☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Góra Kalwaria
Herb Góra Kalwaria

Piątek 28.02.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Uchwały Rady Miejskiej

Uchwała Nr 9/III/2002 w spr. określenia wysokości stawek podatku rolnego

Uchwała Nr 10/III/2002 w spr. wzoru deklaracji na podatek leśny

Uchwała Nr 11/III/2002 w spr. określenia wzoru deklaracji podatku od nieruchomości

Uchwała Nr 12/III/2002 w spr. wzoru deklaracji na podatek rolny

Uchwała Nr 206/XVI/2004 w spr. zaliczenia dróg publicznych lokalnych do kategorii dróg gminnych

Uchwała Nr 207/XVI/2004 w spr. uchylenia Uchwały nr 18/IV/2002 i 19/IV/2002

Uchwała Nr 208/XVI/2004 w spr zmiany stawki podatku od nieruchomości na 2004r

Uchwała Nr 211/XVI/2004 w spr. nazewnictwa ulic

Uchwała Nr 214/XVI/2004 w spr. uchwalenia budźetu Gminy na 2004r

załącznik nr 6,  załącznik nr 7, załącznik nr 10załącznik nr 15

Uchwała Nr 215/XVII/2004 w spr. zamiaru likwidacji Samorządowego Przedszkola Linin

Uchwała Nr 216/XVII/2004 w spr. zatwierdzenia planu zagospodarowania dla fragmentu wsi Czersk

Uchwała Nr 217/XVII/2004 w spr. planu zagospodarowania dla rejonu ulicy Armii Krajowej

Uchwała Nr 218/XVII/2004 w spr. zaliczenia dróg  publicznych lokalnych do dróg gminych

Uchwała Nr 220/XVI/2004 w spr. zaliczenia dróg publicznych lokalnych do dróg gminnych

Uchwała Nr 226/XVII/2004 w spr. podziału sołectwa Linin

Uchwała Nr 227/XVII/2004 w spr. nadania statutu dla jednostki pomocniczej "Osiedle Linin"

Załącznik do uchwały

Uchwała Nr 228/XVII/2004 w spr. uchwalenia statutu Gminy

Uchwała Nr 229/XVII/2004 w spr. przyjęcia planów pracy komisji Rady Miejskiej

Uchwała Nr 230/XVII/2004 w spr. zmian w budzecie

Uchwała Nr 231/XVIII/2004 w spr. powołania Rady Społecznej SPZOZ

Uchwała Nr 232/XVIII/2004 w spr. zaliczenia dróg publicznych lokalnych do dróg gminnych

Załącznik do uchwały

Uchwała Nr 233/XVIII/2004 w spr. zaliczenia dróg publicznych lokalnych do dróg gminnych

Załącznik do uchwały

Uchwała Nr 245/XVIII/2004 w spr. zmian budzecie

Uchwała Nr 246/XVIII/2004 w spr. utworzenia środków specjalnych gromadzonych przez ZPOiKF

Uchwała Nr 247/XVIII/2004 w spr. likwidacji przedszkola samorządowego Linin

Uchwała Nr 248/XVIII/2004 w spr. ustalenia sieci publicznych przedszkoli i o/przedszkoli

Uchwała Nr 250/XVIII/2004 w spr. dokonania zmian w statucie Gminy

Uchwała Nr 251/XVIII/2004 w spr. dokonania zmian w statucie jednostki pomocniczej "Osiedle Linin"

Uchwała Nr 252/XVIII/2004 w spr. powołania lokalnej organizacji turystycznej w Powiecie P-skim

Uchwała Nr 253/XVIII/2004 w spr. zmian w uchwale nr 203/XV/2003

Uchwała Nr 258/XIX/2004 w spr. zaliczenia dróg publicznych lokalnych do dróg gminnych

załącznik do uchwały

Uchwała Nr 259/XIX/2004 w spr. zaliczenia dróg publicznych lokalnych do dróg gminnych

