☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Góra Kalwaria
Herb Góra Kalwaria

Środa 11.12.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie nr 1/2007 w spr. wdrożenia szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych

Zarządzenie nr 2/2007 w spr. wyznaczenia Szefa Gminnego Zespołu Reagowania

Zarządzenie nr 3/2007 w spr. powołania Komisji Przetargowej - wykonanie podziałów geodezyjnych

Zarządzenie nr 4/2007 w spr. powołania Komisji Przetargowej - dostawa oleju i paliwa

Zarządzenie nr 5/2007 w spr. powołania Komisji Konkursowej

Zarządzenie nr 6/2007 w spr. powołania Komisji odbioru robót - wykonanie 9 kpl boksów garażowych

Zarządzenie nr 7/2007 w spr. przyjęcia układu wykonawczego budżetu

Zarządzenie nr 8/2007 w spr. powołania Komisji Stypendialnej

Zarządzenie nr 10/2007 w spr. odwołania z-cy Burmistrza

Zarządzenie nr 9/2007 w spr. zmiany zarządzenie nr 117/06

Zarządzenie nr 11/2007 w spr. zatwierdzenia planu kontroli wewnętrznej

Zarządzenie nr 12/2007 w spr. powołania Komisji Przetargowej, sprzedaż lokali mieszkalnych

Zarządzenie nr 13/2007 w spr. powołania Komisji Przetargowej, wykonanie mapy numerycznej w Sierzchowie

Zarządzenie nr 15/2007 w spr. powołania Komisji Przetargowej - opracowanie planu zagosp. os. Parcela

Zarządzenie nr 16/2007 w spr. powołania Komisji Przetargowej - wykonanie mapy obrębu Cendrowice

Zarządzenie nr 17/2007 w spr. powołania Komisji Przetargowej - wykonanie remontów nawierzchni dróg

Zarzadzenie nr 18/2007 w spr. powołania Komisji Przetargowej - wykonanie prac montażowych

Zarządzenie nr 19/2007 w spr. powołania Komisji Przetargowej - dostawa sprzętu komputerowego

Zarządzenie nr 20/2007 w spr. powołania Komisji przetargowej - budowa sieci cieplnej ul. Ks. Sajny i 3-ego Maja

Zarządzenie nr 21/2007 w spr. zmian w budżecie

Zarządzenie nr 22/2007 w spr. sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2006

Zarządzenie nr 23/2007 w spr. powołania Komisji do rozbudowy mieszkań komunalnych

Zarządzenie nr 24/2007 w spr. powołania Komisji - ocena stanu technicznego w budynkach komunalnych

zarządzenie nr 25/2007 w spr. powołania Komisji przetargowej - dostawa kruszywa kamiennego

Zarządzenie nr 26/2007 w spr. zatwierdzenia regulaminu kontroli wewnętrznej

Zarządzenie nr 27/2007 w spr. zmian w budżecie

Zarządzenie nr 28/2007 w spr. powołania Komisji - adaptacja poddasza na potrzeby mieszkaniowe

Zarządzenie nr 29/2007 w spr. powołania Komisji Przetargowej - budowa sieci cieplnej w ul.Ks.Sajny i 3-ego Maja

Zarządzenie nr 30/2007 w spr. ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora

Zarządzenie nr 31/2007 w spr. powołania Komisji Przetargowej - utrzymanie zieleni miejskiej

Zarządzenie nr 33/2007 w spr. powołania Komisji Przetargowej - sprzedaż lokalu mieszkalnego

Zarządzenie nr 34/2007 w spr. zmian w budżecie gminy

Zarządzenie nr 35/2007 w spr. powołania Komisji odbioru robót - prace konserwatorskie wsch. wieży na Zamku w Czersku

Zarządzenie nr 36/2007 w spr. powołania Komisji Przetargowej - dostawa pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

zarządzenie nr 372007 w spr. powołania Komisji przetargowej - zorganizowanie kolonii letnich

