeniu jej do kategorii dróg powiatowych

załącznik

9106.2020

01.09.2020

wynik

głosowania

88 XXXIII/304/2020 26.08.2020

 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Góra Kalwaria na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres do 3 lat

-  

wynik

głosowania

89 XXXIII/305/2020 26.08.2020

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia przez Gminę Góra Kalwaria Gminie Chynów zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego

-  

wynik

głosowania

90 XXXIII/306/2020 26.08.2020

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na rzecz dotychczasowego najemcy

-  

wynik

głosowania

91 XXXIII/307/2020 26.08.2020

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Góra Kalwaria – rejon ulic: Budowlanych, Marianki i ks. Stanisława Papczyńskiego

-  

wynik

głosowania

92 XXXIII/308/2020 26.08.2020

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Dobiesz – Wola Dobieska – część północna oraz fragmentu wsi Wojciechowice

-  

wynik

głosowania

93 XXXIII/309/2020 26.08.2020

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Moczydłów – część II

-  

wynik

głosowania

94 XXXIII/310/2020 26.08.2020

zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Kąty - część północna

-  

wynik

głosowania

95 XXXIII/311/2020 26.08.2020

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Kąty - część północna

-

9107.2020

01.09.2020

wynik

głosowania

96 XXXIII/312/2020 26.08.2020

w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Wólka Załęska i fragmentu wsi Tomice - etap II

-  

wynik

głosowania

97 XXXIII/313/2020 26.08.2020

zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso

-

9108.2020

01.09.2020

wynik

głosowania

98 XXXIII/314/2020 26.08.2020

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Góra Kalwaria na lata 2020 – 2028

-  

wynik

głosowania

99 XXXIII/315/2020 26.08.2020

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok

-

9109.2020

01.09.2020

wynik

głosowania

100 XXXIII/316/2020 26.08.2020

w sprawie rozpatrzenia petycji Koalicji Polski Wolnej od 5G dotyczącej podjęcia uchwały w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniem

-  

wynik

głosowania

101 XXXV/317/2020 10.09.2020

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Góra Kalwaria na lata 2020 – 2028

-  

wynik głosowania

102 XXXV/318/2020 10.09.2020

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok

-

9665.2020

17.09.2020

wynik głosowania

103 XXXVII/319/2020 29.09.2020

w sprawie przyjęcia regulaminu oraz wzoru wniosku przyznawania stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Góry Kalwarii dla uczniów/studentów szczególnie uzdolnionych

-

10300.2020

13.10.2020

wynik

głosowania

104 XXXVII/320/2020 29.09.2020

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego i ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2020 r.

-  

wynik

głosowania

105 XXXVII/321/2020 29.09.2020

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Góra Kalwaria na lata 2020 – 2028

-

objaśnienia

zał. nr1

zał. nr2

wynik

głosowania

106 XXXVII/322/2020 29.09.2020

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok

-

10301.2020

13.10.2020

wynik

głosowania

107 XXXVII/323/2020 29.09.2020

w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

-  

wynik

głosowania

108  XXXVIII/324/2020 05.10.2020

zmieniająca uchwałę w sprawie wydzielenia i utworzenia z samorządowej instytucji kultury Ośrodka Kultury w Górze Kalwarii, samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej

-

10302.2020

13.10.2020

wynik

głosowania

109  XXXVIII/325/2020 05.10.2020

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu

na rzecz dotychczasowego najemcy

-  

wynik

głosowania

110  XXXVIII/326/2020 05.10.2020

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok

-

10303.2020

13.10.2020

wynik

głosowania

111 XXXIX/327/2020 16.10.2020

zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie do spółki Gminy Góra Kalwaria pod firmą Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Górze Kalwarii wkładu pieniężnego na pokrycie nowotworzonych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki.