Uchwała Nr 260/XIX/2004

Uchwała Nr 261/XIX/2004

Uchwała Nr 262/XIX/2004

Uchwała Nr 265/XIX/2004 w spr. uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwoju Problemów Alkoholowych

Uchwała Nr 266/XIX/2004 w spr. uchwalenia Regulaminu Straży Miejskiej

Uchwała Nr 268/XIX/2004 w spr. zmian w budzecie

Uchwała Nr 270/XIX/2004 w spr. kredytu inwestycyjnego na 2004r

Uchwała Nr 271/XIX/2004 w spr. udzielenia absolutorium Burmistrzowi

Uchwała Nr 272/XX/2004 w spr. określenia liczby członków komisji stałych

Uchwała Nr 273/XX/2004 w spr. sporządzenia planu zagospodarowania miasta cz.pn.

załącznik do uchwały

Uchwała Nr 274/XX/2004 w spr. sporządzenia planu zagospodarowania miasta cz. pd

załącznik do uchwały

Uchwała Nr 275/XX/2004 w spr. sporządzenia planu zagospodarowania wsi Czachówek cz. wsch

Uchwała Nr 276/XX/2004 w spr. uchylenia uchwały 494/L/2002

Uchwała Nr 277?XX/2004 w spr. planu zagospodarowania terenu wsi Julianów cz. wsch.

Uchwała Nr 278/XX/2004 w spr. planu zagospodarowania terenu wsi Julianów cz. zach.

Uchwała Nr 279/XX/2004 w spr. opłat administracyjnych za czynnności urzędowe

Uchwała Nr 280/XX/2004 w spr. zaliczenia dróg publicznych lokalnych do dróg gminnych

załącznik do uchwały

Uchwała Nr 291/XX/2004 w spr. zmian w budzecie

Uchwała Nr 293/XX/2004 w spr. zmian w budzecie

załącznik do uchwały

Uchwała Nr 294/XXI/2004 w spr. zmiany załącznika do uchwały nr 135/XII/2003

Uchwała Nr 295/XXI/2004 w spr. planu zagospodarowania wsi Potycz

Uchwała Nr 296/XXI/2004 w spr. zmiany uchwały 151/XIII/2003

Uchwała Nr 297/XXI/2004 w spr. nabycia nieruchomości gruntowych

Uchwała Nr 298/XXI/2004 w spr. sprzedazy udziałów w gruncie

Uchwała Nr 299/XXI/2004 w spr. wyrazenia zgody na zamianę nieruchomości

Uchwała Nr 300/XXI/2004 w spr. zmian treści postanowień uchwały nr 222/XVII/2004

Uchwała Nr 301/XXI/2004 w spr. powołania opinii o kandydatach na ławników

Uchwała Nr 302/XXI/2004 w spr. opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych

Uchwała Nr 303/XXI/2004 w spr. umowy kredytu inwestycyjnego

Uchwała Nr 304/XXI/2004 w spr. zmian uchwały nr 269/XIX/2004

Uchwała Nr 306/XXII/2004 w spr. skargi sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Solec

Uchwała Nr 310/XXII/2004 w spr. planu zagospodarowania ulic Czerska, Graniczna i Wojska Polskiego

Uchwała Nr 311/XXII/2004 w spr. planu zagospodarowania wsi Linin

Uchwała Nr 312/XXIII/2004 w spr. przystąpienia do Lokalnej Organizacji Turystycznej

Uchwała Nr 313/XXII/2004 w spr. zmian w budzecie

Uchwała Nr 314/XXIII/2004 w spr. zarzutu do projektu planu zagospodarowania ul. Wojska Polskiego

Uchwała Nr 315/XXIII/2004 w spr. wyboru ławników

Uchwała Nr 316/XXIII/2004 w spr. zmian w budzecie

Uchwała Nr 317/XXIII/2004 w spr. zagospodarowania byłego budynku nr 5 - izba chorych

