Ilona Makuch

 

BURMISTRZ  MIASTA i GMINY  GÓRA  KALWARIA

 

ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Baniocha, przy ul. Zakole 18a, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 168 o powierzchni 0,0484 ha, działając na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2018.2204 t.j. z dnia 2018.11.26) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.2014.1490 t.j. z dnia 2014.10.31) oraz Uchwały Nr XXXI/268/2016 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 22 czerwca 2016 r. Wykaz nieruchomości podano do publicznej wiadomości zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. ( Dz.U.2018.2204 t.j. z dnia 2018.11.26 ) w dniach od 31.05.2019 r. do 20.06.2019 r.: w prasie lokalnej, na stronie internetowej BIP oraz na tablicy ogłoszeń tut. Urzędzie. Pierwszy przetarg ustny, nieograniczony odbył się dnia 31.07.2019 r.

                        Cena wywoławcza – 335 000 zł           Wadium –  20 000 zł

Przedmiotowa nieruchomość położona jest w miejscowości Baniocha przy ul. Zakole 18a, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 168 o pow. 0,0484 ha, objęta księgą wieczystą nr WA5M/00244927/8.

Nieruchomość zabudowana jest  budynkiem murowanym, mieszkalnym jednorodzinnym i podpiwniczonym, piwnica jest wyniesiona powyżej terenu. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 124,57 m2. Na parterze znajduje się pokój (pow. 21,91 m2), kuchnia (pow. 11,10 m2), łazienka (pow 5,13 m2), korytarz i schody. Na piętrze znajdują się trzy pokoje (pow. 13,20 m2, 11,97 m2, 8,76 m2).

Nieruchomość nie jest obciążona wpisami w działach III i IV księgi wieczystej.

Dojazd do działki stanowi ul. Zakole i ul. Spacerowa. W zasięgu nieruchomości znajdują się sieci uzbrojenia terenu: energia elektryczna, wodociąg, kanalizacja i gaz.

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Góra Kalwaria, przyjętym uchwałą nr 700/XLVII/2006 Rady Miejskiej w Górze Kalwarii z dnia 13 września 2006 r. nieruchomość jest położona w strefie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Przed otwarciem przetargu osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej następujące dokumenty: dowód wpłaty wadium, osoby fizyczne – dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport); reprezentujący osoby prawne – dokument tożsamości, aktualny odpis z KRS; w przypadku przystąpienia do przetargu jednego z małżonków konieczne jest przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka z notarialnym potwierdzeniem podpisu.  W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne. Przetarg ważny jest bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie, o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości.

 

Przetarg  odbędzie się w 10.10.2019 r. o godz. 11:00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Górze Kalwarii ul. 3-Maja 10 sala nr 100A.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7.10.2019 r.  w tytule przelewu numeru działki ewidencyjnej nieruchomości.

 

Wadium należy wpłacać przelewem na konto: Mazovia Bank Spółdzielczy w Górze Kalwarii nr 46 8003 0003 2001 0000 0635 0005. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy. Organizator przetargu zawiadamia nabywcę w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.  Koszty notarialne i sądowe pokrywa nabywca.  Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte zbywanej nieruchomości  w tym także za nieujawnione w Zasobie Geodezyjno-Kartograficznym przebiegu podziemnych mediów.

Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Organizator przetargu zawiadamia nabywcę o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Cena nieruchomości sprzedanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

Burmistrz zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w tut. Urzędzie p. Nr 210, tel. (22) 736 33 37. Strona internetowa: www.bip.gorakalwaria.pl

                                                                                       Z up. Burmistrza Miasta i Gminy

                                                                                                    Danuta Rechnia                                                           

                                                                                                     Z-ca Burmistrza


Wytworzył:
Ilona Makuch
Udostępnił:
Dorota Pierścińska
(2019-09-04 10:01:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Dorota Pierścińska
(2019-09-04 13:27:38)