Uchwały 2015r., kadencja 2014-2018

Lp. Nr uchwały Z dnia W sprawie Załączniki

Publikacja
w Dzienniku

Urzędowym Woj. Maz.
(rok, pozycja)
oraz data ogłoszenia

1

V/15/2015 04 lutego 2015r. ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Góra Kalwaria -

2015.1960

10.03.2015r.

 

2

V/16/2015 04 lutego 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy - -

3

V/17/2015 04 lutego 2015r. przyjęcia planów pracy Komisji Rady Miejskiej - -

4

V/18/2015 04 lutego 2015r. powołania Komisji Inwentaryzacyjnej Rady Miejskiej Góry Kalwarii do sporządzania spisów inwentaryzacyjnych nieruchomości, które z mocy prawa stały się własnością Gminy Góra Kalwaria - -

5

V/19/2015 04 lutego 2015r. wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych, stanowiących własność (lub władanie) Gminy Góra Kalwaria na rzecz dotychczasowych dzierżawców - -
6 V/20/2015 04 lutego 2015r. nadania nazwy ulicy we wsi Cendrowice - -
7 V/21/2015 04 lutego 2015r. nabycia niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej we wsi Sierzchów z przeznaczeniem pod fragment drogi gminnej - -
8 V/22/2015 04 lutego 2015r. nabycia niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej we wsi Czachówek z przeznaczeniem pod fragment drogi gminnej - -
9 VI/23/2015 18 lutego 2015r. zmian w uchwale budżetowej na 2015r. -

2015.5736

24.06.2015

10 VII/24/2015

26   lutego 2015r.

nadania siostrze zakonnej Małgorzacie Annie Borkowskiej  tytułu „Zasłużony dla Góry Kalwarii”

- -
11 VII/25/2015 26   lutego 2015r.

nadania Panu Tadeuszowi Sas tytułu „Zasłużony dla Góry Kalwarii”

- -
12 VII/26/2015 26   lutego 2015r.

nadania Liceum Ogólnokształcącemu im. Księdza Zygmunta Sajny w Górze Kalwarii tytułu „Zasłużony dla Góry Kalwarii”

- -
13 VII/27/2015 26   lutego 2015r.

nadania Klubowi Sportowemu „Orzeł” Baniocha tytułu „Zasłużony dla Góry Kalwarii”

- -
14 VIII/28/2015 4 marca 2015r. wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki - -
15 VIII/29/2015 4 marca 2015r.

wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Góra Kalwaria niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej we wsi Solec z przeznaczeniem pod fragment drogi gminnej

- -
16 VIII/30/2015 4 marca 2015r. zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków - -
17 VIII/31/2015 4 marca 2015r. poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów -

2015.2593

20.03.2015r.

18 VIII/32/2015 4 marca 2015r. określenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów wyboru ofert na
zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach
i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego
- -
19 VIII/33/2015 4 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu
rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
prowadzonych przez Gminę Góra Kalwaria
-

2015.1961

10.03.2015r.

20 IX/34/2015 25 marca 2015r. przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Góra Kalwaria na lata 2015 – 2018 - -
21 IX/35/2015 25 marca 2015r. przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Góra Kalwaria -

2015.3597

14.04.2015r.

22 IX/36/2015 25 marca 2015r. utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10 maja 2015r. -

2015.3598

17.04.2015r.

23 IX/37/2015 25 marca 2015r. wyrażenia zgody na wydzierżawienie zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Górze Kalwarii, obr. 1-01, stanowiącej własność Gminy Góra Kalwaria na okres 10 lat - -
24 IX/38/2015 25 marca 2015r. nadania nazwy ulicy we wsi Czersk -

2015.3599

17.04.2015r.

25 IX/39/2015 25 marca 2015r. wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Góra Kalwaria oraz ustalenia stawki takiej opłaty -

2015.3600

17.04.2015r.

