BURMISTRZ MIASTA I GMINY GÓRA KALWARIA

ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej, objętej księgą wieczystą nr WA5M/00268827/1, położonej w mieście Góra Kalwaria, obręb 10-01, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 10/21 o pow. 0,3134 ha, działając na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami                      (Dz.U.2018.2204 t.j. z dnia 2018.11.26) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września     2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.2014.1490 t.j. z dnia 2014.10.31) oraz Uchwały Nr LIII/560/2017 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 25 października 2017 r. Wykaz nieruchomości podano do publicznej wiadomości zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. ( Dz.U.2018.2204 t.j. z dnia 2018.11.26 ) w dniach od 05.04.2019 r. do 25.04.2019 r.: w prasie lokalnej, na stronie internetowej BIP oraz na tablicy ogłoszeń tut. Urzędzie. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony odbył się dnia 12.06.2019, drugi przetarg ustny nieograniczony odbył się dnia 22.08.2019r.

 

Cena wywoławcza  -   149 000 zł + 23%VAT        Wadium  -  9 500 zł

 

Nieruchomość położona jest w mieście Góra Kalwaria, obręb 10-01 w rejonie ulicy Marianki. Droga dojazdowa do działek od ulicy Marianki jest drogą gruntową, stanowiącą własność Gminy Góra Kalwaria. Teren nieuzbrojony, zadrzewiony. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego powyższa działka przeznaczona jest pod zabudowę usługową  o symbolu 2U. Możliwość podłączenia do mediów: instalacja wodociągowa i kanalizacyjna od  ulicy Marianki.

Nieruchomość nie jest obciążona wpisami w działach III i IV księgi wieczystej oraz nie toczy się  postępowanie administracyjne i sądowe dotyczące prawidłowości nabycia nieruchomości przez Gminę.

W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne. Przed otwarciem przetargu osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są przedstawić Komisji Przetargowej następujące dokumenty: dowód wpłaty wadium; osoby fizyczne dokument tożsamości, reprezentujący osoby prawne – dokument tożsamości oraz oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem: umowy spółki, aktualny odpis KRS i uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości; pełnomocnicy – dokument potwierdzający tożsamość i oryginał pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego w przypadku przystąpienia do przetargu jednego z małżonków, konieczne jest przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka.

Przetarg ważny jest bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie, o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości.

 

Przetarg odbędzie się w dniu  10.10.2019 r. o godz. 13:00 w Urzędzie Miasta i Gminy Góra Kalwaria przy ul. 3 Maja 10 w sali 100A

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w nieprzekraczalnym terminie do dnia  07.10. 2019 r.  wraz z podaniem w tytule przelewu numeru działki ewidencyjnej nieruchomości.

Wadium należy wpłacić przelewem na konto Gminy prowadzone przez MAZOVIA Bank Spółdzielczy w Górze Kalwarii nr  46 8003 0003 2001 0000 0635 0005

Wadium przepada jeżeli wyłoniony w przetargu nabywca uchyli się od zawarcia umowy. Oferentom, którzy przetargu nie wygrali wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Nabywca nieruchomości wyłoniony w drodze przetargu ponosi koszty notarialne i sądowe związane
z przeniesieniem prawa własności nieruchomości. Organizator przetargu zawiadamia nabywcę w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży. Sprzedający nie odpowiada za ukryte wady zbywanej nieruchomości w tym także za nie ujawniony w Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym przebieg podziemnych mediów. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Cena nieruchomości sprzedanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Góra Kalwaria ul. 3 Maja 10 w pokoju 210, telefon (22) 736 33 37 oraz na stronie internetowej www.bip.gorakalwaria.pl.

Przetarg może być odwołany z uzasadnionej przyczyny, w tym przypadku wadium podlega zwrotowi wszystkim uczestnikom przetargu.

                                                                          Z up. Burmistrza Miasta i Gminy

                                                                                      Danuta Rechnia                                                           

       Z-ca Burmistrza


Wytworzył:
Ilona Makuch
(2019-09-04)
Udostępnił:
Dorota Pierścińska
(2019-09-04 09:57:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Dorota Pierścińska
(2019-09-04 13:29:45)