☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Góra Kalwaria
Herb Góra Kalwaria

Czwartek 27.02.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

 

Uchwała nr 163/XV/2008 w spr. przyjęcia planów pracy komisji Rady Miejskiej

Uchwała nr 164/XV/2008 w spr. ustalenia regulaminu określającego wysokość dodatków do wynagrodzenia dla nauczycieli

Uchwała nr 165/XV/2008 w spr. zmiany uh nr 24/IV/2007

Uchwała nr 166/XV/2008 w spr. finansowania rozbudowy Szkoły Podstawowej w Czersku

Uchwała nr 167/XV/2008 w spr. zmian w budżecie

Uchwała nr 168/XV/2008 w spr. nadania nazw ulic w mieście

Uchwała nr 169/XV/2008 w spr. nadania nazw ulic we wsi Solec

Uchwała nr 170/XV/2008 w spr. sprzedaży nieruchomości gruntowej we wsi Solec

Uchwała nr 171/XV/2008 w spr. wyrażenia zgody na przekazanie działki zamiennej

Uchwała nr 172/XVI/2008 w spr. zmiany w budżecie

załącznik nr 1 do uchwały nr 172/XVI/2008

załącznik nr 2 do uchwały nr 172/XVI/2008

Uchwała nr 173/XVI/2008 w spr. nabycia przez gminę nieruchomości gruntowej we wsi Łubna

Uchwała nr 174/XVI/2008 w spr. nabycia przez gminę nieruchomości gruntowej we wsi Baniocha

Uchwała nr 175/XVI/2008 w spr. nabycia przez gminę nieruchomości gruntowej we wsi Tomice

Uchwała nr 176/XNI/2008 w spr. darowizny dla gminy Góra Kalwaria od Satrostwa Powiatowego nieruchomości gruntowej w Górze Kalwarii obr.9-02 oraz we wsi Lini II i Aleksandrów

Uchwała nr 177/XVI/2008 w spr. zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe zaopatrzenie ścieków

Uchwała nr 178/XVI/2008 w spr. przekazania środków trwałych należących do gminy na rzecz ZGK Sp. z o.o.

Uchwałą nr 179/XVI/2008 w spr. zaliczenia dróg publicznych lokalnych do kategorii dróg gminnych

Uchwała nr 180/XVI/2008 w spr. sprostowania błędów pisarskich w uchwale nr 133/XII/2007 z dnia 24 października 2007r.

Uchwała nr 181/XVI/2008 w spr. rozpatrzenia skargi Mirosława Grzywacza na działalność Burmistrza

Uchwała nr 182/XVI/2008 w spr. odwołania Skarbnika Gminy

Uchwała nr 183/XVI/2008 w spr. powołania Skarbnika Gminy

Uchwała nr 184/XVII/2008 w spr. uchwalenia absolutorium Burmistrzowi

Uchwała nr 185/XVII/2008 w spr. zmian w budżecie

załącznik nr 1 - plan zadań inwestycyjnych

załącznik nr 2 - plan przychodów i wydatków

załącznik nr 3 - przychody i rozchody

załącznik nr 4 - wydatki

Uchwała nr 186/XVII/2008 w spr. procedury uchwalenia budżetu

Uchwała nr 187/XVII/2008 w spr. wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej

Uchwała nr 188/XVII/2008 w spr. nabycia niezabudowanych nieruchomości gruntowych

Uchwała nr 189/XVII/2008 w spr. wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości

Uchwała nr 190/XVII/2008 w spr. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Uchwała nr 191/XVII/2008 w spr. nadania imienia Szkole Podstawowej w Kątach

Uchwała nr 192/XVII/2008 w spr. nadania imienia Szkole Podstawowej w Czachówku

Uchwała nr 193/XVII/2008 w spr. zmiany uchwały nr 490/XXXVIII/2005

Uchwała nr 194/XVII/2008 w spr. rozstrzygnięcia uwagi firmy "KARTEX" wniesionej do projektu planu zagospodarowania terenu

Uchwała nr 195/XVII/2008 w spr. rozstrzygnięcia uwagi p.p. Barbary i Stefana Kaliściaków wniesionej do projektu planu zagospodarowania terenu

