Wykaz zarządzeń

Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria w 2015 r.

 
Lp. Nr zarządzenia

Zarządzenie w sprawie:

Załączniki Uwagi
1 ROA.0050-
1/2015
przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na rok budżetowy 2015 oraz ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy - Obowiązujące w roku budżetowym 2015.
2 ROA.0050-
2/2015
planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi przepisami na 2015 rok - Obowiązujące w roku budżetowym 2015.
3 ROA.0050-
3/2015
wprowadzenia dodatkowych rejestrów w systemie kancelaryjnym Urzędu Miasta i Gminy Góra Kalwaria - OBOWIĄZUJĄCE
4 ROA.0050-
4/2015
powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - NIEOBOWIĄZUJĄCE (czasowe)
5 ROA.0050- 5/2015 powołania Komisji rozstrzygającej konkurs ofert na dofinansowanie zadań publicznych w roku 2015 oraz ustalenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej - NIEOBOWIĄZUJĄCE (czasowe)
6 ROA.0050. 6/2015 zmian w budżecie gminy - Obowiązujące w roku budżetowym 2015.
7 ROA.0050. 7/2015 powierzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (zwanego dalej PSZOK) dla Gminy Góra Kalwaria na zasadach określonych w Regulaminie PSZOK przy ul. Skierniewickiej (teren kotłowni) - CZASOWE do dn. 31.12.2015r.
8 ROA.0050. 8/2015 zmian planu jednostek budżetowych Gminy Góra Kalwaria na 2015 rok - Obowiązujące w roku budżetowym 2015.
9 ROA.0050. 9/2015 zasad umarzania, odraczania lub rozkładania na raty zaległości podatkowych z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz podatku rolnego i leśnego - UCHYLONE przez ROA.0050.52.2018
10 ROA.0050. 10/2015 zmian w budżecie gminy - Obowiązujące w roku budżetowym 2015.
11 ROA.0050. 11/2015 zmian planu jednostek budżetowych Gminy Góra Kalwaria na 2015 rok - Obowiązujące w roku budżetowym 2015.
12 ROA.0050. 12/2015 ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Górze Kalwarii - NIEOBOWIĄZUJĄCE (czasowe)
13 ROA.0050. 13/2015 ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Ośrodka Kultury w Górze Kalwarii - NIEOBOWIĄZUJĄCE (czasowe)
14 ROA.0050. 14/2015 powierzenia Zakładowi Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. usuwania "dzikich wysypisk odpadów" na terenie Gminy Góra Kalwaria - NIEOBOWIĄZUJĄCE (czasowe)
15 ROA.0050. 15/2015 zmian w budżecie gminy - UCHYLONE przez ROA.0050.16.2015
16 ROA.0050. 16/2015 uchylenia Zarządzenia Nr ROA.0050.15.2015 z dnia 26.01.2015r. w spr. zmian w budżecie gminy - NIEOBOWIĄZUJĄCE (UCHYLAJĄCE)
17 ROA.0050. 17/2015 zmieniające zarządzenie w spr. powierzenia Zakładowi Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. wykonywania usług z zakresu Referatu Gospodarki Komunalnej na terenie Miasta i Gminy Góra Kalwaria - OBOWIĄZUJĄCE
18 ROA.0050. 18/2015 powołania Komisji odbioru końcowego zadania inwestycyjnego „Budowy kanalizacji sanitarnej w ul. wojska Polskiego w m. góra Kalwaria do m. Czersk (Zamek) – etap II i IV” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Wojska Polskiego w m. Góra Kalwaria do m. Czersk – etap I do VII” w ramach działania 1.1. Gospodarka wodna-ściekowa w aglomeracjach  pow. 15 tys. RLM, priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktury i Środowiska 2007-2013 - NIEOBOWIĄZUJĄCE (czasowe)
19 ROA.0050. 19/2015 zmian w budżecie gminy - Obowiązujące w roku budżetowym 2015.
20 ROA.0050. 20/2015 zmian planu jednostek budżetowych Gminy Góra Kalwaria na 2015 rok - Obowiązujące w roku budżetowym 2015.
21 ROA.0050. 21/2015 ustalenia dni wolnych od pracy w roku 2015 - Obowiązujące w roku 2015
22 ROA.0050. 22/2015 zmieniające zarządzenie w spr. wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Góra Kalwaria - OBOWIĄZUJĄCE
23 ROA.0050. 23/2015 zmian w budżecie gminy - Obowiązujące w roku budżetowym 2015.
24 ROA.0050. 24/2015 zmian planu jednostek budżetowych Gminy Góra Kalwaria na 2015 rok   Obowiązujące w roku budżetowym 2015.
25 ROA.0050. 25/2015 powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Ośrodka Kultury w Górze Kalwarii i na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Górze Kalwarii oraz określenia szczegółowego trybu pracy komisji - ZMIENIONE przez ROA.0050.30.2015
26 ROA.0050. 26/2015 powołania komisji odbioru końcowego robót: Budowa boiska przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kątach - NIEOBOWIĄZUJĄCE (czasowe)
27 ROA.0050. 27/2015 udzielenia kierownikowi OPS w Górze Kalwarii upoważnienia do realizacji zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny, w tym do prowadzenia wszelkich postępowań administracyjnych w tych sprawach oraz udzielenia na wniosek kierownika OPS, p. Agnieszce Witan referentowi w OPS, upoważnienia do realizacji zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny, z wyłączeniem wydawania decyzji administracyjnych - OBOWIĄZUJĄCE
28 ROA.0050. 28/2015 zmian w budżecie gminy - Obowiązujące w roku budżetowym 2015.
29 ROA.0050. 29/2015 zmian planu jednostek budżetowych Gminy Góra Kalwaria na 2015 rok - Obowiązujące w roku budżetowym 2015.
30 ROA.0050. 30/2015 Zarządzenie Nr ROA.0050.30.2015 zmieniające zarządzenie w spr. powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Ośrodka Kultury w Górze Kalwarii i na stanowisko dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Górze Kalwarii oraz określenia szczegółowego trybu pracy komisji - NIEOBOWIĄZUJĄCE (czasowe)
31 ROA.0050. 31/2015 zmian planu jednostek budżetowych Gminy Góra Kalwaria na 2015 rok - Obowiązujące w roku budżetowym 2015.
32 ROA.0050. 32/2015 wprowadzenia Regulaminu powołania, pracy i organizacji wewnętrznej Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Górze Kalwarii - OBOWIĄZUJĄCE
33 ROA.0050. 33/2015 przyznania dotacji celowej dla klubów sportowych w roku 2015 - Obowiązujące w roku 2015
34 ROA.0050. 34/2015 ogłoszenia terminu rozstrzygnięcia konkursów na stanowisko dyrektora Ośrodka Kultury w Górze Kalwarii i dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Górze Kalwarii - NIEOBOWIĄZUJĄCE (czasowe)
35 ROA.0050. 35/2015 przekazania do administrowania budynku przy ul. Ks. Sajny 1 w Górze Kalwarii -

