☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Góra Kalwaria
Herb Góra Kalwaria

Piątek 28.02.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Kadencja lata 2006 - 2010

Uchwała Nr 21/IV/2007 w spr. uchwalenia budżetu na rok 2007

załączniki do uchwały 21/IV/2007: dochody gminy, wydatki gminy, plan zadań inwestycyjnych,                                       plan przychodów i wydatków gminnego FOŚiGW, plan zadań zleconych, przychody i rozchody, dotacje podmiotowe,   dotacje celowe, plan dochodów i wydatków, zestawienie wynagrodzeń, prognoza długu, wydatki związane z realizacją zadań

Uchwała Nr 22/IV/2007 w spr. ustalenia wysokości dodatków dla nauczycieli

załącznik 1 do uchwały nr 22/IV/2007

Uchwała Nr 23/IV/2007 w spr. ustalenia regulaminu udzielenia stypendiów dla uczniów/studentów

załącznik 1 do uchwały nr 23/IV/2007

załącznik 2 do uchwały nr 23/IV/2007 - wniosek o przyznanie stypendium

Uchwała Nr 24/IV/2007 w spr. ustalenia wysokości opłat za pracę opiekunki domowej

Uchwała Nr 25/IV/2007 w spr. zmiany w statucie OPS

Uchwała Nr 26/IV/2007 w spr. rozpatrzenia uwagi p. S.Fijki

Uchwała Nr 27/IV/2007 w spr. wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego

Uchwała Nr 28/IV/2007 w spr. zaopiniowania "Studium dla potrzeb planów ochrony przeciwpowodziowej - etap III"

Uchwała Nr 29/IV/2007 w spr. zmiany uchwały nr 591/XLIV/2006

załącznik 1 do uchwały nr 29/IV/2007

Uchwała Nr 30/IV/2007 w spr. zmiany uchwały nr 706/XLVIII/2006

Uchwała Nr 31/IV/2007 w spr. przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania wsi Brześce, cz. pd-zach

Uchwała Nr 32/IV/2007 w spr. zatwierdzenia taryf za wodę i ścieki

Uchwała Nr 33/V/2007 w spr. przyjęcia planów pracy Komisji Rady Miejskiej

Uchwała Nr 34/V/2007 w spr. uchwalenia planu zagospodarowania "Centrum miasta, cz. pn"

Uchwała Nr 35/V/2007 w spr. zmiany uchwały nr 382/XXIX/2005

Uchwała Nr 36/V/2007 w spr. sprostowania błędu w uchwale nr 10/II/2006

Uchwała Nr 37/V/2007 w spr. sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej we wsi Wincentów

Uchwała Nr 38/V/2007 w spr. sprzedaży nieruchomości gruntowej przy ul. Adamowicza

Uchwała Nr 39/V/2007 w spr. sprzedaży lokalu mieszkalnego we wsi Baniocha

Uchwała Nr 40/V/2007 w spr. sprzedaży lokalu mieszkalnego we wsi Łubna

Uchwała Nr 41/V/2007 w spr. zmiany uchwały nr 162/XIII/2003

Uchwała Nr 42/V/2007 w spr. nadania nazwy ulicy we wsi Solec

Uchwała Nr 43/V/2007 w spr. nadania nazwy ulicy we wsi Sierzchów

Uchwała Nr 44/V/2007 w spr. zmiany uchwały nr 24/IV/2007

Uchwała Nr 45/V/2007 w spr. wyrażenia stanowiska dot. postulatów Związku Sadowników RP

Uchwała Nr 46/V/2007 w spr. zmian w budżecie

załącznik 1 do uchwały nr 46/V/2007

załącznik 2 do uchwały nr 46/V/2007

Uchwała Nr 47/VI/2007 w spr. zmiany uchwały 22/IV/2007

Uchwała Nr 48/VI/2007 w spr. zaliczenia dróg publicznych lokalnych do dróg gminnych - Dobiesz, cz.I

Uchwała Nr 49/VI/2007 w spr. zaliczenia dróg publicznych lokalnych do dróg gminnych - Wola Dobieska, cz.pn

Uchwała Nr 50/VI/2007 w spr. zaliczenia dróg publicznych lokalnych do dróg gminnych - Julianów, cz.wsch

Uchwała Nr 51/VI/2007 w spr. zaliczenia dróg publicznych lokalnych do dróg gminnych - Brześce, cz.I