Uchwała nr 196/XVII/2008 w spr. rozstrzygnięcia uwagi p.Stanisława Rącza wniesionej do projektu planu zagospodarowania terenu

uchwała nr 197/XVIII/2008 w spr. ustanowienia służebności gruntowej dot. działki nr 839

uchwała nr 198/XVIII/08 w spr. rozpatrzenia skargi p. Michała Rojek na działalność Burmistrza

uchwała nr 199/XVIII/08 w spr. rozpatrzenia skargi p. Eugeniusza Molaka na działalność Burmistrza

uchwała nr 200/XVIII/08 w spr. wykonania prawa pierwokupu nieruchomości gruntowych we wsi Łubna

uchwała nr 201/XVIII/08 w spr. zmian w budżecie

załącznik nr 1 do uchwały nr 201/XVIII/08 w spr. zmian w budżecie

załącznik nr 2 do uchwały nr 201/XVIII/08 w spr. zmian w budżecie

uchwała nr 202/XVIII/08 w spr. zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW

uchwała nr 203/XVIII/08 w spr. ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza

uchwała nr 204/XVIII/08 w spr. sprzedaży niezabudowanych nieruchomości gruntowych we wsi Czersk

uchwała nr 205/XVIII/2008 w spr. sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej obr. 9-01

uchwała nr 206/XVIII/08 w spr. sprzedaży niezabudowanych nieruchomości  obręb 3-02

uchwała nr 207/XVIII/2008 w spr. wydzierżawienia cz. nieruchomości przy ul. Wyszyńskiego

uchwała nr 208/XVIII/08 w spr. ustalenia najniższego wynagrodzenia dla pracowników ZPOiKF

uchwała nr 209/XVIII/08 w spr. zatwierdzenia zmiany w statucie SPZOZ

uchwała nr 210/XVIII/08 w spr. rozstrzygnięcia uwagi p. Kazimiery Sylwestrowicz wniesionej do projektu planu zagosp. wsi Solec i Baniocha

uchwała nr 211/XVIII/08 w spr. rozstrzygnięcia uwagi p. Ludwika Matusiaka wniesionej do projektu planu zagosp. wsi Solec i Baniocha

uchwała nr 212/XVIII/08 w spr. rozstrzygnięcia uwagi p. Zbigniewa Matusiaka wniesionej do projektu planu zagosp. wsi Solec i Baniocha

uchwała nr 213/XVIII/08 w spr. rozstrzygnięcia uwagi p. Marianny Bryndel wniesionej do projektu planu zagosp. wsi Solec i Baniocha

 

 uchwała nr 214/XVIII/08 w spr. rozstrzygnięcia uwagi p. Andrzeja Saniewskiego wniesionej do projektu planu zagosp. wsi Solec i Baniocha

uchwała nr 215/XVIII/08 w spr. rozstrzygnięcia uwagi p. Adama Filanta wniesionej do projektu planu zagosp. wsi Solec i Banocha

uchwała nr 216/XVIII/08 w spr. przystąpienia do sporządzenia planu zagosp. wsi Aleksandrów

uchwała nr 217/XVIII/08 w spr. przystąpienia do sporządzenia planu zagosp. wsi Linin - Linin II

uchwała nr 218/XVIII/08 w spr. przystąpienia do sporządzenia planu zagosp. os. "Marianki"

uchwała nr 219/XVIII/08 w spr. przystąpienia do sporządzenia planu zagosp. rejonu ul. Zakalwaria i ul. Wiejskiej

uchwała nr 220/XVIII/08 w spr. przyjęcia  "Planu odnowy miejscowości Czersk na lata 2008-2013

załącznik 1

uchwała nr 221/XVIII/08 w spr. wynajmu lokalu użytkowego o pow. 16,82m2

uchwała nr 222/XVIII/2008 w spr. wyłączenia drogi z użytkowania

uchwała nr 223/XIX/2008 w spr. ustalenia wynagrodzenia dla pracowników OSP

uchwała nr 224/XIX/2008 w spr. finansowania "Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wojska Polskiego"

uchwała nr 225/XIX/2008 w spr. zmian w budżecie

uchwała nr 226/XIX/2008 w spr. uchylenia uh nr 202/XVIII/2008

uchwała nr 227/XIX/2008 w spr. emisji obligacji komunalnych

uchwała nr 228/XIX/2008 w spr. naruszenia prawa w związku z uh nr 195/XVII/2008

uchwała nr 229/XIX/2008 w spr. uchwalenia planu zagospodarowania wsi Solec i Baniocha - rejon Chojnowskiego Parku Krajobrazowego-  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 27.05.10 r. stwierdził nieważność § 9 pkt 2 ppkt „b” uchwały w zakresie, w jakim wprowadza on zakaz zabudowy dla terenów oznaczonych na rysunku symbolem 3R.

