BURMISTRZ  MIASTA i GMINY  GÓRA  KALWARIA


 

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Góra Kalwaria, przy ul. St. Wyszyńskiego, w obrębie 12-01, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 6 o powierzchni 0,0579 ha, objętej księgą wieczystą nr WA5M/00258622/1, działając na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2018.2204 t.j. z dnia 2018.11.26) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.2014.1490 t.j. z dnia 2014.10.31) oraz Uchwały Nr LVII/615/2018 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 31 stycznia 2018 r. Wykaz nieruchomości podano do publicznej wiadomości zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. ( Dz.U.2018.2204 t.j. z dnia 2018.11.26 ) w dniach od 31.05.2019 r. do 20.06.2019 r.: w prasie lokalnej, na stronie internetowej BIP oraz na tablicy ogłoszeń tut. Urzędzie.

Cena wywoławcza – 100 400 zł  w tym wartość budynku 28 037 zł         Wadium –  6 000

Przedmiotowa nieruchomość położona jest w miejscowości Góra Kalwaria przy ul. St. Wyszyńskiego, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 6 o pow. 0,0579 ha, objęta księgą wieczystą nr WA5M/00258622/1.

Nieruchomość zabudowana jest budynkiem technicznym dawnej hydroforni. Budynek wybudowany z cegły silikatowej, zużycie oszacowano na 80 %, powierzchnia zabudowy wynosi 83 m2.

Nieruchomość nie jest obciążona wpisami w działach III i IV księgi wieczystej.

Według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomość znajduje się w terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 6.U – tereny zabudowy usługowej.

Przed otwarciem przetargu osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej następujące dokumenty: dowód wpłaty wadium, osoby fizyczne – dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport); reprezentujący osoby prawne – dokument tożsamości, aktualny odpis z KRS; w przypadku przystąpienia do przetargu jednego z małżonków konieczne jest przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka z notarialnym potwierdzeniem podpisu.  W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne.

Przetarg  odbędzie się w 31.07.2019 r. o godz. 13:00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Górze Kalwarii ul. 3-Maja 10 sala nr 100A.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26.07.2019 r. w tytule przelewu numeru działki ewidencyjnej nieruchomości.

 

Wadium należy wpłacać przelewem na konto: Mazovia Bank Spółdzielczy w Górze Kalwarii nr 46 8003 0003 2001 0000 0635 0005. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy. Organizator przetargu zawiadamia nabywcę w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.  Koszty notarialne i sądowe pokrywa nabywca.  Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte zbywanej nieruchomości  w tym także za nieujawnione w Zasobie Geodezyjno-Kartograficznym przebiegu podziemnych mediów.

Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Organizator przetargu zawiadamia nabywcę o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Cena nieruchomości sprzedanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

Burmistrz zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w tut. Urzędzie p. Nr 210, tel. (22) 736 33 37. Strona internetowa: www.bip.gorakalwaria.pl


 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy

Danuta Rechnia

Z-ca Burmistrza


Wytworzył:
Udostępnił:
Paulina Drozd
(2019-06-28 07:51:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Paulina Drozd
(2019-06-28 07:52:25)