Uchwała Nr 52/VI/2007 w spr. nabycia nieruchomości gruntowej

Uchwała Nr 53/VI/2007 w spr. sprzedaży nieruchomości gruntowej we wsi Potycz

Uchwała Nr 54/VI/2007 w spr. sprzedaży nieruchomości gruntowej we wsi Solec

Uchwała Nr 55/VI/2007 w spr. sprzedaży lokalu mieszkalnego

Uchwała Nr 56/VI/2007 w spr. powołania Rady Społecznej SPZOZ w Górze Kalwarii

Uchwała Nr 57/VI/2007 w spr. przystąpienia do realizacji Projektu pod nazwą "Zielony Szlak Rowerowy Mazowsza"

Uchwała Nr 58/VI/2007 w spr. zmian w budżecie

Uchwała Nr 59/VII/2007 w spr. rozstrzygnięcia uwagi p.Gębora wniesionej do projektu planu zagosp. wsi Kąty, cz. pn

Uchwała Nr 60/VII/2007 w spr. rozstrzygnięcia uwgi p.Deptuły wniesionej do projektu planu zagosp. wsi Kąty, cz.pn

Uchwała Nr 61/VII/2007 w spr. rozstrzygnięcia uwagi p.Błędowskiej wniesionej do projektu planu zagosp. wsi Kąty, cz.pn

Uchwała Nr 62/VII/2007 w spr. rozstrzygnięcia uwagi p.Jarmuszewskiego wniesionej do projektu planu zagosp. wsi Kąty, cz.pn

Uchwała Nr 63/VII/2007 w spr. rozstrzygnięcia uwagi p.Golik wniesionej do projektu planu zagosp. wsi Kąty, cz.pn

Uchwała Nr 64/VII/2007 w spr. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2007

Uchwała Nr 65/VII/2007 w spr. nadania nazwy ulicy we wsi Krzaki Czaplinkowskie

Uchwała Nr 66/VII/2007 w spr. nadania nazwy ulicy we wsi Baniocha

Uchwała Nr 67/VII/2007 w spr. upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej

Uchwała Nr 68/VII/2007 w spr. zmian w budżecie

Uchwała Nr 69/VII/2007 w spr. sprzedaży nieruchomości gruntowej przy ul. Adamowicza 4a

Uchwała Nr 70/VII/2007 w spr. przekazania środków trwałych

Uchwała Nr 71/VII/2007 w spr. udzielena absolutorium Burmistrzowi za rok 2006

Uchwała Nr 72/VIII/2007 w spr. zmiany uchwały nr 221/XVII/04

Uchwała Nr 73/VIII/2007 w spr. zmian w budżecie

Uchwała Nr 74/VIII/2007 w spr. nadania nazwy ulicy we wsi Tomice

Uchwała Nr 75/VIII/2007 w spr. zmiany nazwy ulicy we wsi Tomice

Uchwała Nr 76/VIII/2007 w spr. nadania nazwy ulicy we wsi Mikówiec

Uchwała Nr 77/VIII/2007 w spr. nadania nazwy ulicy w Górze Kalwarii

Uchwała Nr 78/VIII/2007 w spr. nadania nazwy ulicy w obręb 1-02

Uchwała Nr 79/VIII/2007 w spr. nabycia nieruchomości gruntowych w Czersku

Uchwała Nr 80/VIII/2007 w spr. nabycia nieruchomości gruntowych we wsi Krzaki Czaplinkowskie - poszerzenie drogi gminnej

Uchwała Nr 81/VIII/2007 w spr. sprzedaży nieruchomości gruntowych we wsi Baniocha - dz. nr 439/9

Uchwała Nr 82/VIII/2007 w spr. sprzedaży nieruchomości gruntowych we wsi Baniocha - dz. nr 439/10

Uchwała Nr 83/VIII/2007 w spr. sprzedaży nieruchomości gruntowych we wsi Baniocha - dz. nr 439/11

Uchwała Nr 84/VIII/2007 w spr. sprzedaży nieruchomości gruntowych we wsi Baniocha - dz. nr 439/12

Uchwała Nr 85/VIII/2007 w spr. sprzedaży nieruchomości gruntowych we wsi Baniocha - dz. nr 439/13

Uchwała Nr 86/VIII/2007 w spr. sprzedaży nieruchomości gruntowych we wsi Baniocha - dz. nr 439/14

