BURMISTRZ  MIASTA i GMINY  GÓRA  KALWARIA

 

ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Łubna, przy ul. Bażantów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 151/56 o powierzchni 0,9888 ha, objętej księgą wieczystą nr WA5M/00377443/2, działając na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2018.2204 t.j. z dnia 2018.11.26) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.2014.1490 t.j. z dnia 2014.10.31) oraz Uchwały Nr LVI/613/2014 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 29 maja 2014 r. Wykaz nieruchomości podano do publicznej wiadomości zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. ( Dz.U.2018.2204 t.j. z dnia 2018.11.26 ) w dniach od 31.05.2019 r. do 20.06.2019 r.: w prasie lokalnej, na stronie internetowej BIP oraz na tablicy ogłoszeń tut. Urzędzie.

                        Cena wywoławcza – 1 030 000 zł + 23% VAT            Wadium –  61 000 zł

Przedmiotowa nieruchomość położona jest w miejscowości Łubna w rejonie ul. Łubińskiej w sąsiedztwie obiektów magazynowo-składowych. Wieś Łubna położona jest przy drodze krajowej DK-79 w odległości ok. 500 m od ulicy Puławskiej.

Nieruchomość nie jest obciążona wpisami w działach III i IV księgi wieczystej.

Dojazd do działki jest zapewniony ul. Bażantów, posiadającą nawierzchnię asfaltową. W ulicy biegną sieci uzbrojenia terenu: energia elektryczna, wodociąg i gaz.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego powyższa działka znajduje się na terenie zabudowy produkcyjnej, składów, magazynów i usług o symbolu 1 PU. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się ze szczegółowymi zapisami w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Przed otwarciem przetargu osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej następujące dokumenty: dowód wpłaty wadium, osoby fizyczne – dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport); reprezentujący osoby prawne – dokument tożsamości, aktualny odpis z KRS; w przypadku przystąpienia do przetargu jednego z małżonków konieczne jest przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka z notarialnym potwierdzeniem podpisu.  W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne.

Przetarg  odbędzie się w 7.11.2019 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Górze Kalwarii ul. 3-Maja 10 sala nr 100A.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4.11.2019 r.  w tytule przelewu numeru działki ewidencyjnej nieruchomości.

 

Wadium należy wpłacać przelewem na konto: Mazovia Bank Spółdzielczy w Górze Kalwarii nr 46 8003 0003 2001 0000 0635 0005. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy. Organizator przetargu zawiadamia nabywcę w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.  Koszty notarialne i sądowe pokrywa nabywca.  Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte zbywanej nieruchomości  w tym także za nieujawnione w Zasobie Geodezyjno-Kartograficznym przebiegu podziemnych mediów.

Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Organizator przetargu zawiadamia nabywcę o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Cena nieruchomości sprzedanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

Burmistrz zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w tut. Urzędzie p. Nr 210, tel. (22) 736 33 37. Strona internetowa: www.bip.gorakalwaria.pl

                                                                                                                   Z up. Burmistrza Miasta i Gminy

                                                                                                                            Danuta Rechnia                                                           

                                                                                                                             Z-ca Burmistrza


Wytworzył:
Ilona Makuch
(2019-08-30)
Udostępnił:
Dorota Pierścińska
(2019-08-30 09:45:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Dorota Pierścińska
(2019-08-30 09:45:41)