uchwała nr 230/XIX/2008 w spr. zaliczenia dróg publicznych lokalnych do gminnych

uchwała nr 231/XIX/2008 w spr. przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania "Osiedle Sportowa"

uchwała nr 232/XIX/2008 w spr. przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania wsi Łubna cz.zach

uchwała nr 233/XIX/2008 w spr. sprzedaży lokalu mieszkalnego

uchwała nr 234/XIX/2008 w spr. sprzedaży lokali mieszkalnych

uchwała nr 235/XIX/2008 w spr. sprzedaży nieruchomości gruntowych

uchwała nr 236/XIX/2008 w spr. sprzedaży udziałów w gruncie i rozłożenia należności na raty, dz. nr 35/8

uchwała nr 237/XIX/2008 w spr. sprzedaży udziałów w gruncie, dz. nr 47/15

uchwała nr 238/XIX/2008 w spr. wyrażenia zgody na nabycie do zasobów gminnych nieruchomości gruntowych

uchwała nr 239/XIX/2008 w spr. nadania nazwy ulic we wsi Solec

uchwała nr 240/XIX/2008 w spr. zmiany statutu Gminy Góra Kalwaria

uchwała nr 241/XX/2008 w spr. zmian w budżecie

uchwała nr 242/XXI/2008 w spr. zmian w budżecie

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

uchwała nr 243/XXI/2008 w spr. finansowania "Budowy Ciepłociągu dla osiedla Armii Krajowej - dokumentacja"

uchwała nr 244/XXI/2008 w spr. zmiany w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej

uchwała nr 245/XXI/2008 w spr. skargi J.Wiewióry na nienależyte wykonanie zadań przez BUR

uchwała nr 246/XXI/2008 w spr. rozpatrzenia skargi C i J. Ziemskich

uchwała nr 247/XXI/2008 w spr. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z GDDKiA

uchwała nr 248/XXI/2008 w spr. sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej we wsi Kąty

uchwała nr 249/XXI/2008 w spr. sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej nr 57/15, obr. 3-02

uchwała nr 250/XXI/2008 w spr. sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej nr 57/14, obr. 3-02

uchwała nr 251/XXI/2008 w spr. sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej nr 12/8, obr. 3-02

uchwała nr 252/XXI/2008 w spr. sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej nr 12/10, obr. 3-02

uchwała nr 253/XXI/2008 w spr. sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej nr 413/3 we wsi Baniocha

uchwała nr 254/XXI/2008 w spr. sprzedaży nieruchomości gruntowej nr 39/1, obr. 1-01

uchwała nr 255/XXI/2008 w spr. sprzedaży nieruchomości gruntowej nr 156/3 i nr 156/5 we wsi Łubna

uchwała nr 256/XXI/2008 w spr. uchwalenia planu zagospodarowania wsi Wólka Dworska - cz. 1

uchwała nr 257/XXI/2008 w spr. rozpatrzenia uwagi pp. M i M. Babików wniesionej do projektu planu zagospodarowania terenu - "Osiedle Skierniewicka"

uchwała nr 258/XXI/2008 w spr. rozpatrzenia uwagi p. B. Sałańskiego wniesionej do projektu planu zagospodarowania dla fragmentu wsi Łubna

uchwała nr 259/XXI/2008 w spr. rozpatrzenia uwagi p. B. Sałańskiego wniesionej do projektu planu zagosp. dla fragmentu wsi Łubna i Szymanów

uchwała nr 260/XXI/2008 w spr. uwagi Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Szymanów wniesionej do projektu planu zagospodarowania dla fragmentu wsi Łubna i Szymanów