UCHYLONE przez ROA.0050.225/2015

36 ROA.0050. 36/2015 powołania komisji odbioru końcowego robót: Budowa oświetlenia ulicznego Czaplin-Wincentów - NIEOBOWIĄZUJĄCE (czasowe)
37 ROA.0050. 37/2015 powołania komisji odbioru końcowego robót: Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Kościelnej w Baniosze - NIEOBOWIĄZUJĄCE (czasowe)
38 ROA.0050. 38/2015 powołania komisji rozstrzygającej konkurs ofert na dofinansowanie zadań publicznych w roku 2015 oraz ustalenia Regulaminu Pracy komisji konkursowej - NIEOBOWIĄZUJĄCE (czasowe)
39 ROA.0050. 39/2015 powołania komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Góra Kalwaria - NIEOBOWIĄZUJĄCE (czasowe)

40

ROA.0050. 40/2015 powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - CZASOWE do dn. 10.03.2017r.
41 ROA.0050. 41/2015 zmian w budżecie gminy - Obowiązujące w roku budżetowym 2015.
42 ROA.0050. 42/2015 zmian planu jednostek budżetowych Gminy Góra Kalwaria na 2015 rok - Obowiązujące w roku budżetowym 2015.
43 ROA.0050. 43/2015 powołania stałej komisji do likwidowania dokumentów aplikacyjnych - OBOWIĄZUJĄCE
44 ROA.0050.
44/2015
powołania Komisji do odbioru i przekazania środków trwałych, wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych oraz dokumentacji Ośrodka Kultury w Górze Kalwarii oraz określenia zadań Komisji i terminów wykonania - NIEOBOWIĄZUJĄCE (czasowe)
45 ROA.0050. 45/2015 powołania Opiekuna Młodzieżowej Rady Gminy - OBOWIĄZUJĄCE
46 ROA.0050. 46/2015 zmian planu jednostek budżetowych Gminy Góra Kalwaria na 2015 rok - Obowiązujące w roku budżetowym 2015.
47 ROA.0050.
47/2015
przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za rok 2014 wraz z informacją o stanie mienia gminnego, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za rok 2014 - Obowiązujące w roku budżetowym 2015.
48 ROA.0050.
48/2015
powołania Dyrektora Ośrodka Kultury w Górze Kalwarii - CZASOWE do dn. 31.03.2020r.
49 ROA.0050.
49/2015
zmian w budżecie gminy - Obowiązujące w roku budżetowym 2015.
50 ROA.0050.
50/2015
zmian planu jednostek budżetowych Gminy Góra Kalwaria na 2015 rok - Obowiązujące w roku budżetowym 2015.
51 ROA.0050.
51/2015
zmieniające zarządzenie w spr. wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Góra Kalwaria - OBOWIĄZUJĄCE
52 ROA.0050.
52/2015
powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. informatyki - NIEOBOWIĄZUJĄCE (czasowe)
53 ROA.0050.
53/2015
zmian planu jednostek budżetowych Gminy Góra Kalwaria na 2015 rok - Obowiązujące w roku budżetowym 2015.
54 ROA.0050.
54/2015
zmian w budżecie gminy - Obowiązujące w roku budżetowym 2015.
55 ROA.0050.
55/2015
zmian planu jednostek budżetowych Gminy Góra Kalwaria na 2015 rok - Obowiązujące w roku budżetowym 2015.
56 ROA.0050.
56/2015
powołania obwodowych komisji wyborczych - NIEOBOWIĄZUJĄCE (czasowe)
57 ROA.0050.
57/2015
ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Brześcach ogłoszenie NIEOBOWIĄZUJĄCE (czasowe)
58 ROA.0050.
58/2015
powołania Komisji do odbioru i przekazania środków trwałych, wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych oraz dokumentacji Gminnej Biblioteki Publicznej w Górze Kalwarii   NIEOBOWIĄZUJĄCE (czasowe)
59 ROA.0050.
59/2015
stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej nr 13 w Górze Kalwarii - NIEOBOWIĄZUJĄCE (czasowe)
60 ROA.0050.
60/2015
uzupełnienia składu obwodowej komisji wyborczej nr 13 w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Górze Kalwarii - NIEOBOWIĄZUJĄCE (czasowe)
61 ROA.0050.
61/2015
stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej nr 8 w Baniosze - NIEOBOWIĄZUJĄCE (czasowe)
62 ROA.0050.
62/2015
uzupełnienia składu obwodowej komisji wyborczej nr 8 w Zespole Szkół w Baniosze - NIEOBOWIĄZUJĄCE (czasowe)
63 ROA.0050.
63/2015
wyznaczenia administratora systemu bezpieczeństwa teleinformatycznego w Urzędzie Miasta i Gminy Góra Kalwaria - UCHYLONE przez ROA.0050.138.2015
64 ROA.0050.
64/2015
wyznaczenia nieetatowego administratora systemów informatycznych w Urzędzie Miasta i Gminy Góra Kalwaria - UCHYLONE przez ROA.0050.147.2015
