☰ Menu Prawe Menu ☰
Góra Kalwaria
Grafika zawierająca herb Góra Kalwaria

Środa 30.09.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę z dn. 02.10.2019 r. - dz. nr 4/18, 4/19 obr. 3-02

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

  

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Góra Kalwaria podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 30 lat.          

 

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz  katastru nieruchomości, powierzchnia nieruchomości

 

Działki ewidencyjne:

- nr 4/18 o powierzchni 0,4324 ha z obrębu 3-02 w Górze Kalwarii, uregulowana w księdze wieczystej nr WA1I/00034988/6;

- nr 4/19 o powierzchni 0,0425 ha z obrębu 3-02 w Górze Kalwarii, uregulowana w księdze wieczystej nr WA5M/00265126/6.

Opis nieruchomości

 

Niezabudowane nieruchomości gruntowe.

Działka nr 4/18, objęta jest księgą wieczystą nr WA1I/00034988/6. Brak wpisów w dziale IV księgi wieczystej. W dziale III wpisane są ograniczone prawa rzeczowe – 2 służebności przesyłu ustanowione na rzecz PGE Dystrybucja S.A. Nadto została ustanowiona służebność przesyłu na rzecz PSG Sp. z o.o. – złożono do Sądu wniosek o wpis służebności w dziale III księgi wieczystej, który dotychczas nie został rozpoznany. W dziale III wpisane jest także roszczenie – prawa i roszczenia Fundacji Edukacji Sportowej z/s w Krzakach Czaplinkowskich, wynikające z umowy dzierżawy. Złożono do Sądu wniosek o wykreślenie przedmiotowego roszczenia, który dotychczas nie został rozpoznany.

Działka nr 4/19 objęta jest księgą wieczystą nr WA5M/00265126/6. Brak wpisów w dziale IV księgi wieczystej. W dziale III wpisane jest roszczenie – prawa i roszczenia Fundacji Edukacji Sportowej z/s w Krzakach Czaplinkowskich, wynikające z umowy dzierżawy. Złożono do Sądu wniosek o wykreślenie przedmiotowego roszczenia, który dotychczas nie został rozpoznany.

 

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka nr 4/18 z obrębu 3-02 w Górze Kalwarii znajduje się w terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem U.19 – przeznaczenie podstawowe terenu: zabudowa usługowa, w tym usługi o funkcji publicznej, usługi sportu. Działka nr 4/19 z obrębu 3-02 w Górze Kalwarii znajduję się w terenie oznaczonym na rysunku planu ww. symbolem U.19 oraz symbolem Us.24 – tereny usług sportu i rekreacji.

 

Oddanie nieruchomości w dzierżawę nastąpić ma na cele usług sportu i rekreacji. Dopuszcza się prowadzenie przez dzierżawcę jako uzupełniającej i związanej z podstawową działalnością sportową, działalności gastronomicznej i handlowej.

Dzierżawca we własnym zakresie i na własny koszt zobowiązany będzie do wybudowania budynków, budowli, urządzeń i infrastruktury w celu świadczenia usług sportu i rekreacji.

 

 

Termin zagospodarowania nieruchomości

Wybudowanie – w terminie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy – co najmniej budynku, budowli, urządzeń i infrastruktury umożliwiającej świadczenie usług w zakresie sportu i rekreacji, z możliwością dalszej rozbudowy/budowy po upływie tego terminu.

Po zakończeniu umowy wszelkie nakłady poczynione przez dzierżawcę na nieruchomościach zostaną przejęte przez wydzierżawiającego bez obowiązku zwrotu ich wartości na rzecz dzierżawcy.

 

Wysokość opat z tytułu dzierżawy, termin wnoszenia opłat, zasady aktualizacji opłat

Miesięczny czynsz w wysokości netto 0,40 zł za m2 oddanej w dzierżawę nieruchomości (działki ewidencyjne nr 4/18 i 4/19 mają łącznie 4 749 m2 powierzchni, co stanowi czynsz w wysokości 1899,60 zł, słownie: jeden tysiąc osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych sześćdziesiąt groszy) powiększony o należny podatek od towarów i usług według obowiązującej stawki. Czynsz płatny do dnia 20 (słownie: dwudziestego) każdego miesiąca za dany miesiąc.

Wydzierżawiający udzieli dzierżawcy obniżki czynszu – w wysokości 50% czynszu określonego powyżej - za okres od dnia zawarcia umowy dzierżawy do dnia oddania do użytkowania budynku, budowli, urządzeń i infrastruktury umożliwiającej świadczenie usług w zakresie sportu i rekreacji lecz nie później niż do upływu 24 (słownie: dwudziestu czterech) miesięcy licząc od dnia podpisania umowy dzierżawy.

Wysokość czynszu będzie podwyższana corocznie o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa GUS za rok ubiegły.

                                                                      

 

Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej: www.bip.gorakalwaria.pl w dniach od 02.10.2019 r. do 23.10.2019 r.


 
 
liczba odwiedzin: 10272663

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X