☰ Menu Prawe Menu ☰
Góra Kalwaria
Grafika zawierająca herb Góra Kalwaria

Niedziela 17.01.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

wymagane kryteria

 Ogłoszenie Nr 8 /2020 o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
w Urzędzie Miasta i Gminy Góra Kalwaria

 

Burmistrz Miasta i Gminy Góry Kalwarii ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektora/ inspektora ds. lokalowych

w Urzędzie Miasta i Gminy w Górze Kalwarii ul. 3 Maja 10,

w Referacie Gospodarki Komunalnej

 

Informuję, że:

     1. KLAUZULA INFORMACYJNA

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miasta i Gminy w Górze Kalwarii reprezentowany przez Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria z siedzibą w Górze Kalwarii ul. 3 Maja 10, 05-530 Góra Kalwaria

  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@gorakalwaria.pl, tel.22 736 38 26,

  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy- podinspektora/inspektora ds. lokalowych w Urzędzie Miasta i Gminy Góra Kalwaria, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a, b i c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwane RODO, w związku z art. 22Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. oraz art.11-16 ustawy dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych .

  4. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. W przypadku niepodania danych, Pani/Pana kandydatura nie będzie brana pod uwagę w procesie rekrutacji.

  5. Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu zawarcia umowy o pracę z wybranym kandydatem do pracy. Dane osób niewybranych w procesie rekrutacyjnym dotyczącym zatrudnienia w wyniku niniejszego ogłoszenia rekrutacyjnego nie będą dalej przetwarzania i  zostaną zniszczone w sposób uniemożliwiający ich wtórne pozyskanie. W przypadku pięciu najlepszych kandydatów umieszczonych w protokole naboru, dane tych osób będą przechowywane  w okresie 3 miesięcy od dnia  nawiązania  stosunku pracy z wybraną osobą i powtórnie wykorzystane w przypadku konieczności  ponownego obsadzenia tego samego stanowiska (art. 14 ustawy o pracownikach samorządowych).

  6. Pani/Pana dane nie będą udostępniane innym odbiorcom, ani też nie będą przekazywane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

  7. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

  8. Posiada Pani/Pan prawo :

   1. żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

   2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

   3. cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

   4. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

I. Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie wyższe lub średnie, preferowane kierunki: administracja, prawo

 2. doświadczenie zawodowe: przy wykształceniu średnim udokumentowany co najmniej 3-letni staż pracy w administracji publicznej,

  przy wykształceniu wyższym – brak wymaganego stażu pracy,

 3. nieposzlakowana opinia,

 4. zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

 5. kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 6. obywatelstwo polskie *

  * o ww. stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisowa prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

III. Wymagania dodatkowe:

  1. znajomość przepisów, a w szczególności :

  1. ustawy o gospodarce nieruchomościami,

  2. ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego,

  3. Kodeksu cywilnego,

  4. Kodeksu postępowania administracyjnego,

  5. oraz przepisów wykonawczych wydanych na podstawie powyższych ustaw

 1. komunikatywność, kreatywność, umiejętność pracy w zespole, dobra organizacja pracy,sumienność,

 1. biegła obsługa komputera,

 2. wykonywanie pracy na podobnych stanowiskach w jednostkach samorządu terytorialnego.

IV. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku obejmuje w szczególności:

 1. współdziałanie z Administracją Budynków Komunalnych w przygotowaniu projektu wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy,

 2. opracowanie projektu zasad wynajmu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gmin,

 3. współpraca przy realizacji zadań z Administracją Budynków Komunalnych w zakresie:

  • monitorowania sposobu korzystania przez najemcę z lokalu,

  • dokonywanie przeglądu stanu technicznego lokali mieszkalnych i wyposażenia stanu technicznego lokali oraz ustalanie zakresu niezbędnych prac i ich zlecanie,

  • podejmowania czynności związanych z wypowiedzeniem najmu oraz opróżnianiem lokali,

 1. prowadzenie spraw dotyczących zamiany lokali,

 2. podejmowanie czynności w sprawach wynajmu lokali użytkowych stanowiących własność gminy na okres 3 lat,

 3. przygotowywanie projektów uchwał w sprawie ponownego zawarcia umowy najmu lokali użytkowych,

 4. współdziałanie ze Społeczną Komisją Mieszkaniową w zakresie przydzielania lokali mieszkalnych,

 5. prowadzenie spraw dotyczących przydziału gminnych lokali mieszkalnych i użytkowych.

V. Proponowane warunki zatrudnienia:

Wymiar czasu pracy - cały etat. Pierwsza umowa zawarta na czas określony do 6 miesięcy, a następnie możliwość zawarcia umowy na czas określony lub nieokreślony.

VI. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6% .

VII. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

Warunki dotyczące charakteru pracy:

 1. praca biurowa z obsługą komputera powyżej 4 godzin dziennie. Wyjazdy w teren związane ze sprawdzaniem warunków mieszkaniowych.

Miejsce pracy oraz otoczenie organizacyjno -techniczne stanowiska pracy:

 1. pomieszczenie biurowe znajduje się na II piętrze Urzędu Miasta i Gminy Góra Kalwaria, ul. 3 Maja 10, w Referacie Gospodarki Komunalnej

 2. naturalne i sztuczne oświetlenie,

 3. toaleta nie przystosowana dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,

 4. w budynku nie ma windy,

 5. przy ulicy miejsca parkingowe miejskie.

VIII. Wymagane dokumenty:

 1. Curriculum Vitae własnoręcznie podpisane.
 2. List motywacyjny - własnoręcznie podpisany.
 3. Kserokopie świadectw pracy.
 4. Kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie.
 5. Kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie.
 6. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb  niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o pracownikach samorządowych.
 7. Oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym  wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia  publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 8. Oświadczenie kandydata, że ma zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 9. Oświadczenie kandydata, że cieszy się nieposzlakowaną opinią.
 10. Oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
 11. Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
 12. Kopia dokumentu potwierdzająca niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych

IX. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko inspektora/podinspektora ds. lokalowych” w Urzędzie Miasta i Gminy w Górze Kalwarii, w Kancelarii lub pocztą na adres: 05-530 Góra Kalwaria ul.3 Maja 10 w terminie do 17 marca 2020 roku do godziny 16:00 (decyduje data wpływu do urzędu).

VIII. Dodatkowe informacje:

 1. dokumenty, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane,

 2. kandydaci spełniający wymagania niezbędne zostaną poinformowani telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej,

 3. informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP Gminy Góra Kalwaria (www.bip.gorakalwaria.pl) oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miasta i Gminy Góra Kalwaria.

 

Burmistrz Miasta i Gminy

Góra Kalwaria

/-/

Arkadiusz Strzyżewski

 

Góra Kalwaria, dnia 05.03.2020 r.

Wytworzył:
Grażyna Urbanowicz
Udostępnił:
Paulina Drozd
(2020-03-09 08:58:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Paulina Drozd
(2020-03-09 08:59:45)

 
 
liczba odwiedzin: 10699334

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X