Ogłoszenie Nr 21/2019 o naborze na wolne stanowiska urzędnicze
w Straży Miejskiej w Górze Kalwarii

 

 Burmistrz Miasta i Gminy Góry Kalwarii  ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na dwa wolne stanowiska urzędnicze  - aplikantów

                                    w Straży Miejskiej w Górze Kalwarii ul. 3 Maja 10

                                              

 

   KLAUZULA INFORMACYJNA

Informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miasta i Gminy w Górze Kalwarii reprezentowany przez Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria  z siedzibą w Górze Kalwarii ul. 3 Maja 10, 05-530 Góra Kalwaria
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych -  iod@gorakalwaria.pl, tel.22 736 38 26,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowiska pracy- aplikantów w Straży Miejskiej, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a, b i c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwane RODO,  w związku z art. 22Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. oraz art.11-16 ustawy dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych .
 4. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. W przypadku niepodania danych, Pani/Pana kandydatura nie będzie brana pod uwagę w procesie rekrutacji.
 5. Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu zawarcia umowy o pracę z wybranym kandydatem do pracy. Dane osób niewybranych w procesie rekrutacyjnym dotyczącym zatrudnienia w wyniku niniejszego ogłoszenia rekrutacyjnego nie będą dalej przetwarzania i  zostaną zniszczone w sposób uniemożliwiający ich wtórne pozyskanie.  W przypadku pięciu  najlepszych kandydatów umieszczonych w protokole naboru, dane tych osób będą przechowywane  w okresie 3 miesięcy od dnia  nawiązania  stosunku pracy z wybraną osobą i powtórnie wykorzystane w przypadku konieczności  ponownego obsadzenia tego samego stanowiska  (art. 14 ustawy o pracownikach samorządowych).
 6. Pani/Pana dane nie będą udostępniane  innym odbiorcom, ani też nie będą przekazywane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,  w tym profilowaniu.
 8. Posiada Pani/Pan prawo :
  1. żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  3. cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
  4. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

 

I. Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie: minimum średnie,
 2. obywatelstwo polskie,
 3. ukończony 21 rok życia,
 4. korzystanie z pełni praw publicznych,
 5. nienaganna opinia,
 6. sprawność pod względem fizycznym i psychicznym,
 7. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 8. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 9. uregulowany stosunek do służby wojskowej (dotyczy mężczyzn),
 10. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku.

      II. Wymagania dodatkowe:

 1. wykształcenie wyższe preferowane kierunki: prawo, administracja, bezpieczeństwo wewnętrzne, ochrona środowiska, ,
 2. znajomość przepisów ustaw:
  1. o strażach gminnych (wraz z przepisami wykonawczymi);                        
  2. o samorządzie gminnym;
  3. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
  4. o pracownikach samorządowych;
  5. Prawo o ruchu drogowym;
  6. Kodeks wykroczeń;
  7. Kodeks postępowania administracyjnego;
 3. znajomość obsługi komputera;
 4. prawo jazdy kat. B;
 5. znajomość topografii Gminy Góra Kalwaria;
 6. zdecydowanie i samodzielność w działaniu;
 7. odporność na stres;
 8. umiejętność pracy w zespole.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku obejmuje w szczególności:

 1. ochronę porządku publicznego wynikającą z ustaw i aktów prawa miejscowego,  a  w szczególności:
  • ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,
  • czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego - w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym,
  • współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy  w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,
  • zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenia, w miarę możliwości świadków zdarzenia,
  • ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,
  • współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,
  • doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania,
  • informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń,
  • konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych  dla potrzeb gminy.

 IV Proponowane warunki zatrudnienia:

 1. wybrany kandydat zostanie zatrudniony po przedstawieniu pozytywnego orzeczenia lekarskiego i  psychologicznego  oraz zaświadczenia o niekaralności,
 2. pełny wymiar czasu pracy,
 3. kandydat zostanie zatrudniony na czas określony nie dłuższy niż 12 miesięcy, w ramach którego odbywa szkolenie podstawowe.
 4. zatrudnienie na czas nieokreślony może nastąpić po ukończeniu szkolenia podstawowego z wynikiem pozytywnym

            Informacja o warunkach  pracy na stanowisku:  

 1. praca wykonywana  w siedzibie Straży Miejskiej oraz patrolowanie na terenie miasta i gminy Góra Kalwaria,  
 2. czas pracy: praca zgodnie z ustalonym harmonogramem służb w systemie czasu pracy - 12 godzinny dzień pracy w przeciętnie 40 godzinnym tygodniu pracy w czteromiesięcznym okresie rozliczeniowym.

            Miejsce  pracy oraz otoczenie organizacyjno -techniczne  stanowiska pracy:

 1. wysoki parter, wejście po schodach,
 2. naturalne i sztuczne oświetlenie,
 3. budynek nie jest wyposażony w podjazdy, windy,
 4. przy ulicy miejsca parkingowe miejskie.

V. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

            W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób  niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6% .

VII.  Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

            Warunki dotyczące charakteru  pracy:

 1. praca wykonywana przede wszystkim w terenie.
 2. ruchomy czas pracy,

            Miejsce pracy oraz otoczenie organizacyjno -techniczne stanowiska pracy:

 1. pomieszczenia biurowe znajduje się na parterze w budynku Urzędu Miasta i Gminy Góra Kalwaria, ul. 3 Maja 10, w Straży Miejskiej
 2. naturalne i sztuczne oświetlenie,
 3. toaleta nie przystosowana dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,
 4. w budynku nie ma windy,
 5. przy ulicy miejsca parkingowe miejskie.

VIII. Wymagane dokumenty:

 1. Curriculum Vitae własnoręcznie podpisane.
 2. List motywacyjny - własnoręcznie podpisany.
 3. Kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie .
 4. Kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie.
 5. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb  niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o pracownikach samorządowych.
 6. Oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym  wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia  publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. Oświadczenie kandydata, że ma zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 8. Oświadczenie kandydata, że cieszy się nieposzlakowaną opinią.
 9. kserokopia książeczki wojskowej (strony z wpisami) – oryginał do wglądu (dotyczy mężczyzn),
 10. kserokopia prawa jazdy,
 1. Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

IX. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko aplikantów w Straży Miejskiej w Górze Kalwarii, w Kancelarii lub pocztą na adres:  05-530 Góra Kalwaria ul.3 Maja 10 w terminie do 29 lipca 2019 roku do godziny 17:00 (decyduje data wpływu do urzędu).

VIII. Dodatkowe informacje:

 1. dokumenty, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane,
 2. kandydaci spełniający wymagania niezbędne zostaną poinformowani telefonicznie  o terminie rozmowy kwalifikacyjnej,
 3. informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP Gminy Góra Kalwaria (www.bip.gorakalwaria.pl) oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miasta i Gminy Góra Kalwaria.

 

 

                                                                                                Burmistrz Miasta i Gminy 

 

 

                                                                                                  Arkadiusz Strzyżewski

 

 

 

Góra Kalwaria, dnia  16. 07. 2019r.


Wytworzył:
Grażyna Urbanowicz
(2019-07-16)
Udostępnił:
Dorota Pierścińska
(2019-07-16 15:49:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Dorota Pierścińska
(2019-07-16 15:51:06)