65 ROA.0050. 65/2015 zmian planu jednostek budżetowych Gminy Góra Kalwaria na 2015 rok - Obowiązujące w roku budżetowym 2015.
66 ROA.0050.
66/2015
zmian w budżecie gminy - Obowiązujące w roku budżetowym 2015.
67 ROA.0050.
67/2015
zmian planu jednostek budżetowych Gminy Góra Kalwaria na 2015 rok - Obowiązujące w roku budżetowym 2015.
68 ROA.0050.
68/2015
stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w składzie obwodowej komisji wyborczej Nr 2 w Coniewie - NIEOBOWIĄZUJĄCE (czasowe)
69 ROA.0050.
69/2015
uzupełnienia składu obwodowej komisji wyborczej Nr 2 w Zespole Szkół w Coniewie - NIEOBOWIĄZUJĄCE (czasowe)
70 ROA.0050.
70/2015
stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w składzie obwodowej komisji wyborczej Nr 15 w Szkole Podstawowej Nr 2 w Górze Kalwarii - NIEOBOWIĄZUJĄCE (czasowe)
71 ROA.0050.
71/2015
uzupełnienia składu obwodowej komisji wyborczej Nr 15 w Szkole Podstawowej Nr 2 w Górze Kalwarii - NIEOBOWIĄZUJĄCE (czasowe)
72 ROA.0050.
72/2015
zmian w budżecie gminy - Obowiązujące w roku budżetowym 2015.
73 ROA.0050. 73/2015 zmian planu jednostek budżetowych Gminy Góra Kalwaria na 2015 rok   Obowiązujące w roku budżetowym 2015.
74 ROA.0050.
74/2015
powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej i lokalu mieszkalnego   NIEOBOWIĄZUJĄCE (czasowe)
75 ROA.0050.
75/2015
ustalenia wysokości opłat za wydanie duplikatów lub kopii akt sprawy oraz wydawanie wydruków aktów normatywnych i innych aktów prawnych w Urzędzie Miasta i Gminy Góra Kalwaria - OBOWIĄZUJĄCE
76 ROA.0050.
76/2015
wprowadzenia instrukcji gospodarowania drukami ścisłego zarachowania z zakresu rejestracji stanu cywilnego w Urzędzie Miasta i Gminy Góra Kalwaria - OBOWIĄZUJĄCE
77 ROA.0050.
77/2015
powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - inspektora ds. współpracy z organizacjami - NIEOBOWIĄZUJĄCE (czasowe)
78 ROA.0050.
78/2015
stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w składzie obwodowej komisji wyborczej Nr 1 w Szkole Podstawowej w Czersku - NIEOBOWIĄZUJĄCE (czasowe)
79 ROA.0050.
79/2015
stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w składzie obwodowej komisji wyborczej Nr 4 w Szkole Podstawowej w Czachówku - NIEOBOWIĄZUJĄCE (czasowe)
80 ROA.0050.
80/2015
powołania komisji odbioru końcowego zadania inwestycyjnego pn. "Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Czaplinek, ul. Leśna" - NIEOBOWIĄZUJĄCE (czasowe)
81 ROA.0050.
81/2015
uzupełnienia składu obwodowej komisji wyborczej Nr 1 w Szkole Podstawowej w Czersku - NIEOBOWIĄZUJĄCE (czasowe)
82 ROA.0050.
82/2015
uzupełnienia składu obwodowej komisji wyborczej Nr 4 w Szkole Podstawowej w Czachówku - NIEOBOWIĄZUJĄCE (czasowe)
83 ROA.0050.
83/2015
zmian planu jednostek budżetowych Gminy Góra Kalwaria na 2015 rok - Obowiązujące w roku budżetowym 2015.
84 ROA.0050.
84/2015
zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia Kodeksu Etycznego Pracowników Samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miasta i Gminy Góra Kalwaria - OBOWIĄZUJĄCE
85 ROA.0050.
85/2015
przedłożenia sprawozdania finansowego za rok 2014 - Obowiązujące w roku budżetowym 2015.
86 ROA.0050.
86/2015
nadania imienia Andrzeja Piędzio stadionowi piłkarskiemu w Baniosze - OBOWIĄZUJĄCE
87 ROA.0050.
87/2015
zmian w budżecie gminy   Obowiązujące w roku budżetowym 2015.
88 ROA.0050.
88/2015
zmian planu jednostek budżetowych Gminy Góra Kalwaria na 2015 rok - Obowiązujące w roku budżetowym 2015.
89 ROA.0050.
89/2015
stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w składzie obwodowej komisji wyborczej Nr 13 w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Górze Kalwarii - NIEOBOWIĄZUJĄCE (czasowe)
90 ROA.0050.
90/2015
uzupełnienia składu obwodowej komisji wyborczej Nr 13 w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Górze Kalwarii - NIEOBOWIĄZUJĄCE (czasowe)
91 ROA.0050.
91/2015
zmiany Regulaminu udzielania zamówień, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 5000 euro i nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro -

ZMIENIONE PRZEZ ROA.0050.86.2016

ZASTĄPIONE przez ROA.0050.86.2016

92 ROA.0050.
92/2015
powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektora/ inspektora ds. realizacji inwestycji - NIEOBOWIĄZUJĄCE (czasowe)
93 ROA.0050.
93/2015
odwołania p.o. Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Górze Kalwarii - NIEOBOWIĄZUJĄCE (czasowe)
94 ROA.0050.
94/2015
powołania komisji do brakowania formularzy do wydawania dowodów osobistych, które nie zostały wykorzystane do dnia 28 lutego 2015r. - NIEOBOWIĄZUJĄCE (czasowe)
95 ROA.0050.
95/2015
powołania Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Górze Kalwarii - CZASOWE do dn. 31.05.2020r.
96 ROA.0050.
96/2015
zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia Administratora Bezpieczeństwa Informacji - UCHYLONE przez ROA.0050.87.2018
97 ROA.0050.
97/2015
powołania Komisji Konkursowej do wyboru kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Brześcach - NIEOBOWIĄZUJĄCE (czasowe)
98 ROA.0050.
98/2015
zwolnienia Klientów indywidualnych z opłat za korzystanie z Zespołu Basenowego w dn. 19.06.2015r. - CZASOWE (obowiązujące w dn. 19.06.2015r.)
99 ROA.0050.
99/2015
upoważnienie do realizacji zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny z wyłączeniem wydawania decyzji administracyjnych dla Pani Anety Zwierzyńskiej-Turek - OBOWIĄZUJĄCE
100 ROA.0050.
100/2015
powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjum im. Feliksa Kapackiego w Cendrowicach - CZASOWE do dn. 31.08.2020r.
101 ROA.0050.
101/2015
zmian w budżecie gminy - Obowiązujące w roku budżetowym 2015.
102 ROA.0050.
102/2015
zmian planu jednostek budżetowych Gminy Góra Kalwaria na 2015 rok - Obowiązujące w roku budżetowym 2015.
103 ROA.0050.
103/2015
powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego p. Marty Katarzyny Szlaga - CZASOWE - na czas egzaminu
104 ROA.0050.
104/2015
powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego p. Sylwii Stachowskiej - CZASOWE - na czas egzaminu
105 ROA.0050.
105/2015
powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego p. Marty Katarzyny Lewandowskiej - CZASOWE - na czas egzaminu
106 ROA.0050.
106/2015
powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego p. Renaty Kowalskiej - CZASOWE - na czas egzaminu
107 ROA.0050.
107/2015
powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego p. Agnieszki Eweliny Wiśniewskiej - CZASOWE - na czas egzaminu
108 ROA.0050.
108/2015
powołania komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność gminy góra Kalwaria [Łubna, dz. nr 151/56, 151/57, 151/69, 151/70, 151/72, 151/73, 151/74, 151/75] - CZASOWE - ważne w dn. 30.06.2015r.
109 ROA.0050.
109/2015
zmian planu jednostek budżetowych Gminy Góra Kalwaria na 2015 rok - Obowiązujące w roku budżetowym 2015.
110 ROA.0050.
110/2015
przygotowania stanowiska kierowania Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym w województwie mazowieckim - OBOWIĄZUJĄCE
111 ROA.0050.
111/2015
zmian w budżecie gminy - Obowiązujące w roku budżetowym 2015.
112 ROA.0050.
112/2015
zmian planu jednostek budżetowych Gminy Góra Kalwaria na 2015 rok - Obowiązujące w roku budżetowym 2015.
113 ROA.0050.
113/2015
sprzedaży w drodze przetargu pisemnego ofertowego samochodu specjalnego z zabudową pożarniczą marki Star A200 stanowiącego własność Gminy Góra Kalwaria oraz powołania komisji przetargowej - CZASOWE do dn. 20.07.2015r.
114 ROA.0050.
114/2015
powołania komisji odbioru końcowego robót: Budowa chodnika wzdłuż ul. Mariańskiej w Górze Kalwarii - CZASOWE w dn. 03.07.2015r.
115 ROA.0050.
115/2015
wyrażenia zgody na używanie nazwy miejscowości "Czersk" w znaku towarowym spółce MBF Sp. z o.o. - OBOWIĄZUJĄCE
116 ROA.0050.
116/2015
powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektora ds. gospodarki odpadami - CZASOWE - na czas naboru
117 ROA.0050.
117/2015
powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół w Brześcach - CZASOWE do dn. 30.06.2016r.
118 ROA.0050.
117A/2015
zmian planu jednostek budżetowych Gminy Góra Kalwaria na 2015 rok - Obowiązujące w roku budżetowym 2015.
119 ROA.0050.
118/2015
powołania komisji przetargowej na 10-letnią dzierżawę nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Góra Kalwaria [dz. nr ew. 67/5, Góra Kalwaria ul. Piłsudskiego 1A] - CZASOWE do dn. 09.07.2015r.
120 ROA.0050.
119/2015
zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń i plakatów wszystkich komitetów uprawnionych do kampanii referendalnej oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości - CZASOWE do dn. 06.09.2015r.
121 ROA.0050.
120/2015
wyrażenia zgody na używanie nazwy miejscowości "Czersk" w znaku towarowym spółce AGROPOL Sp. z o.o. - OBOWIĄZUJĄCE
122 ROA.0050.
121/2015
powołania komisji w celu przygotowania do przekazania dokumentacji z wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10 i 24 maja 2015r.   CZASOWE do dn. 20.08.2015r.
123 ROA.0050.
122/2015
powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego p. Anny Kamińskiej - CZASOWE - na czas egzaminu
124 ROA.0050.
123/2015
powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego p. Barbary Cyrańskiej - CZASOWE - na czas egzaminu
125 ROA.0050.
124/2015
powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego p. Magdaleny Anny Pośnik - CZASOWE - na czas egzaminu
126 ROA.0050.
125/2015
powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego p. Moniki Kasprzak - CZASOWE - na czas egzaminu
127 ROA.0050.
126/2015
powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego p. Monik Pietrzyk - CZASOWE - na czas egzaminu
128 ROA.0050.
127/2015
opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2016 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej Gminy Góra Kalwaria załączniki w wersji edyt. (po rozpakowaniu .zip) CZASOWE (do końca roku 2016)
129 ROA.0050.
128/2015
zmian w budżecie gminy - Obowiązujące w roku budżetowym 2015.
130 ROA.0050.
129/2015