-  

wynik

głosowania

112 XL/328/2020 16.10.2020

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok

-

10576.2020

21.10.2020

wynik

głosowania

113 XL/329/2020 16.10.2020

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Góra Kalwaria na lata 2020-2028

-  

wynik

głosowania

114 XLI/330/2020 28.10.2020

w sprawie uchwalenia „Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2021-2024”, będących w posiadaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

załącznik

 

wynik

głosowania

115 XLI/331/2020 28.10.2020

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Piaseczyńskiemu

-  

wynik

głosowania

116 XLI/332/2020 28.10.2020

w sprawie przyjęcia regulaminu oraz wzoru wniosku przyznawania stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Góry Kalwarii dla uczniów/studentów szczególnie uzdolnionych

-

10895.2020

04.11.2020

wynik

głosowania

117 XLI/333/2020 28.10.2020

w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka nr 7/1 położonej w gminie Góra Kalwaria, w obrębie Szymanów

-  

wynik

głosowania

118 XLI/334/2020 28.10.2020

w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

-

10896.2020

04.11.2020

wynik

głosowania

119 XLI/335/2020 28.10.2020

zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Moczydłów – część II

-  

wynik

głosowania

120 XLI/336/2020 28.10.2020

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Dobiesz - rejon Chojnowskiego Parku Krajobrazowego - część III

-

10897.2020

04.11.2020

wynik

głosowania

121 XLI/337/2020 28.10.2020

sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Mikówiec - część 2

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego z dnia 25.11.2020 r. stwierdzające nieważność

 

uchwały Nr XLI/337/2020 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z 28 października 2020 r. „w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Mikówiec
- część 2”,
w zakresie:

-        podstawy prawnej podjętej uchwały, w odniesieniu do sformułowania: „(…) art. 14 ust. 1 i 2 ustawy oraz (…)”;

-        § 1 ust. 1 pkt 1, w odniesieniu do § 31a ust. 2 pkt 3 lit. b wprowadzonego do uchwały zmienianej, w brzmieniu: b) dopuszcza się wyznaczenie dróg wewnętrznych nieoznaczonych na rysunku planu o szerokości nie mniejszej niż 5 m;”;

-        § 1 ust. 1 pkt 2;

-        części graficznej, stanowiącej załącznik nr 1, odnoszącej się do terenów oznaczonych symbolami: 26U/P i 26aU/P.

-

10898.2020

04.11.2020

wynik

głosowania

122 XLI/338/2020 28.10.2020

w sprawie sprzedaży zabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka nr 37/37 położonej w mieście Góra Kalwaria, w obrębie 1-02

-  

wynik

głosowania

123 XLI/339/2020 28.10.2020

w sprawie wniosku o zwiększenie kwoty dofinansowania z Funduszu Spójności oraz ze środków krajowych w ramach realizacji projektu „Modernizacja gospodarki wodnościekowej w Gminie Góra Kalwaria”

-  

wynik

głosowania

124 XLI/340/2020 28.10.2020

w sprawie akceptacji Długoterminowej prognozy wpływu, jaki realizacja projektu pn.: „Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Góra Kalwaria” będzie miała na poziom planów taryfowych na lata 2021 – 2046

załącznik

 

wynik

głosowania

125 XLI/341/2020 28.10.2020

w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli w zakresie działalności burmistrza i jednostki pomocniczej Solec

-  

wynik

głosowania

126 XLI/342/2020 28.10.2020

w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej w celu opracowania zmian w Statucie Gminy Góra Kalwaria

-  

wynik

głosowania

127 XLII/343/2020 25.11.2020

w sprawie Rocznego Programu współpracy Gminy Góra Kalwaria z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021

- -

wynik głosowania

128 XLII/344/2020 02.12.2020

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Góra Kalwaria na lata 2020-2028

objaśnienia

zał. nr 1

zał. nr 2

 

wynik

głosowania

129 XLII/345/2020 02.12.2020

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok

   

wynik

głosowania

130 XLII/346/2020 02.12.2020

w sprawie Programu polityki zdrowotnej w zakresie szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Góra Kalwaria powyżej 60 roku życia na lata 2021 – 2024

załącznik

 

wynik

głosowania

131 XLII/347/2020 02.12.2020

w sprawie Programu polityki zdrowotnej w zakresie Profilaktyki Zakażeń Brodawczaka Ludzkiego (HPV) w Gminie Góra Kalwaria na lata 2021 – 2024

załącznik

 

wynik

głosowania

132 XLII/348/2020 02.12.2020

w sprawie Programu polityki zdrowotnej w zakresie szczepień przeciwko meningokokom w Gminie Góra Kalwaria na lata 2021 – 2024

   

wynik

głosowania

133 XLII/349/2020 02.12.2020

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych, stanowiących własność (lub władanie) Gminy Góra Kalwaria na rzecz dotychczasowych dzierżawców

   

wynik

głosowania

134 XLII/350/2020 02.12.2020

w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie na czas nieokreślony

   

wynik

głosowania

135 XLII/351/2020 02.12.2020

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  dla fragmentu miasta Góra Kalwaria – Osiedle Kilińskiego –  rejon ul. Papczyńskiego