26 IX/40/2015 25 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Góra Kalwaria na lata 2015-2025 objaśnienia, zał. nr 1, zał. nr 2 -
27 IX/41/2015 25 marca 2015r. zmian w uchwale budżetowej na 2015r. uzasadnienie 6553.2015 24.07.2015
28 X/42/2015 16 kwietnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Góra Kalwaria na lata 2015-2025 objaśnienia, zał. nr 1, zał. nr 2 -
29 X/43/2015 16 kwietnia 2015r. zmian w uchwale budżetowej na 2015r. uzasadnienie -
30 XI/44/2015 29 kwietnia 2015r. trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół podstawowych, przedszkoli
publicznych oraz innych publicznych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby
prawne lub osoby fizyczne na terenie Gminy Góra Kalwaria inne niż jednostka samorządu
terytorialnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
-

4503.2015

14.05.2015

31 XI/45/2015 29 kwietnia 2015r. podjęcia współpracy partnerskiej ze społecznością regionalną Związku Polaków w Kalabrii wzór umowy -
32 XI/46/2015 29 kwietnia 2015r. uchylenia uchwały Nr 218/XVIII/2008 r., Rady Miejskiej w Górze Kalwarii z dnia 29 maja 2008 r., w sprawie  przystąpienia do sporządzenia  miejscowego planu    zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Góra Kalwaria - osiedle  „Marianki” - -
33 XI/47/2015 29 kwietnia 2015r. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Góra Kalwaria – teren osiedla Marianki - rejon ul.  Marianki i ul. Grójeckiej - -
34 XI/48/2015 29 kwietnia 2015r. powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Górze Kalwarii - -
35 XI/49/2015 29 kwietnia 2015r. wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Góra Kalwaria niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej we wsi Solec z przeznaczeniem pod poszerzenie drogi gminnej - -
36 XI/50/2015 29 kwietnia 2015r. wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa – służebności przesyłu na części nieruchomości gruntowych, położonych w Górze Kalwarii, obr. 10-02 i 13-02, stanowiących własność Gminy Góra Kalwaria na rzecz PGE Dystrybucja S.A. - -
37 XI/51/2015 29 kwietnia 2015r. wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa – służebności przesyłu na części nieruchomości gruntowej, położonej we wsi Dobiesz, stanowiącej własność Gminy Góra Kalwaria na rzecz PGE Dystrybucja S.A. - -
38 XI/52/2015 29 kwietnia 2015r. wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa – służebności przesyłu na części nieruchomości gruntowych, położonych w Górze Kalwarii,  obr. 1-01, obr. 4-01 i obr. 6-01,  stanowiących własność Gminy Góra Kalwaria na rzecz PGE Dystrybucja S.A. - -
39 XI/53/2015 29 kwietnia 2015r. uchylenia Uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów działką nr 131/40, położonej w obrębie Baniocha-Wilczynek na rzecz użytkownika wieczystego - -
40 XI/54/2015 29 kwietnia 2015r. uchylenia Uchwały w sprawie sprzedaży zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Górze Kalwarii, obr. 13-03, oznaczonej w ewidencji gruntów działką nr 33/2 - -
41 XI/55/2015 29 kwietnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Góra Kalwaria na lata 2015-2025 objaśnienia, zał. nr 1, zał. nr 2 -
42 XI/56/2015 29 kwietnia 2015r. zmian w uchwale budżetowej na 2015r. uzasadnienie

