☰ Menu Prawe Menu ☰
Góra Kalwaria
Grafika zawierająca herb Góra Kalwaria

Wtorek 29.09.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej IV

BURMISTRZ  MIASTA I GMINY GÓRA KALWARIA OGŁASZA

 NABÓR NA STANOWISKO

KIEROWNIKA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

 W GÓRZE KALWARII

 

 Burmistrz Miasta i Gminy Góra Kalwaria ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne  kierownicze stanowisko urzędnicze  - Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej

                                               w Górze Kalwarii ul. Pijarska 40

                             

 KLAUZULA INFORMACYJNA

Informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miasta i Gminy w Górze Kalwarii reprezentowany przez Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria z siedzibą w Górze Kalwarii ul. 3 Maja 10, 05-530 Góra Kalwaria
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@gorakalwaria.pl, tel.22 736 38 26,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy- Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a, b i c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwane RODO, w związku z art. 22 Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. oraz      art.11-16 ustawy dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych .
 4. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. W przypadku niepodania danych, Pani/Pana kandydatura nie będzie brana pod uwagę w procesie rekrutacji.
 5. Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu zawarcia umowy o pracę z wybranym kandydatem do pracy. Dane osób niewybranych w procesie rekrutacyjnym dotyczącym zatrudnienia w wyniku niniejszego ogłoszenia rekrutacyjnego nie będą dalej przetwarzane i zostaną zniszczone w sposób uniemożliwiający ich wtórne pozyskanie.  W przypadku pięciu najlepszych kandydatów umieszczonych w protokole naboru, dane tych osób będą przechowywane  w okresie 3 miesięcy od dnia  nawiązania  stosunku pracy z wybraną osobą i powtórnie wykorzystane w przypadku konieczności  ponownego obsadzenia tego samego stanowiska (art. 14 ustawy o pracownikach samorządowych.)
 6. Pani/Pana dane nie będą udostępniane innym odbiorcom, ani też nie będą przekazywane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,                  w tym profilowaniu.
 8. Posiada Pani/Pan prawo :
  1. żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  3. cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
  4. wniesienia skargi do  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

 

I. Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie: wyższe oraz specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej zgodnie z art.122 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 2. 3-letni staż pracy w pomocy społecznej,
 3. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 6. niekaralność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
 7. niekaralność: kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 8. obywatelstwo polskie.

      II. Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość przepisów, a w szczególności: 
 1. ustawy o o pomocy społecznej,
 2. ustawy o  świadczeniach rodzinnych,
 3. ustawy o  pomocy państwa w wychowaniu dzieci,
 4. ustawy o samorządzie gminnym,
 5. ustawy o finansach publicznych,
 6. ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
 7. ustawy prawo zamówień publicznych,
 8. Kodeksu postępowania administracyjnego,

oraz przepisów wykonawczych wydanych na podstawie powyższych usta,

 1. dobra znajomość obsługi komputera – pakietu MS Office ( Word, Excel, Power Point) oraz doświadczenie w obsłudze programów finansowo-księgowych,
 2. posiadanie prawa jazdy kat. B,
 3. cechy osobowości: komunikatywność, kreatywność, umiejętność kierowania zespołem, dobra organizacja pracy,
 4. mile widziane doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowniczym,

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku obejmuje w szczególności:

 1. kierowanie działalnością OPS oraz reprezentowanie go na zewnątrz,
 2. organizacja pracy w OPS na poszczególnych stanowiskach pracy, zapewniająca sprawne wykonywanie pracy,
 3. sporządzanie planu finansowego jednostki,
 4. przestrzeganie dyscypliny budżetowej przy ścisłej współpracy ze skarbnikiem gminy,
 5. analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,
 6. organizowanie i prowadzenie w powiązaniu ze środowiskiem lokalnym działalności socjalnej zmierzającej do zaspokojenia potrzeb gminy,
 7. nadzór merytoryczny nad pracą pracowników OPS,
 8. kontrola spraw księgowych i kadrowo-płacowych,
 9. kontrola dokumentacji prowadzonej przez pracowników zatrudnionych w OPS oraz ich pracy w terenie,
 10. wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu działania OPS,
 11. składanie corocznie Radzie Miejskiej sprawozdania z działalności ośrodka i przedstawianie potrzeb w zakresie pomocy społecznej,
 12. współpraca z organizacjami, instytucjami i środowiskiem lokalnym.

IV. Proponowane warunki zatrudnienia:

            Wymiar czasu pracy - cały etat. Pierwsza umowa zawarta na czas określony do 6 miesięcy, a  następnie możliwość zawarcia umowy na czas określony lub nieokreślony.           

V. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

            W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,  jest niższy niż 6% .

VI.  Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 • miejsce pracy: Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii

VII. Warunki dotyczące charakteru pracy:

 1. praca biurowa z obsługą komputera powyżej 4 godzin dziennie,
 2. wyjazdy w teren związane z realizacją zadań wynikających  z zakresu obowiązków,

VII. Wymagane dokumenty:

 1. Curriculum Vitae -  własnoręcznie podpisane.
 2. List motywacyjny - własnoręcznie podpisany.
 3. Kserokopie świadectw pracy.
 4. Kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie .
 5. Kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie.
 6. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy  dla potrzeb  niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o pracownikach samorządowych.
 7. Oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym  wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia  publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 8. Oświadczenie kandydata, że ma zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych ,
 9. Oświadczenie kandydata  że, cieszy się nieposzlakowaną opinią,
 1. Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach  i umiejętnościach
 2. Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku urzędniczym
 3. Oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z  dysponowaniem sodkami publicznymi, o którym mowa w art.31 ust.1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1458 z późn. zm.).

VIII. Termin i  miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii” w Urzędzie Miasta i Gminy w Górze Kalwarii, w Kancelarii lub pocztą na adres: 05-530 Góra Kalwaria   ul.3 Maja 10 w terminie do 26 sierpnia 2019 roku, do godziny 17:00- decyduje data wpływu do urzędu).

IX. Dodatkowe informacje:

 1. dokumenty, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane,
 2. kandydaci spełniający wymagania niezbędne zostaną poinformowani telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej,
 3. informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP  Gminy Góra Kalwaria (www.bip.gorakalwaria.pl) oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miasta i Gminy Góra Kalwaria.

 

                                                                        

                                                                                       Burmistrz  Miasta i Gminy

                                                                                                   Góra Kalwaria

 

 

                                                                                              Arkadiusz Strzyżewski

 

 

Góra Kalwaria, dnia, 12.08. 2019r.


 
 
liczba odwiedzin: 10268318

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X