zmian planu jednostek budżetowych Gminy Góra Kalwaria na 2015 rok

zał.1, zał 2 Obowiązujące w roku budżetowym 2015.
131 ROA.0050.
130/2015
określenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych - CZASOWE (do dn. 16.09.2015r.)
132 ROA.0050.
131/2015
powołania komisji odbioru końcowego robót: Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Wierzbowej w miejscowości Obręb - CZASOWE (dn. 11.08.2015r.)
133 ROA.0050.
132/2015
wprowadzenia Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Gminy Góra Kalwaria regulamin CZASOWE (w roku 2015)
134 ROA.0050.
133/2015
powołania obwodowych komisji do spraw referendum - CZASOWE (do dn. 06.09.2015r.)
135 ROA.0050.
134/2015
wysokości środków budżetowych przeznaczonych na Budżet Obywatelski w 2016 roku w Gminie Góra Kalwaria - CZASOWE (do końca roku 2016)
136 ROA.0050.
135/2015
powołania komisji odbioru końcowego zadania inwestycyjnego pn.: Budowa chodnika przy ul. Wolskiej w Dobieszu - CZASOWE (dn. 28.08.2015r.)
137 ROA.0050.
136/2015
odwołania członka obwodowej komisji do spraw referendum Nr 8 w Baniosze, powołanej w celu przeprowadzenia Referendum Ogólnokrajowego, zarządzonego na dzień 06 września 2015 roku - CZASOWE - na czas referendum (06.09.2015r.)
138 ROA.0050.
137/2015
uzupełnienia składu obwodowej komisji do spraw referendum Nr 8 w Baniosze, powołanej w celu przeprowadzenia Referendum Ogólnokrajowego, zarządzonego na dzień 06 września 2015 roku - CZASOWE - na czas referendum (06.09.2015r.)
139 ROA.0050.
138/2015
wyznaczenia nieetatowego administratora teleinformatycznego w Urzędzie Miasta i Gminy Góra Kalwaria - OBOWIĄZUJĄCE
140 ROA.0050.
139/2015
odwołania członka obwodowej komisji do spraw referendum Nr 2 w Coniewie,powołanej w celu przeprowadzenia Referendum Ogólnokrajowego, zarządzonego na dzień 06 września 2015 roku - CZASOWE - na czas referendum (06.09.2015r.)
141 ROA.0050.
140/2015
uzupełnienia składu obwodowej komisji do spraw referendum Nr 2 w Coniewie, powołanej w celu przeprowadzenia Referendum Ogólnokrajowego, zarządzonego na dzień 06 września 2015 roku - CZASOWE - na czas referendum (06.09.2015r.)
142 ROA.0050.
141/2015
wyznaczenia przedstawicieli Straży Miejskiej do ochrony lokali wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami podczas Referendum Ogólnokrajowego w dniu 6 września 2015 roku - CZASOWE - na czas referendum (06.09.2015r.)
143 ROA.0050.
142/2015
powołania komisji odbioru końcowego robót: Modernizacja boisk przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Górze Kalwarii   CZASOWE (dn. 26.08.2015r.)
144 ROA.0050.
143/2015
odwołania członka obwodowej komisji do spraw referendum Nr 7 w Baniosze, powołanej w celu przeprowadzenia Referendum Ogólnokrajowego, zarządzonego na dzień 06 września 2015 roku - CZASOWE - na czas referendum (06.09.2015r.)
145

