☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Góra Kalwaria
Herb Góra Kalwaria

Środa 15.07.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wybory uzupełniające na ławników 2020-2023

Informacja dotycząca wyboru ławników na kadencję 2020-2023

 

Informuje się, że Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie zwrócił się z prośbą do Rady Miejskiej w Górze Kalwarii o przeprowadzenie wyborów uzupełniających i dokonanie wyboru 1 ławnika do Sądu Okręgowego w Warszawie na kadencję 2020 – 2023.

 

KANDYDACI NA ŁAWNIKÓW

Ustawa prawo o ustroju sądów powszechnych stanowi, ze ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

 2. jest nieskazitelnego charakteru;

 3. ukończył 30 lat;

 4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;

 5. nie przekroczył 70 lat;

 6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;

 7. posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

 

Ławnikami nie mogą być:

 1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;

 2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;

 3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;

 4. adwokaci i aplikanci adwokaccy;

 5. radcy prawni i aplikanci radcowscy;

 6. duchowni;

 7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej;

 8. funkcjonariusze Służby Więziennej;

 9. radni gminy, powiatu i województwa.

Uwaga!

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać Radzie Miejskiej:

 1. prezesi właściwych sądów,

 2. stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,

 3. co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

 

ZGŁOSZENIA NA ŁAWNIKÓW

Zgłoszenia przyjmowane są w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 lutego 2020 r.

Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły do rady gminy po upływie tego terminu, a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych, pozostawia się bez dalszego biegu.

Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

 

Zgłaszanie kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której kandydat ma obowiązek dołączyć dokumenty, a które powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia:

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;

2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;

4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. poz. 2217 oraz z 2018 r. poz. 1000 i 1544), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;

5) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się listę osób zawierającą:

   1. imię (imiona), nazwisko,

   2. numer ewidencyjny PESEL,

   3. miejsce stałego zamieszkania,

   4. własnoręczny podpis

- każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

 

Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

 

OPŁATY

Koszt opłaty za:

 1. wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa;
 2. badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

 

INFORMACJE DODATKOWE

Rada gminy przed dokonaniem wyboru zasięga od komendanta wojewódzkiego policji informację o kandydatach na ławników. Informacje o kandydacie na ławnika uzyskuje się i sporządza na zasadach określonych dla informacji o kandydacie do objęcia stanowiska sędziowskiego.

Kandydaci przed wyborami podlegają zaopiniowaniu przez Zespół powołany przez Radę Miejską, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie.

 

Wybory ławników odbędą się najpóźniej w kwietniu 2020 roku.

 

DOKUMENTY

Kartę zgłoszenia kandydatów wraz z innymi drukami dokumentów można pobrać:

- w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta i Gminy Góra Kalwaria, ul. 3 Maja 10, parter,

- w pokoju nr 17, w budynku ul. Ratuszowa 1, I piętro,

w godzinach pracy Urzędu.

- na stronie internetowej Urzędu: www.gorakalwaria.pl oraz w BIP,

- na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl.

 

Dokumenty związane ze zgłoszeniem kandydatów na ławników przyjmuje Urząd Miasta i Gminy Góra Kalwaria w godzinach pracy Urzędu:

- budynek ul. 3 Maja 10, parter, Kancelaria

- budynek ul. Ratuszowa 1, I piętro, pokój 17

W przypadku przesłania za pośrednictwem poczty - decyduje data wpływu do Urzędu

 

Informacji dodatkowych dot. zgłoszeń udziela p. Urszula Kuranowska, budynek Ratusza, pok. 17,Ratusz tel. 22 727 35 93.

 

Druki dokumentów do pobrania:

 1. Karta zgłoszenia kandydata na ławnika

 2. Oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe

 3. Oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona

 4. Lista osób zgłaszających kandydata na ławnika

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 1. Zleceniodawca oświadcza, iż administratorem danych osobowych (dalej ADO) w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych (…), do czasu przekazania dokumentów do Prezesa Sądu lub ich zwrotu lub ich zniszczenia, jest Urząd Miasta i Gminy Góra Kalwaria, Urząd Miasta i Gminy Góra Kalwaria z siedzibą w Górze Kalwarii przy ul. 3 Maja 10, reprezentowanym przez Burmistrza Miasta i Gminy.

Adres siedziby: Urząd Miasta i Gminy Góra Kalwaria, 05-530 Góra Kalwaria, ul. 3 Maja 10, tel. 22 277 35 93, mail: umig@gorakalwaria.pl.

 1. W Urzędzie Miasta i Gminy Góra Kalwaria został powołany inspektor ochrony danych (IOD). Kontakt z inspektorem ochrony danych: iod@gorakalwaria.pl, tel. 22 736 38 26.

 2. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1 będą przetwarzane przez Zleceniodawcę na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonywania zadań ADO związanych z przeprowadzeniem procedury wyboru ławników.

 3. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, nie będą przekazywane podmiotom trzecim o ile nie będzie się to wiązało z koniecznością wynikającą z przeprowadzenia procedury wyboru ławników.

 4. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO

 5. Osobom, o których mowa w ust. 1, przysługuje prawo do żądania od administratora danych dostępu do ich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych

 6. Osobom, o których mowa w ust. 1, w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przysługuje prawo do wniesienie skargi do organu nadzorczego – do dnia 24 maja 2018 r. Generalnego Inspektora Danych Osobowych, a od dnia 25 maja 2018 r. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Wytworzył:
Udostępnił:
Paulina Drozd
(2020-01-02 14:26:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Paulina Drozd
(2020-01-02 14:36:59)
 
 
ilość odwiedzin: 9946510

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X