2015.7095

14.08.2015

43 XII/57/2015 20 maja 2015r. zmian w uchwale budżetowej na 2015 r. uzasadnienie

2015.7382

01.09.2015

44 XIII/58/2015 27 maja 2015r. ustalenia wysokości zryczałtowanej diety dla przewodniczących jednostek pomocniczych gminy - -
45 XIII/59/2015 27 maja 2015r. powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych - -
46 XIII/60/2015 27 maja 2015r. nadania Panu Józefowi Latale  tytułu „Zasłużony dla Góry Kalwarii” - -
47 XIII/61/2015 27 maja 2015r. nadania Panu Witoldowi Michnie tytułu „Zasłużony dla Góry Kalwarii” - -
48 XIII/62/2015 27 maja 2015r. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w Górze Kalwarii, obr. 2-02 na rzecz współużytkowników wieczystych - -
49 XIII/63/2015 27 maja 2015r. uchylenia Uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów działką nr 4/8, położonej w Górze Kalwarii, obręb 11-01 na rzecz użytkownika wieczystego - -
50 XIII/64/2015 27 maja 2015r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIV/261/2012 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 27
marca 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Góra Kalwaria – tereny
dawnej jednostki wojskowej
- -
51 XIII/65/2015 27 maja 2015r. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Cendrowice  Wojewoda Mazowiecki rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 18.06.2015 r. stwierdził nieważność uchwały Nr XIII/65/2015 z dnia 27 maja 2015 r. w spr. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Cendrowice.
52 XIII/66/2015 27 maja 2015r. przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla miasta i gminy Góra Kalwaria na lata 2014 – 2017 z uwzględnieniem lat 2018 – 2021" wraz z "Prognozą oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla miasta i gminy Góra Kalwaria na lata 2014 – 2017 z uwzględnieniem lat 2018 - 2021" zał. nr 1, zał. nr 2 -
53 XIII/67/2015 27 maja 2015r. rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria - -
54 XIII/68/2015 27 maja 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Góra Kalwaria na lata 2015-2025 zał. nr 1, zał. nr 2 -
55 XIV/69/2015 25 czerwca 2015r. sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego w Górze Kalwarii za 2014r. zał. nr 1: str. 1, str. 2, str. 3 -
56 XIV/70/2015 25 czerwca 2015r. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Ośrodka Kultury w Górze Kalwarii za 2014 rok - -
57 XIV/71/2015 25 czerwca 2015r. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Górze Kalwarii za 2014 rok - -
58 XIV/72/2015 25 czerwca 2015r. zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Góra Kalwaria za 2014 rok - -
59 XIV/73/2015 25 czerwca 2015r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Góra Kalwaria absolutorium za 2014 rok - -
60 XIV/74/2015 25 czerwca 2015r. przyjęcia do realizacji programu polityki zdrowotnej  na rok 2015-2020 zał. nr 1 -
61 XIV/75/2015 25 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Góra Kalwaria na lata 2015-2025 objaśnienia, zał. nr 1, zał. nr 2 -
62 XIV/76/2015 25 czerwca 2015r. zmian w uchwale budżetowej na 2015r. uzasadnienie 2015.7846     29.09.2015
63 XIV/77/2015 25 czerwca 2015r. wyrażenia zgody na wykup prawa użytkowania wieczystego - -
64 XIV/78/2015 25 czerwca 2015r. nadania nazwy ulicy we wsi Baniocha -

2015.6335

21.07.2015

65 XIV/79/2015 25 czerwca 2015r. ustalenia opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego linii uzupełniających „L” na terenie gminy Góra Kalwaria -

2015.6336

21.07.2015

66 XIV/80/2015 25 czerwca 2015r. zmieniająca Uchwałę Nr XIII/64/2015 w sprawie etapowego uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Góra Kalwaria – tereny dawnej jednostki wojskowej - -
67 XIV/81/2015 25 czerwca 2015r. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Góra Kalwaria - tereny dawnej jednostki wojskowej - etap I

Wojewoda Mazowiecki rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 30.07.2015 r. stwierdził nieważność uchwały w części dotyczącej ustaleń:
-§ 5 ust. 2 pkt 2 uchwały, w zakresie sformułowania: „(....) przelaniu się wód przez koronę wału przeciwpowodziowego, (…), zniszczenia lub uszkodzenia budowli piętrzących (zgodnie ze „Studium dla potrzeb planów ochrony przeciwpowodziowej – Etap III, rzeka Wisła”)”;
-zawartych w legendzie rysunku planu miejscowego, stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały, w zakresie sformułowania: „(...) Przelania się wód przez koronę wału przeciwpowodziowego, (…), zniszczenia lub uszkodzenia budowli piętrzących (zgodnie ze „Studium dla potrzeb planów ochrony przeciwpowodziowej – Etap III, rzeka Wisła”)”.

2015.7145, 17.08.2015

68 XIV/82/2015 25 czerwca 2015r. odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Góra Kalwaria- teren dawnej jednostki wojskowej, dla obszaru stanowiącego fragment działki drogowej nr ew.: 37/7 oraz fragment działki nr 4 ( obręb 1-02 ) – etap II - -
69 XIV/83/2015 25 czerwca 2015r. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Czachówek -
część wschodnia I

Wojewoda Mazowiecki rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 23.07.2015 r. stwierdził nieważność uchwały w części dotyczącej ustaleń:
-§ 6 pkt 10 uchwały,
-§ 6 pkt 17 uchwały, w zakresie sformułowania: „(...) mierzony od poziomu gruntu rodzimego do najwyższego punktu przekrycia dachu  (...)”,
-§ 6 pkt 20 uchwały,
-§ 6 pkt 21 uchwały,