ROA.0050.
144/2015

uzupełnienia składu obwodowej komisji do spraw referendum Nr 7 w Baniosze, powołanej w celu przeprowadzenia Referendum Ogólnokrajowego, zarządzonego na dzień 06 września 2015 roku - CZASOWE - na czas referendum (06.09.2015r.)
146 ROA.0050.
145/2015
zmian planu jednostek budżetowych Gminy Góra Kalwaria na 2015 rok załącznik 1, 2, 3 Obowiązujące w roku budżetowym 2015.
147 ROA.0050.
146/2015
informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Góra Kalwaria na I półrocze 2015r. - Obowiązujące w roku budżetowym 2015.
148 ROA.0050.
147/2015
wyznaczenia nieetatowego administratora systemów informatycznych w Urzędzie Miasta i Gminy Góra Kalwaria - OBOWIĄZUJĄCE
149 ROA.0050.
148/2015
zmian w budżecie gminy - Obowiązujące w roku budżetowym 2015.
150 ROA.0050.
149/2015
zmian planu jednostek budżetowych Gminy Góra Kalwaria na 2015 rok zał. nr 1, zał. nr 2 Obowiązujące w roku budżetowym 2015.
151 ROA.0050.
150/2015
odwołania członka obwodowej komisji do spraw referendum Nr 6 w Dobieszu, powołanej w celu przeprowadzenia Referendum Ogólnokrajowego, zarządzonego na dzień 06 września 2015 roku - Obowiązujące w roku budżetowym 2015.
152 ROA.0050.
151/2015
odwołania członka obwodowej komisji do spraw referendum Nr 6 w Dobieszu, powołanej w celu przeprowadzenia Referendum Ogólnokrajowego, zarządzonego na dzień 06 września 2015 roku - CZASOWE - na czas referendum (06.09.2015r.)
153 ROA.0050.
152/2015

uzupełnienia składu obwodowej komisji do spraw referendum Nr 6 w Dobieszu, powołanej w celu przeprowadzenia Referendum Ogólnokrajowego, zarządzonego na dzień 06 września 2015 roku

- CZASOWE - na czas referendum (06.09.2015r.)
154 ROA.0050.
153/2015

powołania komisji przetargowej na 10-letnią dzierżawę nieruchomości gruntowej oraz sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy Góra Kalwaria [Góra Kalwaria ul. Piłsudskiego 1A dz. 67/5, Tomice dz. 72/3 i 73/10, Góra Kalwaria ul. Chopina 9 bl. 2 dz. 35/4]

- CZASOWE (dn. 10.09.2015r.)
155 ROA.0050.
154/2015
ustalenia procedury obsługi osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta i Gminy Góra Kalwaria - OBOWIĄZUJĄCE
156

ROA.0050.
155/2015

powołania Zespołu Opiniującego zgłoszone projekty do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2016 - CZASOWE
157 ROA.0050.
156/2015
powołania komisji odbioru końcowego robót: wykonanie II etapu "Budowy placu zabaw w Przedszkolu Samorządowym nr 1" - CZASOWE (dn. 11.09.2015)
158 ROA.0050.
157/2015
zmian planu jednostek budżetowych Gminy Góra Kalwaria na 2015 rok zał. nr 1 Obowiązujące w roku budżetowym 2015
159 ROA.0050.
158/2015
zmian w budżecie gminy   Obowiązujące w roku budżetowym 2015
160 ROA.0050.
159/2015
zmian planu jednostek budżetowych Gminy Góra Kalwaria na 2015 rok załącznik 1 Obowiązujące w roku budżetowym 2015
161 ROA.0050.
160/2015
powołania komisji odbioru końcowego robót: Adaptacja Pałacu Biskupiego na Bibliotekę Miejską w ramach projektu Centrum Informacji Kulturalnej i Turystycznej w Górze Kalwarii - CZASOWE (dn. 24.09.2015)
162 ROA.0050.
161/2015
powołania komisji odbioru końcowego robót: Budowa ul. Wareckiej - Książąt Mazowieckich w Czersku oraz Budowa Kanalizacji sanitarnej w ul. Wojska Polskiego w miejscowości Góra Kalwaria do miejscowości Czersk (zamek) - CZASOWE (dn. 25.09.2015)
163 ROA.0050.
162/2015
powołania Komitetu Organizacyjnego do przygotowania i organizacji obchodów setnej rocznicy powołania Garnizonu Wojska Polskiego w Górze Kalwarii - CZASOWE - na czas zadania (2016)
164 ROA.0050.
163/2015
ustalenia stawki bazowej czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych stanowiących zasób gminy Góra Kalwaria - OBOWIĄZUJĄCE
165 ROA.0050.
164/2015
powołania komisji odbioru końcowego zadania inwestycyjnego pn. "Budowa chodnika w miejscowości Krzaki Czaplinkowskie" - CZASOWE (dn. 23.09.2015)
166 ROA.0050.
165/2015
powołania Komisji Stypendialnej opiniującej stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych - ZMIENIONE przez ROA.0050.178.2016
167 ROA.0050.
166/2015
określenia maksymalnej wysokości indywidualnego stypendium dla uczniów szczególnie uzdolnionych -

OBOWIĄZUJĄCE w roku 2015

168 ROA.0050.
167/2015
powołania Komisji mającej na celu przejęcie obiektów budowlanych znajdujących się na nieruchomościach uregulowanych w księgach wieczystych nr: WA5M/00244927/8 i WA5M/00423360/4 -

