BURMISTRZ MIASTA I GMINY GÓRA KALWARIA

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych, położonych w mieście Góra Kalwaria, obręb 3-02, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 1/15, 1/24, 1/26, 2/22, 2/24 i 2/26 działając na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U.2018.2204 t.j. z dnia 2018.11.26 ) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.2014.1490 t.j. z dnia 2014.10.31) oraz Uchwały Nr XVIII/108/2015 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 30 Września 2015r. Wykaz nieruchomości podano do publicznej wiadomości zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. ( Dz.U.2018.2204 t.j. z dnia 2018.11.26 ) w dniach od 24.10.2019 r. do 14.11.2019 r.: w prasie lokalnej na stronie internetowej BIP oraz na tablicy ogłoszeń tut. Urzędzie.

 

  Góra Kalwaria, obr. 3-02, ul. Budowlanych róg ul. Skierniewickiej,

 ul. Budowlanych róg ul. Chopina, ogólna pow. 0,7777 ha w tym:

            działka nr 1/15 o pow. 0,2712 ha, objęta księgą wieczystą nr WA5M/00271934/8

            działka nr 1/24 o pow. 0,0084 ha, objęta księgą wieczystą nr WA5M/00271934/8

            działka nr 1/26 o pow. 0,0156 ha, objęta księgą wieczystą nr WA5M/00271934/8

            działka nr 2/22 o pow. 0,2436 ha, objęta księgą wieczystą nr WA5M/00255139/7

            działka nr 2/24 o pow. 0,0186 ha, objęta księgą wieczystą nr WA5M/00255139/7

            działka nr 2/26 o pow. 0,2203 ha, objęta księgą wieczystą nr WA5M/00255139/7

 

Cena wywoławcza:  2 490 000 zł + 23%VAT       Wadium:  150 000 zł

 

Nieruchomości niezabudowane położone są w Górze Kalwarii pomiędzy ulicami Chopina, Budowlanych i Skierniewickiej w sąsiedztwie osiedla mieszkaniowego zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.  W bliskiej odległości jest komunikacja autobusowa, stacja PKP oraz budynki użyteczności publicznej – basen, szkoła i przedszkole. W zasięgu znajdują się w linie energetyczne, wodociągowe i kanalizacyjne oraz istnieje możliwość podłączenia ciepła z kotłowni miejskiej. Kształt działek zbliżony jest do prostokąta, umożliwiający racjonalne zagospodarowanie nieruchomości. Dojazd dogodny drogami asfaltowymi.

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonego Uchwałą nr LXII/666/2014 Rady Miejskiej w Górze Kalwarii z dnia 30 września 2014 r., nieruchomość jest położona na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkalną wielorodzinną o symbolu w planie MW-16 oraz uzupełniające – usługi nieuciążliwe, w tym usługi funkcji publicznej. Maksymalna powierzchnia zabudowy w granicach nieruchomości nie więcej niż 40% powierzchni działki budowlanej. Minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w granicach działki budowlanej nie mniej niż 30%. Szczegółowe ustalenia znajdują się w /w uchwale.

Nieruchomości nie są obciążone wpisami w działach III i IV ksiąg wieczystych oraz nie toczy się w stosunku do nich postępowanie administracyjne i sądowe dotyczące prawidłowości ich nabycia przez gminę.

W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne. Przed otwarciem przetargu osoby przystępujące do przetargu, zobowiązane są przedstawić Komisji Przetargowej następujące dokumenty: dowód wpłaty wadium; osoby fizyczne – dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport); reprezentanci osoby prawnej – dokument tożsamości oraz oraz oryginał lub poświadczone za zgodność z oryginałem umowy spółki, aktualny odpis KRS i uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalający na nabycie nieruchomości; pełnomocnicy – dokument potwierdzający tożsamość i oryginał pełnomocnictwa upoważniający do działania na każdym etapie postępowania przetargowego; w przypadku przystąpienia do przetargu jednego z małżonków konieczne jest przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka.

Wartość postąpienia: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynieść mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości.

 

 Przetarg odbędzie się w dniu 09.04.2020 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miasta Gminy Góra Kalwaria przy ul. 3-Maja 10 w sali 100A.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie najpóźniej do dnia 06.04.2020 r. wadium w wysokości 150 000 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy zł) na konto Gminy: Mazovia B.S. w Górze Kalwarii nr 46 8003 0003 2001 0000 0635 0005.

Wadium przepada jeżeli wyłoniony w przetargu nabywca uchyli się od zawarcia umowy. Oferentom, którzy przetargu nie wygrali wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Nabywca wyłoniony w drodze przetargu ponosi koszty notarialne i sądowe związane z przeniesieniem prawa własności.

Sprzedający nie odpowiada za ukryte wady zbywanej nieruchomości w tym także za nie ujawniony
w Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym przebieg podziemnych mediów.

Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Organizator przetargu zawiadamia nabywcę
o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

Cena nieruchomości sprzedanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy, ul. 3-Maja 10, p. nr 210, tel (22) 736 33 37 oraz na stronie internetowej  www.bip.gorakalwaria.pl.

Przetarg może być odwołany z uzasadnionej przyczyny, w tym przypadku wadium podlega zwrotowi wszystkim uczestnikom przetargu.

 

                                                                                               Z – ca Burmistrza Miasta i Gminy

                                                                                               Góra Kalwaria

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Danuta Rechnia                                     

 

 


Wytworzył:
(2020-02-07)
Udostępnił:
Katarzyna Szczepańska
(2020-02-07 12:39:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Katarzyna Szczepańska
(2020-02-07 12:39:45)