2015.7042, 11.08.2015

70 XIV/84/2015 25 czerwca 2015r. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Karolina –
rejon drogi krajowej nr 50

Wojewoda Mazowiecki rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 23.07.2015 r. stwierdził nieważność uchwały w części dotyczącej ustaleń:
-§ 6 pkt 8 uchwały,
-§ 6 pkt 15 uchwały, w zakresie sformułowania: „(...) mierzony od poziomu gruntu rodzimego do najwyższego punktu przekrycia dachu  (...)”,
-§ 6 pkt 18 uchwały,
-§ 6 pkt 19 uchwały,
-§ 9 ust. 1 pkt 7 uchwały.

2015.7043, 11.08.2015

71 XIV/85/2015 25 czerwca 2015r. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Solec – cz. III - -
72 XIV/86/2015 25 czerwca 2015r. utworzenia odrębnego obwodu głosowania w referendum ogólnokrajowym w dniu 6 września 2015 r. -

2015.6337

21.07.2015

73 XIV/87/2015 25 czerwca 2015r. wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Góra Kalwaria w Stowarzyszeniu Perły Mazowsza – Lokalna Grupa Działania - -
74 XV/88/2015 3 lipca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Góra Kalwaria na lata 2015-2025

objaśnienia

załącznik nr 1

załącznik nr 2

-
75 XV/89/2015 3 lipca 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 r. uzasadnienie 2015.8287     14.10.2015
76 XV/90/2015 3 lipca 2015 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie miasta Góra Kalwaria w sprawie budżetu Gminy Góra Kalwaria na rok 2016
w ramach budżetu obywatelskiego
-

2015.6442

22.07.2015

77 XVI/91/2015 26 sierpnia 2015 r. utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 25 października 2015r. -

2015.7743

22.09.2015

78 XVI/92/2015 26 sierpnia 2015 r. wyrażenia zgody na  wynajem lokalu użytkowego  położonego w Górze Kalwarii 
stanowiącego własność  Gminy Góra Kalwaria na rzecz dotychczasowego najemcy
- -
79 XVI/93/2015 26 sierpnia 2015 r. określenia wstępnych miejsc lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych
przy drodze krajowej na terenie Gminy Góra Kalwaria
- -
80 XVI/94/2015 26 sierpnia 2015 r. rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria - -
81 XVI/95/2015 26 sierpnia 2015 r. zwalczania rośliny z gatunku barszcz Sosnowskiego z terenu Miasta i Gminy Góra
Kalwaria

Wojewoda Mazowiecki rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 21.09.2015 r. stwierdził nieważność uchwały

7794.20154

82 XVI/96/2015 26 sierpnia 2015 r. zmiany Uchwały Nr LVI/614/2014 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa – służebności przesyłu na części nieruchomości gruntowej, położonej w Górze Kalwarii, obr. 1-02 - -
83 XVI/97/2015 26 sierpnia 2015 r. zmiany uchwały Nr 381/XXIX/2005 Rady Miejskiej w Górze Kalwarii z dnia 9 lutego 2005 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Wólka Załęska i fragmentu wsi Tomice zmienionej uchwałą Nr 562/XLV/2010 Rady Miejskiej w Górze Kalwarii z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Wólka Załęska, położonej na północ od drogi gminnej (ulicy Ku Słońcu)
- -
84 XVI/98/2015 26 sierpnia 2015 r. zmiany Uchwały Nr XXIX/325/2012 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 28 sierpnia 2012 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Moczydłów – część II
- -
85 XVI/99/2015 26 sierpnia 2015 r. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla wsi Cendrowice
- -
86 XVI/100/2015 26 sierpnia 2015 r. udzielenia pomocy finansowej Starostwu Powiatowemu w Piasecznie - -
87 XVI/101/2015 26 sierpnia 2015 r. zmian w uchwale budżetowej na 2015 r. uzasadnienie