Uchwała Nr 87/VIII/2007 w spr. sprzedaży nieruchomości gruntowych we wsi Wincentów

Uchwała Nr 88/VIII/2007 w spr. sprzedaży nieruchomości gruntowych we wsi Potycz

Uchwała Nr 89/VIII/2007 w spr. zmiany zapisów w uchwale 40/V/2007

Uchwała Nr 90/VIII/2007 w spr. wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej przy ul. Staszica, obr. 2-02

Uchwała Nr 91/VIII/2007 w spr. przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania wsi Brześce, cz. pd - wsch

Uchwała nr 92/VIII/2007 w spr. sprostowania błędów w uh 12/III/2006

Uchwała nr 93/VIII/2007 w spr. uchwalenia planu zagospodarowania terenu wsi Potycz

Uchwała Nr 94/VIII/2007 w spr. rozstrzygnięcia uwagi p. Ewy Pękal wniesionej do projektu planu zagospodarowania wsi Wólka-Dworska, cz.1

Uchwała Nr 95/VIII/2007 w spr. regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów

Uchwała Nr 96/VIII/2007 w spr. uchwalenia regulaminu przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli

Uchwała Nr 97/VIII/2007 w spr. trybu udzielania dotacji dla przedszkoli niepublicznych

Uchwała Nr 98/IX/2007 w spr. zaciągnięcia pożyczki w WFOŚiGW w Warszawie w roku 2007

Uchwała nr 99/IX/2007 w spr. zmian w budżecie gminy

załącznik do uchwały Nr 99/IX/2007: plan zadań inwestycyjnych do realizacji w 2007r.

Uchwała nr 100/IX/2007 w spr. powołania zespołu do przedstwaienia Radzie Miejskiej opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników sądowych

Uchwała Nr 101/IX/2007 w  spr. ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz akceptacji wartości jednego punktu w tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania pracowników Miejskiego Zespołu Basenowo- Rekreacyjnego.

Uchwała Nr 102/IX/2007 w spr. ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz akceptacji wartości jednego punktu w tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania pracowników Administracji Budynków Komunalnych.

Uchwała Nr 103/IX/2007 w spr. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Piaseczyńskim w Piasecznie

Uchwała Nr 104/IX/2007 w spr. uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Góry Kalwaria na lata 2007 – 2011

Uchwała nr 105/IX/2007 w spr. ustalenia wynagrodzenia dla BUR

Uchwała Nr 106/IX/2007 w spr. nadania nazw ulic we wsi Julianów

Uchwała Nr 107/IX/2007 w spr. nadania nazw ulic we wsi Czachówek

Uchwała Nr 108/IX/2007 w spr. sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości

Uchwała nr 109/IX/2007 w spr. sprawie zaopiniowania wniosku o uznanie lasów za ochronne, stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w granicach administracyjnych gminy Góra Kalwaria.

Uchwała nr 110/IX/2007 w spr. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Wólka Dworska – część 3.

Uchwała Nr 111/IX/2007 w spr. nadania nazwy ronda w m. Góra Kalwaria

Uchwała Nr 112/IX/2007 w spr. wyrażenia zgody na zamianę nieruchommości

Uchwała nr 113/IX/2007 w spr. zaliczenia dróg publicznych lokalnych do dróg gminnych, Czersk cz. pd

Uchwała Nr 114/IX/2007 w spr. uchylenia uchwały Nr 93/VIII/2007 Rady Miejskiej w Górze Kalwarii z dnia 5 czerwca 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr 12/III/2006 Rady Miejskiej w Górze Kalwarii z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Potycz.

Uchwała Nr 115/X/2007 w spr. zmian w budżecie

Uchwała nr 116/XI/2007 w spr. przystąpienia do sporządzenia planu zagosp. terenu terenu dawnej JW

Uchwała nr 117/XI/2007 w spr. zmian w budżecie

Uchwała nr 118/XI/2007 w spr. uchwalenia planu zagospodarowania terenu wsi Wojciechowice - cz.zach

Uchwała nr 119/XI/2007 w spr. przystąpienia do sporządzenia planu zagosp. wsi Baniocha

Uchwała nr 120/XI/2007 w spr. uwagi p.Jarmuszewskiego wniesionej do projektu planu zagosp. terenu wsi Kąty - cz.pn