uchwała nr 261/XXI/2008 w spr. rozpatrzenia uwagi p. Grzegorka wniesionej do projektu planu zagosp. wsi Łubna i Szymanów

uchwała nr 262/XXI/2008 w spr.rozpatrzenia uwagi Towarzystwa "Partnerstwo dla ekologii" wniesionej do projektu planu zagosp. wsi Łubna i Szymanów

uchwała nr 263/XXI/2008 w spr. rozpatrzenia uwagi "FAL-BRUK" B.B.Z wniesionej do projektu planu zagosp. wsi Łubna i Szymanów

uchwała nr 264/XXI/2208 w spr. rozpatrzenia uwagi p.Sankowskiej wniesionej do projektu planu zagosp. wsi Łubna i Szymanów

uchwała nr 265/XXI/2008 w spr. rozpatrzenia uwagi p.Wilk wniesionej do projektu planu zagosp. wsi Łubna i Szymanów

uchwała nr 266/XXI/2008 w spr. rozpatrzenia uwagi p.Oklej wniesionej do projektu planu zagosp. wsi Łubna i Szymanów

uchwała nr 267/XXI/2008 w spr. rozpatrzenia uwagi pp. Gutkowskich wniesionej do projektu planu zagosp. wsi Łubna i Szymanów

uchwała nr 268/XXI/2008 w spr. rozpatrzenia uwagi p.Utrata wniesionej do projektu planu zagosp. wsi Łubna i Szymanów

uchwała nr 269/XXI/2008 w spr. rozpatrzenia uwagi p.Fabisiaka i p.Trochimsk wniesionej do projektu planu zagosp. wsi Łubna i Szymanów

uchwała nr 270/XXI/2008 w spr. rozpatrzenia uwagi p.Dolaty wniesionej do projektu planu zagosp. wsi Łubna i Szymanów

uchwała nr 271/XXI/2008 w spr. rozpatrzenia uwagi p.Jasińskiej wniesionej do projektu planu zagosp. wsi Łubna i Szymanów

uchwała nr 272/XXI/2008 w spr. rozpatrzenia uwagi p. Kanabus wniesionej do projektu planu zagosp. wsi Łubna i Szymanów

uchwała nr 273/XXI/2008 w spr. rozpatrzenia uwagi p.Lasek wniesionej do projektu planu zagosp. wsi Łubna i Szymanów

uchwała nr 274/XXI/2008 w spr. rozpatrzenia uwagi p. Szymańskiego wniesionej do projektu planu zagosp. wsi Łubna i Szymanów

uchwała nr 275/XXI/2008 w spr. rozpatrzenia uwagi p. Łopacińskiej wniesionej do projektu planu zagosp. wsi Łubna i Szymanów

uchwała nr 276/XXI/2008 w spr. rozpatrzenia uwagi pp.Kanabus wniesionej do projektu planu zagosp. wsi Łubna i Szymanów

uchwała nr 277/XXI/2008 w spr. rozpatrzenia uwagi p.Grochowskiego wniesionej do projektu planu zagosp. wsi Łubna i Szymanów

uchwała nr 278/XXI/2008 w spr. rozpatrzenia uwagi p.Flisiak wniesionej do projektu planu zagosp. wsi Łubna i Szymanów

uchwała nr 279/XXI/2008 w spr. rozpatrzenia uwagi p.Flisiak i mieszkańców wniesionej do projektu planu zagosp. wsi Łubna

uchwała nr 280/XXI/2008 w spr. rozpatrzenia uwagi Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Łubna wniesionej do projektu planu zagosp. wsi Łubna i Szymanów

uchwała nr 281/XXI/2008 w spr. rozpatrzenia uwagi Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Łubna wniesionej do projektu planu zagosp. wsi Łubna

uchwała nr 282/XXI/2008 w spr. przystąpienia do sporządzenia planu zagosp. wsi Moczydlów cz.III

