Wykaz nieruchomości, przeznaczonych do sprzedaży: 1.Góra Kalwaria, obr. 9-01, sprzedaż udziału w 1/56 części w nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka nr 3/31

           OGŁOSZENIE

                                      Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria

 

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2018 r.; poz. 2204 z późn. zm.)  Burmistrz Miasta i Gminy Góra Kalwaria podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, przeznaczonych do sprzedaży:

 

1.Góra Kalwaria, obr. 9-01, sprzedaż udziału w 1/56 części w nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka nr 3/31 o pow. 0,2901 ha, objęta księgą wieczystą nr WA5M/00421866/7 na rzecz właściciela garażu posadowionego na powyższej  działce.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2  w/w ustawy wynosi 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu. Ogłoszenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu, w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy: www.bip.gorakalwaria.pl w dniach od 27.11.2019 r. do 18.12.2019 r.