   

wynik

głosowania

136 XLII/352/2020 02.12.2020

w sprawie przystąpienia do sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Dobiesz – część I

   

wynik

głosowania

137 XLII/353/2020 02.12.2020

w sprawie przystąpienia do sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Łubna

   

wynik

głosowania

138 XLII/354/2020 02.12.2020

w sprawie przystąpienia do sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego dla fragmentu  wsi Czersk – rejon skarpy  cz. II

   

wynik

głosowania

139 XLII/355/2020 02.12.2020

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Solec i Baniocha – rejon drogi krajowej nr 79

   

wynik

głosowania

140 XLII/356/2020 02.12.2020

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Góra Kalwaria

 

12497.2020

09.12.2020

wynik

głosowania

141 XLII/357/2020 07.12.2020

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Góra Kalwaria na lata 2020 – 2028

objaśnienia

zał. nr 1

zał. nr 2

 

wynik

głosowania

142 XLII/358/2020 07.12.2020

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok

   

wynik

głosowania

143 XLIV/359/2020 16.12.2020

w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z lodowiska Ośrodka Sportu i Rekreacji w Górze Kalwarii

 

13408.2020

29.12.2020

wynik

głosowania

144 XLIV/360/2020 16.12.2020

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok

załącznik

 

wynik

głosowania

145 XLIV/361/2020 16.12.2020

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok

załącznik

 

wynik

głosowania

146 XLIV/362/2020 16.12.2020

zmieniająca uchwałę w sprawie Rocznego Programu współpracy Gminy Góra Kalwaria z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021

   

wynik

głosowania

147 XLIV/363/2020 16.12.2020

zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do procedury zmiany granic miasta Góra Kalwaria polegającej na przyłączeniu części miejscowości Moczydłów

   

wynik

głosowania

148 XLIV/364/2020 16.12.2020

w sprawie przeprowadzenia dodatkowych konsultacji z mieszkańcami w sprawie zmiany granic miasta Góra Kalwaria polegającej na przyłączeniu do terenu miasta części miejscowości Moczydłów

 

13409.2020

29.12.2020

wynik

głosowania

149 XLIV/365/2020 16.12.2020

w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Góra Kalwaria

 

13410.2020

29.12.2020

wynik

głosowania

150 XLIV/366/2020 16.12.2020

w sprawie określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego i ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2021 r.

   

wynik

głosowania

151 XLIV/367/2020 16.12.2020

w sprawie uchylenia uchwały Nr 321/XXIII/2004 Rady Miejskiej w Górze Kalwarii z dnia 14 października 2004 r. w sprawie podziału lokali i pomieszczeń znajdujących się w nieruchomościach położonych przy ulicy Piłsudskiego 13 i 15

   

wynik

głosowania

152 XLIV/368/2020 16.12.2020

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Góra Kalwaria

   

wynik

głosowania

153 XLIV/369/2020 16.12.2020

zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Góra Kalwaria

   

wynik

głosowania

154 XLIV/370/2020 16.12.2020

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Góra Kalwaria - rejon ulicy Polnej

 

13411.2020

29.12.2020

wynik

głosowania

155 XLIV/371/2020 16.12.2020

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Góra Kalwaria na lata 2020 – 2028

objaśnienia

zał. nr 1

zał. nr 2

 

wynik

głosowania

156 XLIV/372/2020 16.12.2020

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok

 

13412.2020

29.12.2020

wynik

głosowania

157 XLIV/373/2020 16.12.2020

w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2020

 

 

 

wynik

głosowania

158 XLIV/374/2020 16.12.2020

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Góra Kalwaria na lata 2021-2028

objaśnienia

zał. nr 1

zał. nr 2

 

wynik

głosowania

160 XLIV/375/2020 16.12.2020

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok

 

13413.2020

29.12.2020

wynik

głosowania

161 XLIV/376/2020 16.12.2020

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria

   

wynik

głosowania

162 XLIV/377/2020 16.12.2020

w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria

   

wynik

głosowania

163 XLV/378/2020 30.12.2020

w sprawie współpracy pomiędzy Gminą Góra Kalwaria a regionem North Halmahera w Indonezji

   

wynik

głosowania

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Daria Bocek
(2020-01-10 10:37:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Daria Bocek
(2021-01-07 08:29:44)