Zarządzenie nr 38/2007 w spr. powołania Komisji Przetargowej - dokumentacja "Dom Żołnierza"

Zarządzenie nr 39/2007 w spr. zmian w budżecie

Zarządzenie nr 40/2007 w spr. powołania Komisji Przetargowej - sprzedaż lokalu mieszkalnego

Zarządzenie nr 41/2007 w spr. powołania komisji do likwidacji alkoholu i papierosów

Zarządzenie nr 42/2007 w spr. powołania Komisji Konkursowej - wybór Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2

Zarządzenie nr 43/2007 w spr. powołania Komisji Konkursowej - wybór Dyrektora Samorządowego Przedszkola Integracyjnego

Zarządzenie nr 44/2007 w spr. powołania Komisji Konkursowej - wybór Dyrektora Przedszkola nr 1

Zarządzenie nr 45/2007 w spr. powołania Komisji Przetargowej - ustalenie usterek w budynku w Baniosze

Zarządzenie nr 46/2007 w spr. zmian w budżecie  

Zarządzenie nr 47/2007 w spr. wprowadzenia Regulaminu przeprowadzenia oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych

Zarządzenie nr 48/2007 w spr. zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu MiG

Zarządzenie nr 49/2007 w spr. powołania Komisji urbanistyczno - architektonicznej

Zarządzenie nr 50/2007 w spr. zmian w budżecie

Zarządzenie nr 51/2007 w spr. powołania Komisji odbioru robót - budowa sali gimnastycznej

Zarządzenie nr 52/2007 w spr. powołania komisji do przygotowania dokumentacji archiwalnych z wyborów samorządowych

Zarządzenie nr 53/2007 w spr. powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Integracyjne

Zarządzenie nr 54/2007 w spr. powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły w Czaplinku

Zarządzenie nr 55/2007 w spr. powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły w Czersku

Zarządzenie nr 56/2007 w spr. powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły w Dobieszu

Zarządzenie nr 57/2007 w spr. zmian w budżecie

Zarządzenie nr 58/2007 w spr. ustalenia zasad udzielania zamówień publicznych

Zarządzenie nr 59/2007 w spr. wytypowania osób do prac w komisjach przetargowych

Zarządzenie nr 60/2007 w spr. określenia terminu składania wniosków o pomoc finansową na zakup książek i strojów

Zarządzenie nr 61/2007 w spr. powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola nr 1

Zarządzenie nr 62/2007 w spr. powierzenia stanowiska Dyrektora Samorządowego Przedszkola Integracyjnego

Zarządzenie nr 63/2007 w spr. powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2

Zarządzenie nr 64/2007 w spr. powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania Egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie nr 65/2007 w spr. zmian w budżecie

Zarządzenie nr 66/2007 w spr. zmian w budżecie

Zarządzenie nr 67/2007 w spr. ustalenia stawki czynszu dzierżawczego za 1 m2 gruntu oddanego pod garaże i pomieszczenia gospodarcze

Zarządzenie nr 68/2007 w spr. ustalenia stawki bazowe za 1 m kw. czynszu powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych

Zarządzenie nr 69/2007 w spr. wykonania budżetu za I pórocze 2007 

Zarządzenie nr 70/2007 w spr. zmian w budżecie

Zarządzenie nr 71/2007 w spr. powołania Komisji przetargowej - sprzedaż lokalu mieszkalnego

Zarządzenie nr 72/2007 w spr. powołania Komisji Przetargowej - sprzedaż nieruchomości gruntowej

Zartządzenie nr 73/2007 w spr. zmian w budżecie

Zarządzenie nr 74/2007 w spr. sporządzenia skonsolidowanego bilansu

Zarządzenie nr 75/2007 w spr. zmian w budżecie

Zarządzenie nr 76/2007 w spr. ustalenia stawki czynszu dzierżawnego

Zarządzenie nr 77/2007 w spr. powołania Komisji Stypendialnej

Zarządzenie nr 78/2007 w spr. powołania Komsji Stypendialnej o udzielenie pomocy materialnej

