OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIA DLA ROLNIKÓW

 

Burmistrz Miasta i Gminy Góra Kalwaria uprzejmie przypomina, że każdy rolnik ma obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia:

  • odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego, zwanej dalej „ubezpieczeniem OC rolników”;
  • budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych, zwanej dalej „ubezpieczeniem budynków rolniczych”.

Zagadnienia związane z ubezpieczeniem OC rolników oraz z ubezpieczeniem budynków
rolniczych uregulowane są w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych
(t. j. Dz. U. z 2018 r., poz.473). Zgodnie z przepisami tej ustawy, umowę ubezpieczenia OC rolnika
i ubezpieczenia budynków rolniczych zawiera się na okres 12 miesięcy, a obowiązek ten powstaje
w momencie objęcia gospodarstwa w posiadanie. Objęcie gospodarstwa w posiadanie może być wynikiem np. zakupu tego gospodarstwa, odziedziczenia, czy też obdarowania.

W przypadku niespełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia, tj. posiadania ochrony ubezpieczeniowej, przepisy przewidują opłatę w wysokości jednej dziesiątej minimalnego wynagrodzenia za pracę - wysokość tego wynagrodzenia ogłaszana jest w stosownych przepisach               i ustalana jest najczęściej raz do roku.

KONTROLA SPEŁNIENIA OBOWIĄZKU ZAWARCIA UMOWY OBOWIĄZKOWEGO UBEZPIECZENIA OC ROLNIKÓW
I BUDYNKÓW ROLNICZYCH

Działając na podstawie art. 84 ust. 3 pkt 1 i 2, ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych, Burmistrz ma obowiązek przeprowadzania kontroli spełnienia wymogu zawarcia umowy:

- ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego,

- ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń 

  losowych.

Ponadto organem uprawnionym do przeprowadzania przedmiotowych kontroli jest Starosta (właściwy
 ze względu na położenie gospodarstwa rolnego lub miejsce zamieszkania rolnika), a w przypadku ubezpieczenia OC rolników również Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.   

W związku z powyższym, informuję, że na terenie gminy Góra Kalwaria zostaną
z urzędu przeprowadzone wyżej wymienione kontrole.

Wskazuję, że aktualny dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego lub dowód opłacenia składki za to ubezpieczenie (np. polisa) należy przedłożyć do wglądu - Urząd Miasta i Gminy Góra Kalwaria - Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska, I piętro pok. 106 lub podać tel. /22/ 727 34 11 do 13 w.123  do 30 kwietnia 2019 roku.

 

 

OPŁATY (KARY) ZA NIESPEŁNIENIE WYMOGU ZAWARCIA UMÓW OBOWIĄZKOWYCH UBEZPIECZEŃ DLA ROLNIKÓW

Osoba, która nie spełniła wymogu zawarcia umów ubezpieczenia obowiązkowego, zgodnie
z art. 88 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych, jest obowiązana wnieść opłatę (karę), której wysokość w każdym roku kalendarzowym stanowi:

  • równowartość jednej dziesiątej minimalnego wynagrodzenia za pracę* – ubezpieczenie OC rolników (opłata wnoszona na rzecz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego),
  • równowartość jednej czwartej minimalnego wynagrodzenia za pracę* –  ubezpieczenie budynków rolniczych (opłata wnoszona na rzecz gminy właściwej  ze względu na miejsce położenie gospodarstwa rolnego).

Wniesienie opłaty nie zwalnia z obowiązku zawarcia umów ubezpieczenia obowiązkowego.

Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2018 r. to 2100 złotych**

 

* ustalonego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu  za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177 t.j).)

 

** rozporządzenie określające minimalne wynagrodzenie za pracę w 2017 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1456)

 

 

INFORMACJA W SPRAWIE UMÓW UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO UPRAW ORAZ WYSOKOŚCI DOPŁAT
DO SKŁADEK Z TYTUŁU UBEZPIECZENIA UPRAW ROLNYCH
I ZWIERZĄT GOSPODARSKICH W 2019 R.

 

Ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich uregulowane są w ustawie z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2017 r. poz. 2047 z późn.zm.).
Zgodnie z przepisami tej ustawy rolnik, który uzyskał płatności bezpośrednie w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemu wsparcia bezpośredniego, jest obowiązany zawrzeć umowę ubezpieczenia obowiązkowego upraw od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych przez: huragan, powódź, deszcz nawalny, suszę, grad, piorun, ujemne skutki przezimowania lub przymrozki wiosenne. Obowiązek ubezpieczenia, uważa się za spełniony, jeżeli  od dnia 1 lipca roku następującego po roku, za który rolnik uzyskał płatności bezpośrednie, w okresie 12 miesięcy, ochroną ubezpieczeniową objęte będzie co najmniej 50% powierzchni upraw.  Rolnik, który nie spełni obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego, tj. ubezpieczenia co najmniej 50% powierzchni upraw, obowiązany
jest do wniesienia opłaty za niespełnienie tego obowiązku. 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 listopada 2018  r. w sprawie maksymalnych sum ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na 2019 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1936).  

W 2019 r. maksymalne sumy ubezpieczenia:

Ø 1 ha upraw rolnych wynoszą:

a)  13 200 zł – dla zbóż,                                                b) 8470 zł – dla kukurydzy,

c)  10 200 zł – dla rzepaku i rzepiku,                              d) 61 650 zł – dla chmielu,

e)  28 710 zł – dla tytoniu,                                                f) 171 650  zł – dla warzyw gruntowych,

g)  119 620 zł – dla drzew i krzewów owocowych,        h) 62 050 zł – dla truskawek,

i)   20 000 zł – dla ziemniaków,                                       j) 9 000 zł – dla buraków cukrowych,   

k)  14 000 zł – dla roślin strączkowych;

Ø 1 sztuki zwierzęcia wynoszą:

     a)  9 800 zł – dla bydła,                                         b)  11 280 zł – dla koni,

     c)  700  zł – dla owiec,                                           d)  700 zł – dla kóz,

     e)  1560 zł – dla świń,                                            f)  53 zł – dla kur, perlic i przepiórek,

     g)  65 zł – dla kaczek,                                           h)  250 zł – dla gęsi,

     i)  129 zł – dla indyków,                                       j)  1330 zł – dla strusi.

Zgodnie z § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie wysokości dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2019 r. (Dz. U. 2018, poz. 2303), w 2019 r. dopłata do składki z tytułu ubezpieczenia:

  • upraw zbóż, kukurydzy, rzepaku, rzepiku, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, drzew
      i krzewów owocowych, truskawek, ziemniaków, buraków cukrowych lub roślin strączkowych  

   – wynosi 65% składki do 1 ha uprawy;

  • bydła, koni, owiec, kóz, drobiu lub świń – wynosi 65% składki do 1 sztuki.

 


Wytworzył:
Udostępnił:
Dorota Pierścińska
(2013-01-29 10:15:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Olga Korczak
(2019-01-09 12:50:08)