Uchwała nr 121/XI/2007 w spr. sprostowania błędów w uchwale nr 311/XXII/2004

Uchwała nr 122/XI/2007 w spr. nadania nazw ulic we wsi Czersk

Uchwała nr 123/XI/2007 w spr. nadania nazw ulic we wsi Czaplinek

Uchwała nr 124/XI/2007 w spr. zmiany uchwały nr 426/XXXI/2005

Uchwała nr 125/XI/2007 w spr. zmiany uchwały nr 105/IX/2005

Uchwała nr 126/XI/2007 w spr. zaliczenia dróg publicznych do dróg gminnych

Uchwała nr 127/XII/2007 w spr. wyboru ławników do Sądu Okręgowego w W-we

Uchwała nr 128/XII/2007 w spr. wyboru ławników do Sądu Okręgowego, Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Uchwała nr 129/XII/2007 w spr. wyboru ławników do Sądu Rejonowego dla W-wy-Mokotowa

Uchwała nr 130/XII/2007 w spr. zmian w budżecie

Uchwała nr 131/XII/2007 w spr. procedury uchwalenia budżetu

Uchwała nr 132/XII/2007 w spr. finansowania budowy kanalizacji sanitarnej ul.Rybie

Uchwała nr 133/XII/2007 w spr. uchwalenia planu zagospodarowania terenu wsi Dobiesz - cz.II

Uchwała nr 134/XII/2007 w spr. zmiany uchwały nr 221/XVII/2004

Uchwała nr 135/XII/2007 w spr. sprzedaży zabudowanej nieruchomości gruntowej we wsi Czaplinek

Uchwała nr 136/XII/2007 w spr. wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej

Uchwała nr 137/XII/2007 w spr. wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu z Agencją Nieruchomości Rolnych

Uchwała nr 138/XII/2007 w spr. wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części działki we wsi Cendrowice

Uchwała nr 139/XII/2007 w spr. nadania nazwy ulicy we wsi Dobiesz

 Uchwała nr 140/XIII/2007 w spr.nawiązania współpracy między Górą Kalwarią a Worzel

Uchwała nr 141/XIII/2007 w spr. obniżenia ceny skupu żyta

Uchwała nr 142/XIII/2007 w spr. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała nr 143/XIII/2007 w spr. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Uchwała nr 144/XIII/2007 w spr. poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

Uchwała nr 145/XIII/2007 w spr. zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2007r

Uchwała nr 146/XIII/2007 w spr. zmian w budżecie

Uchwała nr 147/XIII/2007 w spr. uchwalenia planu zagospodarowania wsi Kąty - cz.pn

Uchwała nr 148/XIII/2007 w spr. zmian w uchwale nr 324/XXIII/2004

Uchwała nr 149/XIII/2007 w spr. nadania nazwy ulic we wsi Tomice

Uchwała nr 150/XIII/2007 w spr. nadania nazwy ulic we wsi Baniocha

Uchwała nr 151/XIV/2007 w spr. zmiany uchwały nr 70/VII/2007

Uchwała nr 152/XIV/2007 w spr. zasad korzystania ze stołówek szkolnych i odpłatności za posiłki

Uchwała nr 153/XIV/2007 w spr. określenia planu i koszty dofinansowania form doskonalenia zawodowego

Uchwała nr 154/XIV/2007 w spr. przyjęcia rocznego programu i zasad współpracy z organizacjami pozarządowymi

Uchwała nr 155/XIV/2007 w spr. przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania dla wsi Dobiesz - Wola Dobieska, cz.pd

Uchwała nr 156/XIV/2007 w spr. przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania  dla wsi Solec, Łubna, Baniocha - cz.wsch

Uchwała nr 157/XIV/2007 w spr. przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania dla miasta Góra Kalwaria - dzielnica przemysłowa

Uchwała nr 158/XIV/2007 w spr. zmiany uchwały nr 706/XLVIII/2006

Uchwała nr 159/XIV/2007 w spr. uchwalenia planu zagospodarowania "Osiedla Bema"

Uchwała nr 160/XIV/2007 w spr. zmian w bużecie

Uchwała nr 161/XIV/2007 w spr. wykazu wydatków

Uchwała nr 162/XIV/2007 w spr. uchwalenia bużetu na rok 2008

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Anita Sas
(2007-01-30 15:57:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Anita Sas
(2008-06-17 10:30:01)
 
 
ilość odwiedzin: 9273054

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X