OBOWIĄZUJĄCE
do 31.12.2015

169 ROA.0050.
168/2015
zmian planu jednostek budżetowych Gminy Góra Kalwaria na 2015 rok

zał. nr 1,
zał. nr 2

Obowiązujące w roku budżetowym 2015.
170 ROA.0050.
169/2015
zmian w budżecie gminy zał. nr 1      zał. nr 2     zał. nr 3     zał. nr 4 Obowiązujące w roku budżetowym 2015.
171 ROA.0050.
170/2015
zmian planu jednostek budżetowych Gminy Góra Kalwaria na 2015 rok - Obowiązujące w roku budżetowym 2015.
172 ROA.0050.
171/2015
powołania obwodowych komisji wyborczych zał. nr 1 CZASOWE - na czas wyborów
173 ROA.0050.
172/2015
powołania komisji oceny ofert na opracowanie aktualizacji "Planu strategicznego z wytycznymi dla Góry Kalwarii na lata 2016-2026" - CZASOWE - do czasu wyłonienia wykonawcy
174 ROA.0050.
173/2015
stwierdzenia wygaśnięcia członkowska w obwodowej komisji wyborczej - CZASOWE - na czas wyborów
175 ROA.0050.
174/2015
uzupełnienia składu obwodowej komisji wyborczej - CZASOWE - na czas wyborów
176 ROA.0050.
174A/2015
zmian planu jednostek budżetowych Gminy Góra Kalwaria na 2015 rok - Obowiązujące w roku budżetowym 2015.
177 ROA.0050.
175/2015
powołania Zespołu ds. rewitalizacji Góry Kalwarii - OBOWIĄZUJĄCE
178 ROA.0050.
176/2015
przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały dotyczącej uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Góra Kalwaria z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016 - CZASOWE - do dn. 30.10.2015
179 ROA.0050.
177/2015
wyznaczenia przedstawicieli Straży Miejskiej do ochrony lokali wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami podczas wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 25 października 2015 roku - CZASOWE - na czas wyborów
180 ROA.0050.
178/2015
powołania Komisji do spraw głosowania Budżetu Obywatelskiego na rok 2016 - CZASOWE - 2016
181 ROA.0050.
179/2015
wprowadzenia Regulaminu przyjmowania, rejestrowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w Urzędzie Miasta i Gminy Góra Kalwaria Regulamin OBOWIĄZUJĄCE
182 ROA.0050.
180/2015
sprzedaży w drodze przetargu pisemnego ofertowego samochodu specjalnego z zabudową pożarniczą marki Star A200 i Jelcz 4 stanowiącego własność Gminy Góra Kalwaria oraz powołania komisji przetargowej - CZASOWE (do dn. 09.11.2015)
183 ROA.0050.
181/2015

przekazania Sołectwu wsi Tomice części nieruchomości gruntowej

- OBOWIĄZUJĄCE
184 ROA.0050.
182/2015
stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej - CZASOWE - na czas wyborów
185 ROA.0050.
183/2015
uzupełnienia składu obwodowej komisji wyborczej - CZASOWE - na czas wyborów
186 ROA.0050.
184/2015
powołania Komisji do brakowania druków ścisłego zarachowania z zakresu rejestracji stanu cywilnego w USC Góra Kalwaria - CZASOWE (2015)
187 ROA.0050.
185/2015
przeprowadzenia kontroli doraźnej w jednostkach OSP w zakresie poprawności ustalania wysokości i wypłaty ekwiwalentu za udział w akcjach gaśniczo-ratowniczych jednostek - OBOWIĄZUJĄCE
188 ROA.0050.
186/2015
zmieniające zarządzenie w spr. wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Góra Kalwaria - OBOWIĄZUJĄCE
189 ROA.0050.
187/2015

przekazania Sołectwu wsi Kąty nieruchomości gruntowej

- CZASOWE - na czas przeprowadzenia kontroli
190 ROA.0050.
188/2015
zmian planu jednostek budżetowych Gminy Góra Kalwaria na 2015 rok - Obowiązujące w roku budżetowym 2015.
191 ROA.0050.
189/2015
zmian w budżecie gminy - Obowiązujące w roku budżetowym 2015.
192 ROA.0050.
190/2015
zmian planu jednostek budżetowych Gminy Góra Kalwaria na 2015 rok - Obowiązujące w roku budżetowym 2015.
193 ROA.0050.
191/2015
zmiany w zarządzenia nr ROA.0120.153.2014 z dnia 14 listopada 2014 roku o powołaniu Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie w gminie Góra Kalwaria -

ZMIENIONE przez

ROA.0050.12.2017

194 ROA.0050.
192/2015
przedłożenia projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2025 - OBOWIĄZUJĄCE 2016-2025
195 ROA.0050.
193/2015
przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2016 rok - OBOWIĄZUJĄCE w roku budżetowym 2016.
196 ROA.0050.
194/2015
przekazania informacji niezbędnych do opracowania projektów planów finansowych - OBOWIĄZUJĄCE w roku budżetowym 2016.
197 ROA.0050.
195/2015

wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 36/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria z dnia 1 czerwca 2009 roku w sprawie ustalenia „Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta i Gminy Góra Kalwaria”

- OBOWIĄZUJĄCE
198 ROA.0050.
196/2015

przekwalifikowania lokalu mieszkalnego na lokal socjalny

- OBOWIĄZUJĄCE
199 ROA.0050.
197/2015

powołania Komisji odbioru końcowego robót: „Remont budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Czaplinie”

- CZASOWE (w dn. 26.11.2015)
200 ROA.0050.
198/2015

zmian w budżecie gminy

- OBOWIĄZUJĄCE w roku budżetowym 2015
201 ROA.0050.
199/2015

zmian planu jednostek budżetowych Gminy Góra Kalwaria na 2015 rok

- OBOWIĄZUJĄCE w roku budżetowym 2015
202 ROA.0050.
200/2015

przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miasta i Gminy na dzień 31.12.2015r.

