2017

Data kontroli Jednostka kontrolująca Cel kontroli Protokół - plik do pobrania
3-7.04.2017 Wojewoda Mazowiecki Kontrola okresowa w Straży Miejskiej wystąpienie pokontrolne
10.05.2017 Krajowe Biuro Wyborcze Kontrola poprawności prowadzenia oraz aktualizacji rejestru wyborców notatka z kontroli
2,10,17.08.2017 Powiatowa Inspekcja Pracy Ocena przestrzegania znowelizowanych przepisów dotyczących zawierania umów terminowych protokół kontroli
20.10.2017-15.01.2018 r. Najwyższa Izba Kontroli Przyczyny i Skutki wadliwych decyzji administracyjnych w jst. protokół kontroli