2015.9375

24.11.2015

88 XVI/102/2015 26 sierpnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Góra Kalwaria na lata 2015-2025 objaśnienia, zał. nr 1, zał. nr 2 -
89 XVII/103/2015 11 września 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Góra Kalwaria na lata 2015-2025 objaśnienia, zał. nr 1, zał. nr 2 -
90 XVII/104/2015 11 września 2015 r. zmian w uchwale budżetowej na 2015 r. uzasadnienie

2016.3536

15.04.2016

91 XVIII/105/2015 30 września 2015 r. wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Warszawie załącznik nr 1  
92 XVIII/106/2015 30 września 2015 r. wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Piasecznie załącznik nr 1 -
93 XVIII/107/2015 30 września 2015 r. wyrażenia zgody na wynajem lokali użytkowych położonych  w Górze Kalwarii stanowiących własność Gminy Góra Kalwaria na rzecz dotychczasowych najemców - -
94 XVIII/108/2015 30 września 2015 r. sprzedaży niezabudowanych nieruchomości gruntowych, położonych położonych w  Górze Kalwarii, obr. 3-02, stanowiących własność Gminy Góra Kalwaria - -
95 XVIII/109/2015 30 września 2015 r. sprzedaży w drodze bezprzetargowej, niezabudowanych nieruchomości gruntowych, położonych w Górze Kalwarii, obr. 3-02 stanowiących własność Gminy Góra Kalwaria - -
96 XVIII/110/2015 30 września 2015 r. trybu działania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla przedszkoli niepublicznych oraz innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne lub osoby fizyczne na terenie Gminy Góra Kalwaria, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania -

2015.8452

22.10.2015

97 XVIII/111/2015 30 września 2015 r. zmieniająca uchwałę Nr IV/6/2014 w sprawie określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego i ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2015 r. - -
98 XVIII/112/2015 30 września 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Góra Kalwaria -

2015.8453

22.10.2015r.

99 XVIII/113/2015 30 września 2015 r. zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Górze Kalwarii załącznik nr 1 -
100 XVIII/114/2015 30 września 2015 r. wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości na rzecz dotychczasowych dzierżawców załącznik nr 1 i2 -
101 XVIII/115/2015 30 września 2015 r. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu rejonu publicznej drogi dojazdowej - dz. nr ew. 98 we wsi Łubna


(Wojewoda Mazowiecki rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 29.10.2015 r. stwierdził nieważność uchwały w części dotyczącej ustaleń § 6 pkt 8 uchwały, w zakresie sformułowania : ”(…) lub teren (…) lub na tym terenie (…)”.

9901.2015, 02.12.2015

101 XVIII/116/2015 30 września 2015 r. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Góra Kalwaria - fragment "Osiedle Skierniewicka" -

8485.2015

23.10.2015

102 XVIII/117/2015 30 września 2015 r. uchylenia Uchwały Nr 593/XLIV/2006 Rady Miejskie jw Górze Kalwarii z dnia 31 maja 2006 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp dla fragmentu wsi Krzaki Czaplinkowskie - część południowa   -
103 XVIII/118/2015 30 września 2015 r. przystąpienia do sporządzenia mpzp dla fragmentu wsi Krzaki Czaplinkowskie - część południowa - -
104 XVIII/119/2015 30 września 2015 r. przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Góra Kalwaria załącznik Nr 1 -
105 XVIII/120/2015 30 września 2015 r. ustalenia zasad zwrotu kosztów podróży służbowych radnych - -
106 XVIII/121/2015 30 września 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Góra Kalwaria na lata 2015-2025

objaśnienia     załącznik Nr 1 załącznik Nr 2

-
107 XVIII/122/2015 30 września 2015 r. zmian w uchwale budżetowej na 2015 r. uzasadnienie

2016.3539

15.04.2016

108 XVIII/123/2015 9 października 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Góra Kalwaria na lata 2015-2025 objaśnienia     załącznik Nr 1  załącznik Nr 2 -
109 XVIII/124/2015 9 października 2015 r. zmian w uchwale budżetowej na 2015 r. uzasadnienie

2016.2286
09.03.2016
 

110 XX/125/2015 28 października 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Góra Kalwaria - 2015.9218      19.11.2015
111 XX/126/2015 28 października 2015 r. ustanowienia Medalu Honorowego Góry Kalwarii - 2015.9219      19.11.2015
112 XX/127/2015 28 października 2015 r. powołania Gminnej Rady Seniorów w Górze Kalwarii oraz nadania jej statutu - 2015.9220       19.11.2015
113 XX/128/2015 28 października 2015 r.

wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Góra Kalwaria niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Górze Kalwarii, obr. 1-01 z przeznaczeniem pod poszerzenie drogi gminnej.

