☰ Menu Prawe Menu ☰
Góra Kalwaria
Grafika zawierająca herb Góra Kalwaria

Piątek 04.12.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Potycz, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 284/3

BURMISTRZ  MIASTA i GMINY  GÓRA  KALWARIA

ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Potycz, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 284/3 o pow. 1,6633 ha, objętej księgą wieczystą nr WA5M/00259718/8, działając na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U z 2020 r. poz. 65 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U z 2014 poz. 1490) oraz Uchwały Nr XX/174/2019 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 30 października 2019 r. Wykaz nieruchomości podano do publicznej wiadomości zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U z 2020 r. poz. 65 ze zm.) w dniach od 04.12.2019 r. do 30.12.2019 r.: w prasie ogólnokrajowej, na stronie internetowej BIP oraz na tablicy ogłoszeń tut. Urzędzie. Pierwszy przetarg odbył się w dniu 19.03.2020 r. i zakończył się wynikiem negatywnym. Drugi przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 23.07.2020 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.

Działka nr 284/3:        cena wywoławcza  –    1 290 000 zł + 23%VAT                  wadium: 80 000 zł

 

Działka nr 284/3 o pow. 1,6633 ha, objętej księgą wieczystą nr WA5M/00259718/8.

Nieruchomość nie jest obciążona wpisami w dziale III i IV księgi wieczystej.

Nieruchomość niezabudowana, położona między drogami: krajową nr 79 w kierunku Kozienic i Sandomierza oraz wojewódzką nr 731 w kierunku Warki. Od strony północnej do przedmiotowej nieruchomości przylega stacja paliw. Działka jest nieuzbrojona i niezagospodarowana. Przy grodze do Sandomierza biegną napowietrzne linie elektroenergetyczne SN i NN, natomiast w odległości ok. 300 m w kierunku północnym przebiega wodociąg.

Działka nr 284/3 jest zadrzewiona i zakrzewiona.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 1U:

1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa usługowa,składy i magazyny;

2) przeznaczenie dopuszczalne – lokale mieszkalne towarzyszące funkcji podstawowej.

 

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się ze szczegółowymi zapisami w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Przed otwarciem przetargu osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej następujące dokumenty: dowód wpłaty wadium, osoby fizyczne – dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport); reprezentujący osoby prawne – dokument tożsamości, aktualny odpis z KRS.

Przetarg  odbędzie się dnia 8.10.2020 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Górze Kalwarii ul. 3-Maja 10, sala nr 1.11 (I piętro).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5.10.2020 r.  w tytule przelewu należy podać numer działki ewidencyjnej nieruchomości oraz obręb.

 

Wadium należy wpłacać przelewem na konto: Mazovia Bank Spółdzielczy w Górze Kalwarii nr 46 8003 0003 2001 0000 0635 0005. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy. Organizator przetargu zawiadamia nabywcę w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.  Koszty notarialne i sądowe pokrywa nabywca.  Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte zbywanej nieruchomości  w tym także za nieujawnione w Zasobie Geodezyjno-Kartograficznym przebiegu podziemnych mediów.

Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Organizator przetargu zawiadamia nabywcę o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Cena nieruchomości sprzedanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

Burmistrz zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w tut. Urzędzie p. Nr 210, tel. (22) 736 33 37. Strona internetowa: www.bip.gorakalwaria.pl

                                                                                                              Z up. Burmistrza Miasta i Gminy

                                                                                                                               Mateusz Baj                                                           

                                                                                                                            Z-ca Burmistrza

Wytworzył:
Ilona Makuch
(2020-08-03)
Udostępnił:
Adrian Macioł
(2020-08-03 11:00:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Macioł
(2020-08-03 11:00:34)

 
 
liczba odwiedzin: 10540366

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X