Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem - ul. Pijarska

WYKAZ lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem

wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu oraz na stronie internetowej Urzędu na okres 21 dni, w terminie od dnia 25 lutego 2016 roku do dnia 16 marca 2016 roku

 

Na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 roku poz.1774 z póżn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Góra Kalwaria informuje , iż przeznacza do najmu na okres do 3 lat następujący lokal użytkowy :

 

lokal użytkowy położony w Górze Kalwarii przy ulicy Pijarskiej 4 nr 1 działka nr 67/6 obręb 1-01 KW WA5M/00265781 /5 o powierzchni użytkowej 31,71 m 2

Terminy wnoszenia opłat – do 15 każdego miesiąca

Czynsz za najem:

nie mniej niż 26 zł/m 2 pow. użytkowej + podatek VAT 23 % płatny miesięcznie.

Opis nieruchomości:

na działce nr 67/6 obręb 1-01 KW WA5M/00265781/5 w Górze Kalwarii przy ulicy Pijarskiej 4 nr 1 posadowiony jest budynek z lokalem użytkowym.

Przeznaczenie lokalu użytkowego:

działalność handlowo -usługowo -biurowa

 

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego

A6 U /MW teren zabudowy usługowej i/lub mieszkaniowej wielorodzinnej

A 2 KDP teren ciągu pieszo -jezdnego

A 3 U tereny zabudowy usługowej

 

Niniejszy wykaz zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni w terminie od dnia 25 lutego 2016 roku do dnia 16 marca 2016 roku.

Informację o wywieszeniu wykazu podano do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej, na tablicy ogłoszeń oraz ogłoszono na stronie bip.gorakalwaria.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta i Gminy w Górze Kalwarii pokój nr 218 tel. (22) 72 71 377

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy

/-/

mgr inż. Marek Rutowicz

Z-ca Burmistrza

Wytworzył:
Danuta Sosińska
Udostępnił:
Paulina Drozd
(2016-02-25 12:22:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Paulina Drozd
(2016-02-25 12:22:47)