uchwała nr 283/XXII/2008 w spr. zmian w budżecie

załącznik nr 1

załącznik nr 2

uchwała nr 284/XXII/2008 w spr. zmian w budżecie

załącznik nr 1

załącznik nr 2

uchwała nr 285/XXIII/2008 w spr. przekazania środków trwałych

uchwała nr 286/XXIII/2008 w spr. określenia obwodu Szkoły Podstawowej w Dobieszu

uchwała nr 287/XXIII/2008 w spr. nadania nazwy ul. we wsi Solec

uchwała nr 288/XXIII/2008 w spr. nadania nazwy ul. we wsi Czachówek

uchwała nr 289/XXIII/2008 w spr. sprzedaży lokalu mieszkalnego przy ul.. Wiejskiej

uchwała nr 290/XXIII/2008 w spr. sprzedaży lokalu mieszkalnego przy ul. Wiejskiej

uchwała nr 291/XXIII/2008 w spr. sprzedaży lokalu mieszkalnego przy ul. Spokojnej

uchwała nr 292/XXIII/2008 w spr. sprzedaży lokalu mieszkalnego przy ul. Spokojnej

uchwała nr 293/XXIII/2008 w spr. użyczenia nieruchomości gruntowej na rzecz SPZOZ w Górze Kalwarii

uchwała nr 294/XXIII/2008 w spr. wyrażenia zgody na ustanowienie prawa użytkowania na nieruchomości gruntowej we wsi Łubna

uchwała nr 295/XXIII/2008 w spr. uchylenia uchwały nr 349/XXXVII/2001

uchwała nr 296/XXIII/2008 w spr. zaliczenia dróg lokalnych do kategorii dróg gminnych

uchwała nr 297/XXIII/2008 w spr. rozpatrzenia uwagi p. Dobrowolskiego wniesionej do projektu planu zagosp. wsi Baniocha - cz. pd

uchwała nr 298/XXIII/2008 w spr. rozpatrzenia uwagi p. Pietruchy wniesionej do projektu planu zagosp. wsi Baniocha - cz. pd

uchwała nr 299/XXIII/2008 w spr. rozpatrzenia uwagi p. Rybarczyk wniesionej do projektu planu zagosp. wsi Baniocha - cz. pd

uchwała nr 300/XXIII/2008 w spr. przystąpienia do sporządzenia planu zagosp. wsi Łubna - cz. pn

uchwała nr 301/ XXIII/2008 w spr. przystąpienia do sporządzenia planu zagosp. wsi Baniocha - cz. pd

uchwała nr 302/XXIII/2008 w spr. przystąpienia do sporządzenia planu zagosp. wsi Brześce

uchwała nr 303/XXIII/2008 w spr. uchwalenia planu zagosp. wsi Łubna i Szymanów - tereny po stronie wsch

uchwała nr 304/XXIII/2008 w spr. uchwalenia planu zagospodarowania wsi Łubna

uchwała nr 305/XXIII/2008 w spr. uchwalenia planu zagospodarowania terenu "Os. Skierniewicka"

uchwała nr 306/XXIII/2008 w spr. uchylenia uchwały nr 31/IV/2007

uchwała nr 307/XXIII/2008 w spr. uchylenia uchwały nr 156/XIV/2007

uchwała nr 308/XXIII/2008 w spr. przystąpienia do sporządzenia planu zagosp. wsi Solec i Łubna - cz. wsch

uchwała nr 309/XXIV/2008 w spr. finansowania "budowy ul. Ku Słońcu" we wsi Wólka Załęska

uchwała nr 310/XXV/2008 w spr. rozpatrzenia skargi p. Grzywacza na działalność Burmistrza

uchwała nr 311/XXV/2008 w spr. rozpatrzenia skargi p. Grzywacza na działalność Burmistrza

uchwała nr 312/XXV/2008 w spr. zmian w budżecie

uchwała nr 313/XXV/2008 w spr. zatwierdzenia zmiany w statucie SPZOZ w Górze Kalwarii

uchwała nr 314/XXV/2008 w spr. użyczenia nieruchomości gruntowej we wsi Baniocha

Uchwała nr 315/XXV/2008 w spr. przejęcia z mocy ustawy porzuconego pojazdu samochodowego

uchwała nr 316/XXV/2008 w spr. ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego członkom OSP

uchwała nr 317/XXV/2008 w spr. planu zagospodarowania fragmentu dla wsi Baniocha - cz.pd

