ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA

BURMISTRZA MIASTA I GMINY GÓRA KALWARIA

O PIERWSZYM  PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

 

na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Tomice, dz. nr 73/24 o powierzchni 0,0930 ha, objętej księgą wieczystą nr WA5M/00377444/9, wraz z udziałem 1/8 części w drodze wewnętrznej, oznaczonej jako dz. nr 73/26 o powierzchni 0,0566 ha, objętej księgą wieczystą nr WA1I/00024694/5 oraz  niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Tomice, dz. nr 73/21 o powierzchni 0,0930 ha, objętej księgą wieczystą nr WA5M/00377444/9

 

Burmistrz Miasta i Gminy Góra Kalwaria informuje, iż zmienia treść ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz. nr 73/24 o powierzchni 0,0930 ha, objętej księgą wieczystą nr WA5M/00377444/9, wraz z udziałem 1/8 części w drodze wewnętrznej, oznaczonej jako dz. nr 73/26 o powierzchni 0,0566 ha, objętej księgą wieczystą nr WA1I/00024694/5 oraz  niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Tomice, dz. nr 73/21 o powierzchni 0,0930 ha, objętej księgą wieczystą nr WA5M/00377444/9

 w następujący sposób:

 

na 1 stronie niniejszego ogłoszenia w wierszach 23-25  jest ,, Działki nr 73/24 i nr 73/21 uregulowane są w księdze wieczystej nr WA5M/00377444/9. Nieruchomość nie jest obciążona wpisami w dziale III księgi wieczystej, dział IV zawiera hipotekę umowną łączną na rzecz PKO SA.”

na ,,Działki nr 73/24 i nr 73/21 uregulowane są w księdze wieczystej nr WA5M/00377444/9. Nieruchomość nie jest obciążona wpisami w dziale III i IV księgi wieczystej. Udział 1/8 części w nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 73/26 objętej księgą wieczystą nr WA1I/0024694/5, nie jest obciążony  w dziale III księgi wieczystej, dział IV zawiera hipotekę umowną łączną na rzecz PKO SA.”.

 Pozostałe ustalenia przetargu pozostają bez zmian.

 

Zmianę treści ogłoszenia o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Górze Kalwarii oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

 

 

 

 

 

                                                                                                           Z up. Burmistrza Miasta i Gminy

                                                                                                                   Danuta Rechnia                                                           

                                                                                                                    Z-ca Burmistrza


Wytworzył:
Ilona Makuch
(2019-07-02)
Udostępnił:
Dorota Pierścińska
(2019-07-02 15:29:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Dorota Pierścińska
(2019-07-02 15:29:10)