☰ Menu Prawe Menu ☰
Góra Kalwaria
Grafika zawierająca herb Góra Kalwaria

Niedziela 17.01.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Niezabudowana nieruchomość gruntowa, położona w miejscowości Góra Kalwaria, w obrębie 10-01, dz. nr 10/21, położona jest w rejonie ul. Marianki

BURMISTRZ  MIASTA i GMINY  GÓRA  KALWARIA

ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Góra Kalwaria, w obrębie 10-01, dz. nr 10/21 o pow. 0,3134 ha, objętej księgą wieczystą nr WA5M/00268827/1, działając na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U z 2020 r. poz. 65 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U z 2014 poz. 1490) oraz Uchwały Nr LIII/560/2017 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 25 października 2017 r. Wykaz nieruchomości podano do publicznej wiadomości zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U z 2020 r. poz. 65 ze zm.) w dniach od 15.01.2020r. do 06.02.2020r.: w prasie lokalnej, na stronie internetowej BIP oraz na tablicy ogłoszeń tut. Urzędzie. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 04.06.2020 r. i zakończył się wynikiem negatywnym. Drugi przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 23.07.2020 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.

Cena wywoławcza dz. nr 10/21:                  199 000 zł + 23% VAT            Wadium –  12 000 zł

Działka nr 10/21 położona jest w miejscowości Góra Kalwaria, jest gruntem niezabudowanym i nieogrodzonym, porośniętym drzewami. Nieruchomość położona jest w rejonie ul. Marianki, w sąsiedztwie znajduje się obwodnica miasta. Droga dojazdowa gruntowa od ulicy Marianki,  w drodze są sieci uzbrojenia terenu: wodociąg, kanalizacja, gaz i energia elektryczna, natomiast od obwodnicy dojazd drogą serwisową.

Działki nr 10/21 uregulowana jest w księdze wieczystej nr WA5M/00268827/1, Nieruchomość nie jest obciążona wpisami w dziale III i IV księgi wieczystej.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, przedmiotowa nieruchomość przeznaczona pod zabudowę usługową o symbolu 2U.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się ze szczegółowymi zapisami w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Przed otwarciem przetargu osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej następujące dokumenty: dowód wpłaty wadium, osoby fizyczne – dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport); reprezentujący osoby prawne – dokument tożsamości, aktualny odpis z KRS.  W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne.

Przetarg  odbędzie się w 10.09.2020 r. o godz. 12:00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Górze Kalwarii ul. 3-Maja 10, sala nr 1.11 (I piętro).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7.09.2020 r.  w tytule przelewu należy podać numer działki ewidencyjnej nieruchomości oraz obręb.

 

Wadium należy wpłacać przelewem na konto: Mazovia Bank Spółdzielczy w Górze Kalwarii nr 46 8003 0003 2001 0000 0635 0005. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy. Organizator przetargu zawiadamia nabywcę w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.  Koszty notarialne i sądowe pokrywa nabywca.  Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte zbywanej nieruchomości  w tym także za nieujawnione w Zasobie Geodezyjno-Kartograficznym przebiegu podziemnych mediów.

Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Organizator przetargu zawiadamia nabywcę o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Cena nieruchomości sprzedanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

Burmistrz zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w tut. Urzędzie p. Nr 210, tel. (22) 736 33 37. Strona internetowa: www.bip.gorakalwaria.pl

 

                                                                                                 Z up. Burmistrza Miasta i Gminy

    Mateusz Baj

                                                                                  Zastępca Burmistrza

  

Wytworzył:
Ilona Makuch
(2020-08-07)
Udostępnił:
Adrian Macioł
(2020-08-07 12:25:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Macioł
(2020-08-07 12:27:20)

 
 
liczba odwiedzin: 10700324

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X