- -
114 XX/129/2015 28 października 2015 r.

wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej, położonej w Górze Kalwarii, obr. 1-01, stanowiącej własność Gminy Góra Kalwaria na okres 99 lat z równoczesną sprzedażą budynku położonego na tej nieruchomości

- -
115 XX/130/2015 28 października 2015 r.

wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej we wsi Łubna na rzecz użytkownika wieczystego

- -
116 XX/131/2015 28 października 2015 r.

wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa – służebności przesyłu na części nieruchomości gruntowej, położonej we wsi Czaplin, stanowiącej własność Gminy Góra Kalwaria na rzecz PGE Dystrybucja S.A.

- -
115 XX/132/2015 28 października 2015 r.

wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa – służebności przesyłu na części nieruchomości gruntowej, położonej we wsi Sobików, stanowiącej własność Gminy Góra Kalwaria na rzecz PGE Dystrybucja S.A.

załącznik nr 1 -
116 XX/133/2015 28 października 2015 r.

wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa – służebności przesyłu na części nieruchomości gruntowej, położonej we wsi Wojciechowice, stanowiącej własność Gminy Góra Kalwaria na rzecz PGE Dystrybucja S.A.

załącznik nr 1 -
117 XX/134/2015 28 października 2015 r. wyrażenia zgody na wynajem lokali użytkowych położonych w Górze Kalwarii stanowiących własność Gminy Góry Kalwaria na rzecz dotychczasowych najemców -  
118 XX/135/2015 28 października 2015 r. uchylająca uchwałę Nr 707/XLVIII/2006 Rady Miejskiej w Górze Kalwarii z dnia 17 października 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp dla fragmentu wsi  Karolina - teren dawnego poligonu wojskowego - część I - -
119 XX/136/2015 28 października 2015 r. uchylająca uchwałę nr 708/XLVIII/2006 Rady Miejskiej w Górze Kalwarii z dnia 17 października 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp dla fragmentu wsi Linin - działka nr ewidencyjny 1/170, obręb geodezyjny Linin II - teren dawnego poligonu wojskowego - część 2 - -
120 XX/137/2015 28 października 2015 r. uchylająca uchwałę nr 282/XXI/2008 Rady Miejskiej w Górze Kalwarii z dnia 30 września 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp dla fragmentu wsi Moczydłów cz. III - -
121 XX/138/2015 28 października 2015 r. uchylająca uchwałę nr XXX/335/2012 Rady Miejskiej w Górze Kalwarii z dnia 25 września 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp dla fragmentu miasta Góra Kalwaria - rejon stacji paliw - -
122 XX/139/2015 28 października 2015 r. zmieniająca uchwałę nr LXII/665/2014 Rady Miejskiej w Górze Kalwarii z dnia 30 września 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp dla fragmentu wsi Dobiesz - Wola Dobieska - część północna - -
123 XX/140/2015 28 października 2015 r. zmieniająca uchwałę nr 384/XXIX/2005 Rady Miejskiej w Górze Kalwarii z dnia 9 lutego 2005 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp dla fragmentu miasta Góra Kalwaria - rejon ulicy Polnej - -
124 XX/141/2015 28 października 2015 r. zmieniająca uchwałę nr 393/XXX/2005 Rady Miejskiej w Górze Kalwarii z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp dla fragmentu miasta Góra Kalwaria - terenu zawartego pomiędzy ulicami Dominikańską - Kalwaryjską - Papczyńskiego - Armii Krajowej - -
125 XX/142/2015 28 października 2015 r.

zmieniająca uchwałę Nr XIX/205/2011 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 29 listopada
2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Góra Kalwaria z wyłączeniem fragmentu wsi Łubna; fragmentów wsi: Obręb, Julianów, Czarny Las, Cendrowice, Sobików, Czaplinek oraz fragmentów wsi Aleksandrów i Linin

- -
126 XX/143/2015 28 października 2015 r.

przygotowania projektu uchwały ustalającej zasady i warunki sytuowania na terenie gminy Góra Kalwaria obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane

