wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem (11.05.2016r.)

WYKAZ lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem

wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu oraz na stronie internetowej Urzędu na okres 21 dni, w terminie od dnia 12 maja 2016 roku do dnia 1 czerwca 2016 r

 

Na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 roku poz.1774 z póżn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Góra Kalwaria informuje , iż przeznacza do najmu na okres do 3 lat następujące lokale użytkowe na rzecz dotychczasowych najemców:

  1. lokal użytkowy położony w Górze Kalwarii przy ulicy Ratuszowej 1 działka nr ewid. 98/1 obręb 1-01 KW WA5M/00252164/0 o powierzchni użytkowej 16,45m ²

  2. lokal użytkowy położony w Górze Kalwarii przy ulicy Ratuszowej 1, działka nr 98/1, obręb 1-01, KW WA5M/00252164/0 o powierzchni użytkowej 5 m²

Terminy wnoszenia opłat – do 15 każdego miesiąca

Czynsz za najem:

1) nie mniej niż 559,30 zł + podatek VAT 23 % płatny miesięcznie

2) nie mniej niż 100 zł + podatek VAT płatny miesięcznie

Opis nieruchomości:

na działce nr98/1 obręb 1-01 KW WA5M/0252164/0 w Górze Kalwarii przy ulicy Ratuszowej 1 posadowione są budynki z lokalami użytkowymi.

Przeznaczenie lokali użytkowych:

działalność usługowo -biurowa

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego

B2Up- tereny zabudowy usługowej -usługi publiczne

Niniejszy wykaz zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni w terminie od dnia 12 maja 2016 roku do dnia 1 czerwca 2016 roku.

Informację o wywieszeniu wykazu podano do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej, na tablicy ogłoszeń oraz ogłoszono na stronie bip.gorakalwaria.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta i Gminy w Górze Kalwarii pokój nr 214 tel. (22) 72 71 377

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy

mgr inż. Marek Rutowicz

Z-ca Burmistrza

Wytworzył:
Danuta Sosińska
(2016-05-11)
Udostępnił:
Anna Fabisiak
(2016-05-11 15:00:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Anna Fabisiak
(2016-05-11 15:02:07)