BURMISTRZ  MIASTA i GMINY  GÓRA  KALWARIA

 

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 12, ul. Stanisława Staszica 4 bl. 2, o pow. 20,74 m2 wraz z piwnicą o pow. 4,76 m2, znajdującego się na I piętrze w budynku wielorodzinnym przy ul. Staszica 4 bl.2 w Górze Kalwarii, obr. 2-02, na działce ewidencyjnej nr 47/11 działając na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2018.2204 t.j. z dnia 2018.11.26) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.2014.1490 t.j. z dnia 2014.10.31) oraz Uchwały Nr LVII/616/2018 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 31 stycznia 2018 r. Wykaz nieruchomości podano do publicznej wiadomości zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. ( Dz.U.2018.2204 t.j. z dnia 2018.11.26 ) w dniach od 26.07.2019 r. do 16.08.2019 r.: w prasie lokalnej, na stronie internetowej BIP oraz na tablicy ogłoszeń tut. Urzędzie.

            Cena wywoławcza lokalu wraz z udziałem w gruncie – 69 900 zł          Wadium –  4 200 zł

Przedmiotowa nieruchomość lokalowa położona jest w miejscowości Góra Kalwaria przy ul. Staszica 4 bl.2. Lokal mieszkalny nr 12 znajduje się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, murowanym, posadowionym na działce ewidencyjnej nr 47/11 o pow 0.0895 m2, objętej księgą wieczystą nr WA5M/00406717/7. Udział w gruncie i częściach wspólnych budynku wynosi 2550/68596 części. Lokal mieszkalny posiada energię elektryczną, instalację wodno – kanalizacyjną, brak centralnego ogrzewania. Lokal składa się z 1 pokoju, aneksu kuchennego, łazienki i przedpokoju. Do lokalu przynależy piwnica o pow. 4,76 m2,

Nieruchomość nie jest obciążona wpisami w dziale III i IV księgi wieczystej.

Według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomość znajduje się na terenie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

Przed otwarciem przetargu osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej następujące dokumenty: dowód wpłaty wadium, osoby fizyczne – dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport); reprezentujący osoby prawne – dokument tożsamości, aktualny odpis z KRS; w przypadku przystąpienia do przetargu jednego z małżonków konieczne jest przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka z notarialnym potwierdzeniem podpisu.  W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne. Przetarg ważny jest bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie, o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości.

 

Przetarg  odbędzie się w 10.10.2019 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Górze Kalwarii ul. 3-Maja 10 sala nr 100A.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7.10.2019 r.  w tytule przelewu numeru działki ewidencyjnej nieruchomości.

 

Wadium należy wpłacać przelewem na konto: Mazovia Bank Spółdzielczy w Górze Kalwarii nr 46 8003 0003 2001 0000 0635 0005. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy. Organizator przetargu zawiadamia nabywcę w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.  Koszty notarialne i sądowe pokrywa nabywca.  Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte zbywanej nieruchomości  w tym także za nieujawnione w Zasobie Geodezyjno-Kartograficznym przebiegu podziemnych mediów. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Cena nieruchomości sprzedanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

Burmistrz zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w tut. Urzędzie p. Nr 210, tel. (22) 736 33 37. Strona internetowa: www.bip.gorakalwaria.pl

 

 

                                                                                            Z up. Burmistrza Miasta i Gminy

                                                                                                Danuta Rechnia                                                           

                                                                                                Z-ca Burmistrza


Wytworzył:
Ilona Makuch
(2019-09-04)
Udostępnił:
Dorota Pierścińska
(2019-09-04 10:34:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Dorota Pierścińska
(2019-09-04 13:26:27)