- -
127 XX/144/2015 28 października 2015 r. mpzp dla fragmentu wsi Aleksandrów i wsi Linin (obręb Linin II)

Wojewoda Mazowiecki rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 17.11.2015 r. stwierdził nieważność uchwały w zakresie ustaleń w części tekstowej oraz graficznej w odniesieniu do terenów oznaczonych symbolami: U1 i MNE3

11666.2015
28.12.2015

128 XX/145/2015 28 października 2015 r.

rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku sołectwa Podosowa dotyczącego realizacji zadań w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku

- -
129 XX/146/2015 28 października 2015 r.

wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa – służebności przesyłu na części nieruchomości gruntowej, położonej w Górze Kalwarii, obr.10-02, stanowiącej własność Gminy Góra Kalwaria na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółki z o.o. z siedzibą w Górze Kalwarii

- -
130 XX/147/2015 28 października 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Góra Kalwaria na lata 2015/2025 objaśnienia   załącznik nr 1       załącznik nr 2 -
131 XX/148/2015 28 października 2015 r. zmian w uchwale budżetowej na 2015 r. uzasadnienie

2016.3784

18.04.2016 r.

132 XXI/149/2015 25 listopada 2015r. wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w trybie bezprzetargowym na okres 10 lat - -
133 XXI/150/2015 25 listopada 2015r. wyrażenia zgody na  wynajem lokalu użytkowego  położonego  w Górze Kalwarii 
stanowiącego własność  Gminy Góra Kalwaria na rzecz dotychczasowego najemcy
- -
134 XXI/151/2015 25 listopada 2015r. wprowadzenia opłaty targowej na terenie Gminy Góra Kalwaria

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie uchwałą Nr 28.278.2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. orzekło o nieważności uchwały).

2015.10737

11.12.2015r.

135 XXI/152/2015 25 listopada 2015r. uchwalenia Rocznego Program współpracy Gminy Góra Kalwaria z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016
- -
136 XXI/153/2015 25 listopada 2015r. przyjęcia regulaminu korzystania z obiektów sportowo-rekreacyjnych zlokalizowanych
na terenie Gminy Góra Kalwaria
-

2016.426

14.01.2016r.

137 XXI/154/2015 25 listopada 2015r. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  na 2016 rok - -
138 XXI/155/2015 25 listopada 2015r. uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii  na 2016 rok - -
139 XXI/156/2015 25 listopada 2015r. wysokości stawek podatku od nieruchomości -

2015.10738

11.12.2015r.

140 XXI/157/2015 25 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych -

2015.10739

11.12.2015r.

141 XXI/158/2015 25 listopada 2015r. wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Góra Kalwaria niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Górze Kalwarii, obr. 3-03 z przeznaczeniem pod fragment drogi gminnej - -
142 XXI/159/2015 25 listopada 2015r. wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Góra Kalwaria niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Górze Kalwarii, obr. 13-02 z przeznaczeniem pod fragment drogi gminnej - -
143 XXI/160/2015 25 listopada 2015r. wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości - -
144 XXI/161/2015 25 listopada 2015r. wyrażenia zgody na przeniesienie prawa własności nieruchomości gruntowej,  położonej w Górze Kalwarii, obr. 10-03 - -
145 XXI/162/2015 25 listopada 2015r. określenia planu  dofinansowania form  doskonalenia zawodowego                i ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz specjalności  i formy kształcenia,
na które dofinansowanie jest przyznawane w 2016 r.
- -
146 XXI/163/2015 25 listopada 2015r. przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Góra Kalwaria w latach 2016 - 2020 zał. nr 1 -
147 XXI/164/2015 25 listopada 2015r. uchwalenia „wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2015 – 2018”, będących w posiadaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. zał. nr 1 -
148 XXI/165/2015 25 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Góra Kalwaria na lata 2015-2025 objaśnienia, zał. nr 1, zał. nr 2 -
149 XXI/166/2015 25 listopada 2015r. zmian w uchwale budżetowej na 2015r. uzasadnienie