Zarządzenie nr 79/2007 w spr. budowy sieci cieplnej ul. Ks. Sajny

Zarządzenie nr 80/2007 w spr. powołania Obwodowych Komisji Wyborczych

Zarządzenie nr 81/2007 w spr. powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż lokalu mieszkalnego w Baniosze

Zarządzenie nr 82/2007 w spr. powołania komisji do oceny przydatności składników majątku ruchomego

Zarządzenie nr 83/2007 w spr. zmian w budżecie

Zarządzenie nr 84/2007 w spr. dokonania zmian w składzie OKW nr 13

Zarządzenie nr 85/2007 w spr. powołania Komisji opiniującej wnioski o nagrodę Burmistrza

Zarządzenie nr 86/2007 w spr. dokonania zmian w składzie OKW nr 9

Zarządzenie nr 87/2007 w spr. dokonania zmian w składzie OKW nr 11

Zarządzenie nr 88/2007 w spr. dokonania zmian w składzie OKW nr 9

Zarządzenie nr 89/2007 w spr. wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych

Zarządzenie nr 90/2007 w spr. zmian w budżecie

Zarządzenie nr 91/2007 w spr. dokonania zmian w składzie OKW w Brześcach

Zarządzenie nr 92/2007 w spr. powołania Komisji - budowa ul. Batorego, Tuwima, Gałczyńskiego i Sobieskiego

Zarządzenie nr 93/2007 w spr. ustalenia dnia wolnego od pracy

Zarządzenie nr 94/2007 w spr. powołania Komisji do przekazania 9 boksów garażowych

Zarządzenie nr 95/2007 w spr. podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Miasta

Zarządzenie nr 96/2007 w spr. zmian w budżecie

Zarządzenie nr 97/2007 w spr. powołania Komisji odbioru robót - budowa ul. Krótkiej, Filipińskiej i ul. Kilińskiego

Zarządzenie nr 98/2007 w spr. powołania Komisji odbioru robót - przebudowa ulic

Zarządzenie nr 99/2007 w spr. zmian w budżecie

Zarządzenie nr 100/2007 w spr. przygotowania projektu budżetu na 2008r

Zarządzenie nr 101/2007 w spr. zmian w budżecie

Zarządzenie nr 102/2007 w spr. powołania Komisji odbioru robót - remont Szkoły Podst. w Coniewie II etap

Zarządzenie nr 103/2007 w spr. zmian w budżecie

Zarządzenie nr 104/2007 w spr. ustalenia dnia wolnego od pracy

Zarządzenie nr 106/2007 w spr. przebudowy dachu budynku mieszkalnego przy ul. Staszica

Zarządzenie nr 107/2007 w spr. powołania Komisji odbioru robót - budowa kolektora w Wólce Dworskiej

Zarządzenie nr 108/2007 w spr. powołania Komisji odbioru robót - budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Sportowej

Zarządzenie nr 109/2007 w spr. powołania Komisji Przetargowej - sprzedaż lokalu nr 1 w Baniosze

Zarządzenie nr 110/2007 w spr. powołania komisji urbanistyczno-architektonicznej i ustalenia jej regulaminu

Zarządzenie nr 111/2007 w spr. wprowadzenia w życie instrukcji zasad przeprowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji

Zarządzenie nr 112/2007 w spr. ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania

Zarządzenie nr113/2007 w spr. przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie

Zarządzenie nr 114/2007 w spr. zmian w budżecie

Zarządzenie nr 115/2007 w spr. wprowadzenia instrukcji kasowej

Wytworzył:
Udostępnił:
Anita Sas
(2007-03-01 11:34:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Anita Sas
(2009-07-30 14:23:26)
 
 
ilość odwiedzin: 8875558

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X