załącznik nr 1 do uchwały nr 317/XXV/2008

uchwała nr 318/XXV/2008 w spr. przyjęcia rocznego programu i zasad współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi

uchwała nr 319/XXV/2008 w spr. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

uchwała nr 320/XXV/2008 w spr. obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

uchwała nr 321/XXV/2008 w spr. określenia stawek podatku o środków transportowych

uchwała nr 322/XXV/2008 w spr. poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa

uchwała nr 323/XXV/2008 w spr. dokonania zmian w statutach sołectw gminy

uchwała nr 324/XXV/2008 w spr. zmiany statutu gminy

uchwała nr 325/XXV/2008 w spr. ustalenia zasad przyznawania i wypłacania diet dla radnych

uchwała nr 326/XXV/2008 w spr. ustalenia wysokości diety dla przewodniczących jednostek pomocniczych

uchwała nr 327/XXV/2008 w spr. wyrażenia zgody na zawarcie umowy o dofinansowanie "Budowy boiska piłkarskiego"

uchwała nr 328/XXV/2008 w spr. zmian w budżecie

uchwała nr 329/XXVII/2008 w spr. uchwalenia budżetu na 2009r

zał.1 - dochody gminy

zał.2 - wydatki gminy

zał.3 - plan zadań inwestycyjnych do realizacji

zał.4 - plan przychodów i wydatków GFOŚiGW

zał.5 - plan zadań zleconych

zał.6 - przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu budżetu

zał.7 - dotacje podmiotowe z budżetu

zał.8 - dotacje celowe

zał.9 - plan dochodów i wydatków

zał.10 - zestawienie wynagrodzeń

zał.11 - prognoza długu

zał.12 - wydatki związane z realizacją zadań między jednostkami samorządu terytorialnego

uchwała nr 330/XXVII/2008 w spr. wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości

uchwała nr 331/XXVII/2008 w spr. ustalenia najniższego wynagrodzenia dla pracowników administracji i obsługi szkół i przedszkoli

uchwała nr 332/XXVII/2008 w spr. określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego

uchwała nr 333/XXVII/2008 w spr. określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu

uchwała nr 334/XXVII/2008 w spr. rozpatrzenia skargi mieszkańców budynku przy ul. Dominikańskiej 42a na działalność dyr. ABK

uchwała nr 335/XXVII/2008 w spr. rozpatrzenia uwagi p.Pawłowskiego wniesionej do projektu planu zagosp. terenu wsi Solec - cz.wsch

uchwała nr 336/XXVII/2008 w spr. rozpatrzenia uwagi p. Żeromskiej wniesionej do projektu planu zagosp. terenu wsi Solec - cz.wsch

uchwała nr 337/XXVII/2008 w spr. rozpatrzenia uwagi p. Juszczyka wniesionej do projektu planu zagosp. terenu wsi Solec - cz.wsch

uchwała nr 338/XXVII/2008 w spr. rozpatrzenia uwagi firmy "WAN 24 S.A." wniesionej do projektu planu zagosp. terenu wsi Solec - cz.wsch

uchwała nr 339/XXVII/2008 w spr. rozpatrzenia uwagi p. Gajdy wniesionej do projektu planu zagosp. terenu wsi Solec - cz.wsch

uchwała nr 340/XXVII/2008 w spr. rozpatrzenia uwagi p. Szczepańskiej i p. Saka wniesionej do projektu planu zagosp. terenu wsi Solec - cz.wsch

uchwała nr 341/XXVII/2008 w spr. odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagosp. dla wsi Solec - cz.pn

uchwała nr 342/XXVII/2008 w spr. zaliczenia dróg publicznych lokalnych do kategorii dróg gminnych

uchwała nr 343/XXVII/2008 w spr. zaliczenia dróg publicznych lokalnych do dróg gminnych

uchwała nr 344/XXVII/2008 w spr. wyrażenia zgody na wydzierżawienie cz. nieruchomości gruntowych

uchwała nr 345/XXVII/2008 w spr. wezwania do usunięcia naruszenia prawa w związku z uchwałą nr 303/XXIII/2008

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Anita Sas
(2008-02-25 13:49:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Dorota Pierścińska
(2010-06-30 14:40:44)
 
 
ilość odwiedzin: 9272714

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X