2016.3907

20.04.2016

150 XXII/167/2015 18 grudnia 2015r. przyjęcia założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Góra Kalwaria na lata 2015 – 2030 zał. nr 1 -
151 XXII/168/2015 18 grudnia 2015r. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy i najmu na rzecz dotychczasowych dzierżawców i najemców - -
152 XXII/169/2015 18 grudnia 2015r. wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych, stanowiących własność (lub władanie) Gminy Góra Kalwaria na rzecz dotychczasowych dzierżawców - -
153 XXII/170/2015 18 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów,logopedów,reedukatorów, nauczycieli prowadzących gimnastykę
korekcyjną zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Góra Kalwaria
-

2016.537

20.01.2016

154 XXII/171/2015 18 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu
rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
prowadzonych przez Gminę Góra Kalwaria
-

2016.538

20.01.2016

155 XXII/172/2015 18 grudnia 2015r. określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym
do pierwszej klasy szkoły podstawowej, oddziału integracyjnego klasy pierwszej szkoły
podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Góra Kalwaria
-

2016.539

20.01.2016

156 XXII/173/2015 18 grudnia 2015r. określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy gimnazjum, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Góra Kalwaria -

2016.540

20.01.2016

157 XXII/174/2015 18 grudnia 2015r. przyjęcia Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2016–2020 - -
158 XXII/175/2015 18 grudnia 2015r. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Góra Kalwaria – terenów położonych pomiędzy ulicami Grójecką i Wojska Polskiego

Wojewoda Mazowiecki rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 13.01.2016 r. stwierdził nieważność uchwały w zakresie ustaleń:
-§ 10 ust. 2 uchwały w zakresie sformułowania: „(....) istniejących w dniu uchwalenia planu działek ewidencyjnych, celem utworzenia działek budowlanych, pod warunkiem zapewnienia dostępu do drogi publicznej dla każdej działki budowlanej oraz możliwości wykonania dla każdej z nich indywidualnych podłączeń do urządzeń infrastruktury technicznej, (…)”;
-§ 19 ust. 2 pkt 1 uchwały, w zakresie sformułowania: „(…) od 5, 8 do (…)”;
-części tekstowej oraz graficznej w odniesieniu do terenów oznaczonych symbolami: 1U/MN, 2U/MN i 2MN/U.

2016.870, 28.01.2016

159 XXII/176/2015 18 grudnia 2015r. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Baniocha – tereny położone na południowy-wschód od ulicy Wiejskiej

Wojewoda Mazowiecki rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 13.01.2016 r. stwierdził nieważność uchwały w zakresie ustaleń:
- części tekstowej oraz graficznej w odniesieniu do terenów oznaczonych symbolami: 7.MN, 9.MN, 10.MN/U, 11.MN, 12.MN, 14.MN, 16U, 17U, 18.MN/U, 19U, 7.KD-D, 9.1.KD-D, 9.2.KD-D, 23.ZL i 4.KD-L;
-§ 12 ust. 3 uchwały.

2016.871, 28.01.2016

160 XXII/177/2015 18 grudnia 2015r. upoważnienia do reprezentowania Gminy Góra Kalwaria w Stowarzyszeniu Perły Mazowsza - Lokalna Grupa Działania - -
161 XXII/178/2015 18 grudnia 2015r. zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków -

2016.541

20.01.2016

162 XXII/179/2015 18 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - -
163 XXII/180/2015 18 grudnia 2015r. wskazania przedstawiciela Rady Miejskiej do Gminnej Rady Seniorów - -
164 XXII/181/2015 18 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Góra Kalwaria na lata 2015-2025 objaśnienia, zał. nr 1, zał. nr 2 -
165 XXII/182/2015 18 grudnia 2015r. zmian w uchwale budżetowej na 2015r. uzasadnienie

2016.4833

20.05.2016

166 XXII/183/2015 18 grudnia 2015r. ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2015 - -
167 XXII/184/2015 18 grudnia 2015r. przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Góra Kalwaria na lata 2016-2025 objaśnienia, zał. nr 1, zał. nr 2 -
168 XXII/185/2015 18 grudnia 2015r. uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok uzasadnienie

2016.542

20.01.2016

169 XXII/186/2015 18 grudnia 2015r. udzielenia pomocy rzeczowej dla samorządu Województwa Mazowieckiego - -

 


Wytworzył:
BRM
(2015-01-05)
Udostępnił:
Anna Fabisiak
(2015-01-05 14:49:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Dorota Pierścińska
(2016-10-14 12:57:19)