Uchwała Nr 318/XXIII/2004 w spr. przystąpienia do programu stypendialnego

Uchwała nr 319/XXIII/2004 w spr. dotacji dla niepublicznych przedszkoli

uchwała nr 320/XXIII/2004 w spr. ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego w gminie

uchwała nr 321/XXIII/2004 w spr. podziału lokali i pomieszczeń przy ul. Piłsudskiego

uchwała nr 322/XXIII/2004 w spr. sprzedaży lokali mieszkalnych w Baniosze

uchwała nr 323/XXIII/2004 w spr. przyjęcia raportu komisji ds. kontroli rekultywacji wysypiska Łubna

uchwała nr 324/XXIII/2004 w spr. ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej

uchwała nr 325/XXIII/2004 w spr. wydzierżawienia obiektu "Brzanka"

uchwała nr 326/XXIII/2004 w spr. przystąpienia do opracowania planu rozwoju lokalnego

uchwała nr 327/XXIII/2004 w spr. procedury uchwalania budżetu

uchwała nr 328/XXIII/2004 w spr. sprzedaży nieruchomości gruntowej

uchwała nr 329/XXIII/2004 w spr. zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW

uchwała nr 330/XXIV/2004 w spr. zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW

uchwała nr 331/XXIV/2004 w spr. zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW

uchwała nr 332/XXIV/2004 w spr. zmian w budżecie

uchwała nr 333/XXIV/2004 w spr. dalszego zarządzania Zamkiem w Czersku

uchwała nr 334/XXV/2004 w spr. ustalenia wysokości wynagrodzenia dla pracowników ZABK

Uchwała Nr 335/XXV/2004 w spr. zmiany granic wsi Krzaki Czaplinkowskie i Cendrowice

Uchwała Nr 336/XXV/2004 w spr. nadania nazwy ulic we wsi Cendrowice

Uchwała Nr 337/XXV/2004 w spr. nadania nazwy ulic we wsi Krzaki Czaplinkowskie

Uchwała Nr 341/XXV/2004 w spr. określenia ceny zyta do wymiaru podatku rolnego w 2005r

Uchwała Nr 342/XXV/2004 w spr. ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2005r

Uchwała Nr 343/XXV/2004 w spr. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Uchwała Nr 344/XXV/2004 w spr. ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od posiadania psów

Uchwała Nr 345/XXV/2004 w spr. zmian w budzecie

Uchwała Nr 347/XXV/2004 w spr. zaciągnięcia pozyczki z WFOŚi GW

Uchwała Nr 348/XXV/2004 w spr. realizacji inwestycji

Uchwała nr 352/XXV/2004 w spr. uchwalenia planu zagospodarowania dla fragmentu wsi Tomice

Uchwała Nr 359/XXV/2004 w spr. poprawy opieki zdrowotnej

Uchwała Nr 360/XXV/2004 w spr. podziału lokali przy ul. Piłsudskiego 13 i 15

Uchwała Nr 363/XXVII/2004 w spr. sprzedazy lokali mieszkalnych

Uchwała Nr 364/XXVII/2004 w spr. współpracy z organizacjami pozarządowymi

Uchwała Nr 368/XXVII/2004 w spr. zatwierdzenia taryf za wodę i ścieki

Uchwała Nr 370/XXVIII/2004 w spr. uchwalenia budzetu na 2005r

Załącznik nr 1 do uchwały nr 370/XXVIII/05

Załącznik nr 2 do uchwały nr 370/XXVIII/05

Załącznik nr 3 do uchwały nr 370/XXVIII/05

Załącznik nr 4 do uchwały nr 370/XXVIII/05

Załącznik nr 5 do uchwały nr 370/XXVIII/05

Załącznik nr 6 do uchwały nr 370/XXVIII/05

Załącznik nr 7 do uchwały nr 370/XXVIII/05

Załącznik nr 8 do uchwały nr 370/XXVIII/05

Załącznik nr 9 do uchwały nr 370/XXVIII/05

Wytworzył:
Udostępnił:
Anita Sas
(2004-09-22 12:14:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Paulina Drozd
(2019-01-08 13:13:28)
 
 
ilość odwiedzin: 9272960

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X