- CZASOWE (do 15.01.2016r.)
203 ROA.0050.
201/2015

powołania Komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych we wsi Tomice oraz lokalu mieszkalnego stanowiących własność Gminy Góra Kalwaria

- CZASOWE
204 ROA.0050.
202/2015

zmian planu jednostek budżetowych Gminy Góra Kalwaria na 2015 rok

- OBOWIĄZUJĄCE w roku budżetowym 2015
205 ROA.0050.
203/2015

powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego p. Tomasza Wojciecha Chojeckiego

- CZASOWE
206 ROA.0050.
204/2015

zmian w budżecie gminy

- OBOWIĄZUJĄCE w roku budżetowym 2015
207 ROA.0050.
205/2015

zmian planu jednostek budżetowych Gminy Góra Kalwaria na 2015 rok

- OBOWIĄZUJĄCE w roku budżetowym 2015
208 ROA.0050.
206/2015

powołania Komisji odbioru końcowego robót: „Przebudowa ul. Długiej w Baniosze”

- CZASOWE
209 ROA.0050.
207/2015

powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. informatyki

- CZASOWE (na czas naboru)
210 ROA.0050.
208/2015

powołania Komisji odbioru końcowego zadania inwestycyjnego „Budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Wojska Polskiego w miejscowości Góra Kalwaria do miejscowości Czersk (Zamek) etap V, VI, IV” współfinansowanej przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. wojska Polskiego w m. Góra Kalwaria do m. Czersk – etap I-VII” w ramach działania 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach pow. 15 tys. RLM, priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013”

- CZASOWE (w dn. 10.12.2015)
211 ROA.0050.
209/2015

powołania Komisji w celu przygotowania do przekazania dokumentacji z referendum ogólnopolskiego przeprowadzonego w dniu 06 września 2015 roku

- CZASOWE (do dn. 18.12.2015)
212 ROA.0050.
210/2015

wdrożenia polityki bezpieczeństwa danych osobowych i instrukcji zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Górze Kalwarii

-

ZMIENIONE przez

ROA.0050.24.2017

213 ROA.0050.
211/2015

powołania komisji odbioru końcowego robót: Budowa ul. Dąbrówki w ramach zadania „Przebudowa ul. Długiej w Baniosze”

- CZASOWE (w dn. 18.12.2015)
214 ROA.0050.
212/2015
wprowadzenia systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy oraz w podległych jednostkach organizacyjnych Gminy Góra Kalwaria zał. nr 1 OBOWIĄZUJĄCE
215 ROA.0050.
213/2015
powołania komisji odbioru końcowego robót: Doposażenie placu zabaw w Wicentowie - CZASOWE (w dn. 18.12.2015)
216 ROA.0050.
214/2015
powołania komisji odbioru końcowego robót: Przebudowa części ulic Dominikańskiej i 3-go Maja oraz Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ulic Dominikańskiej i 3-go Maja - CZASOWE (w dn. 23.12.2015)
217 ROA.0050.
215/2015
zmian planu jednostek budżetowych Gminy Góra Kalwaria na 2015 rok - Obowiązujące w roku budżetowym 2015.
218 ROA.0050.
216/2015
powołania komisji odbioru końcowego robót: Budowa budynku zaplecza sportowo-rekreacyjnego w Sierzchowie - CZASOWE (w dn. 23.12.2015)
219 ROA.0050.
217/2015
powołania komisji odbioru końcowego robót: Urządzenia siłowni zewnętrznej na Osiedlu Linin - CZASOWE (w dn. 23.12.2015)
220 ROA.0050.
218/2015
powołania komisji odbioru końcowego robót: Budowa napowietrznej siłowni w Czaplinku - CZASOWE (w dn. 23.12.2015)
221 ROA.0050.
219/2015
powołania komisji odbioru końcowego robót: Doposażenie miejsca czynnego wypoczynku w Brześcach - CZASOWE (w dn. 22.12.2015)
222 ROA.0050.
220/2015
zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Góra Kalwaria - OBOWIĄZUJĄCE
223 ROA.0050.
221/2015
wprowadzenia zasad postępowania z rozmowami zarejestrowanymi przez system nagrywania rozmów telefonicznych w Urzędzie Miasta i Gminy Góra Kalwaria - OBOWIĄZUJĄCE
224 ROA.0050.
222/2015
powołania komisji odbioru końcowego robót: Roboty uzupełniające w ranach zadania "Przebudowa ulicy Długiej w Baniosze" - CZASOWE (w dn. 23.12.2015)
225 ROA.0050.
223/2015
zmian w budżecie gminy - Obowiązujące w roku budżetowym 2015.
226 ROA.0050.
224/2015
zmian planu jednostek budżetowych Gminy Góra Kalwaria na 2015 rok - Obowiązujące w roku budżetowym 2015.
227 ROA.0050.
225/2015
uchylenia zarządzenia w sprawie przekazania do administrowania budynku przy ul. Ks. Sajny 1 - Uchylające
228 ROA.0050.
226/2015
powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektora/inspektora ds. realizacji inwestycji - CZASOWE (na czas naboru)
229 ROA.0050.
227/2015
powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektora ds. gospodarki odpadami - CZASOWE (na czas naboru)
230 ROA.0050.
228/2015
ustalenia rocznego planu kontroli na 2016r. w Gminie Góra Kalwaria - OBOWIĄZUJĄCE w 2016.
231 ROA.0050.
229/2015
zgłaszania kandydatów na członków w Gminnej Rady Seniorów w Górze Kalwarii - CZASOWE (do 20.01.2016)

 


Wytworzył:
ROA
(2015-01-07)
Udostępnił:
Anna Fabisiak
(2015-01-07 16:21:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Olga Korczak
(2018-06-04 11:56:45)