BURMISTRZ  MIASTA i GMINY  GÓRA  KALWARIA


 

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Tomice, dz. nr 73/24 o powierzchni 0,0930 ha, objętej księgą wieczystą nr WA5M/00377444/9, wraz z udziałem 1/8 części w drodze wewnętrznej, oznaczonej jako dz. nr 73/26 o powierzchni 0,0566 ha, objętej księgą wieczystą nr WA1I/00024694/5 oraz niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Tomice, dz. nr 73/21 o powierzchni 0,0930 ha, objętej księgą wieczystą nr WA5M/00377444/9, działając na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2018.2204 t.j. z dnia 2018.11.26) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.2014.1490 t.j. z dnia 2014.10.31) oraz Uchwały Nr XLI/449/2013 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 28 maja 2013 r. Wykaz nieruchomości podano do publicznej wiadomości zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. ( Dz.U.2018.2204 t.j. z dnia 2018.11.26 ) w dniach od 31.05.2019 r. do 20.06.2019 r.: w prasie lokalnej, na stronie internetowej BIP oraz na tablicy ogłoszeń tut. Urzędzie.


 

Cena wywoławcza dz. nr 73/24 wraz z udziałem w drodze wewnętrznej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz. nr 73/26: 106 300 zł + 23% VAT            Wadium –  6 500


 

Cena wywoławcza dz. nr 73/21: 102 300 zł + 23% VAT            Wadium –  6 000


 

Działka nr 73/24 położona jest w miejscowości Tomice, jest gruntem niezabudowanym, niezainwestowanym i nieogrodzonym, dostęp do drogi publicznej przez drogę wewnętrzną oznaczoną w ewidencji gruntów jako dz. nr 73/26, bez mediów.

Działka nr 73/21 położona jest w miejscowości Tomice przy ul. Kochanowskiego, oddzielona od ulicy rowem, brak przepustu i dostępu do drogi publicznej, w większości grunt położony w dużym obniżeniu, niezabudowany i nieogrodzony.

Działki nr 73/24 i nr 73/21 uregulowane są w księdze wieczystej nr WA5M/00377444/9. Nieruchomość nie jest obciążona wpisami w dziale III księgi wieczystej, dział IV zawiera hipotekę umowną łączną na rzecz PKO SA.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego powyższa nieruchomość przeznaczona jest pod usługi publiczne o symbolu 31.PU, obejmujące realizację zadań własnych samorządu terytorialnego zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie oraz realizację gminnego budownictwa mieszkaniowego, plan dopuszcza realizację komercyjnej zabudowy usługowej nieuciążliwej oraz mieszkaniowej jednorodzinnej wolno stojącej, bliźniaczej i szeregowej.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się ze szczegółowymi zapisami w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Przed otwarciem przetargu osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej następujące dokumenty: dowód wpłaty wadium, osoby fizyczne – dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport); reprezentujący osoby prawne – dokument tożsamości, aktualny odpis z KRS; w przypadku przystąpienia do przetargu jednego z małżonków konieczne jest przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka z notarialnym potwierdzeniem podpisu.  W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne.

Przetarg  odbędzie się w 31.07.2019 r. o godz. 11:00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Górze Kalwarii ul. 3-Maja 10 sala nr 100A.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26.07.2019 r. w tytule przelewu numeru działki ewidencyjnej nieruchomości.


 

Wadium należy wpłacać przelewem na konto: Mazovia Bank Spółdzielczy w Górze Kalwarii nr 46 8003 0003 2001 0000 0635 0005. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy. Organizator przetargu zawiadamia nabywcę w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.  Koszty notarialne i sądowe pokrywa nabywca.  Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte zbywanej nieruchomości  w tym także za nieujawnione w Zasobie Geodezyjno-Kartograficznym przebiegu podziemnych mediów.

Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Organizator przetargu zawiadamia nabywcę o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Cena nieruchomości sprzedanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

Burmistrz zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w tut. Urzędzie p. Nr 210, tel. (22) 736 33 37. Strona internetowa: www.bip.gorakalwaria.pl

                                                         

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy

Danuta Rechnia

Z-ca Burmistrza


Wytworzył:
Udostępnił:
Paulina Drozd
(2019-06-28 08:01:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Paulina Drozd
(2019-06-28 08:01:33)