☰ Menu Prawe Menu ☰
Góra Kalwaria
Grafika zawierająca herb Góra Kalwaria

Niedziela 17.01.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

wymagane kryteria

 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY GÓRA KALWARIA OGŁASZA

 KONKURS NA STANOWISKO

DYREKTORA GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

 W GÓRZE KALWARII

 

Na podstawie art. 16 ust.1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Góra Kalwaria ogłasza konkurs na stanowisko

Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Górze Kalwarii ul. Ks. Sajny 1   

   

 KLAUZULA INFORMACYJNA

Informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miasta i Gminy w Górze Kalwarii reprezentowany przez Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria z siedzibą w Górze Kalwarii ul. 3 Maja 10, 05-530 Góra Kalwaria
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@gorakalwaria.pl, tel.22 736 38 26,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy- Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Górze Kalwarii, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a, b i c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwane RODO, w związku z art. 22 Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. oraz art.11-16 ustawy dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych .
 4. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. W przypadku niepodania danych, Pani/Pana kandydatura nie będzie brana pod uwagę w procesie rekrutacji.
 5. Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu zawarcia umowy o pracę z wybranym kandydatem do pracy. Dane osób niewybranych w procesie rekrutacyjnym dotyczącym zatrudnienia w wyniku niniejszego ogłoszenia rekrutacyjnego nie będą dalej przetwarzane i zostaną zniszczone w sposób uniemożliwiający ich wtórne pozyskanie.  W przypadku pięciu najlepszych kandydatów umieszczonych w protokole naboru, dane tych osób będą przechowywane  w okresie 3 miesięcy od dnia  nawiązania  stosunku pracy z wybraną osobą i powtórnie wykorzystane w przypadku konieczności  ponownego obsadzenia tego samego stanowiska (art. 14 ustawy o pracownikach samorządowych).
 6. Pani/Pana dane nie będą udostępniane innym odbiorcom, ani też nie będą przekazywane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 8. Posiada Pani/Pan prawo:
  1. żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  3. cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
  4. wniesienia skargi do  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

I. Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie: wyższe magisterskie o kierunku: bibliotekoznawstwo, kulturoznawstwo, filologia polska, animacja kultury, kultura, dziedzictwo narodowe, turystyka, promocja, marketing,
 2. co najmniej 4 letni staż pracy w bibliotekach lub innych samorządowych instytucjach kultury,
 3. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 6. niekaralność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
 7. niekaralność: kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 8. obywatelstwo polskie.

      II. Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość przepisów ustaw, a w szczególności:
 • ustawy o samorządzie gminnym,
 • ustawy o bibliotekach,
 • ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
 • prawa pracy,
 • ustawy prawo zamówień publicznych,
 • ustawy o finansach publicznych,
 1. umiejętność organizacji pracy i kierowania zespołem pracowników.
 2. dobra znajomość obsługi komputera – pakietu MS Office (Word, Excel, Power Point)
 3. posiadanie prawa jazdy kat. B,
 4. predyspozycje do organizowania i prowadzenia przedsięwzięć promocyjnych związanych z działalnością kulturalną,
 5. doświadczenie w pracy z grupami młodzieżowymi,
 6. cechy osobowości: komunikatywność, kreatywność,
 7. mile widziane doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowniczym.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku obejmuje w szczególności:

 1. kierowanie bieżącą działalnością biblioteki  i reprezentowanie jej na zewnątrz,
 2. wykonywanie zadań określonych w ustawie o bibliotekach oraz w statucie biblioteki,
 3. tworzenie warunków organizacyjnych, technicznych i finansowych zapewniających realizację celów statusowych instytucji,
 4. kierowanie gospodarką finansową Gminnej Biblioteki Publicznej i ponoszenie odpowiedzialności za prawidłowość, w tym opracowanie planu finansowego oraz dysponowanie środkami określonymi  w planie,
 5. pozyskiwanie środków pozabudżetowych na cele statutowe biblioteki,
 6. reprezentowanie  pracodawcy wobec pracowników biblioteki,
 7. współpraca w realizacji celów i zadań statutowych z organami gminy, gminnymi jednostkami organizacyjnymi oraz komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta i Gminy w Górze Kalwarii.

IV. Proponowane warunki zatrudnienia:

            Wymiar czasu pracy - cały etat. Dyrektor zostanie powołany na okres 4 lat

V. Oferta osoby przystępującej do konkursu powinna zawierać następujące dokumenty:

 1. list motywacyjny z uzasadnieniem ubiegania się na kandydata na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej  w Górze Kalwarii,
 2. pisemna koncepcja programowa dotycząca funkcjonowania i rozwoju Gminnej Biblioteki Publicznej w Górze Kalwarii. Koncepcja będzie stanowiła podstawę do zawarcia umowy z kandydatem na stanowisko Dyrektora wyłonionym w postępowaniu konkursowym,
 3. cv z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej,
 4. Kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie.
 5. kserokopie dyplomów i świadectw dokumentujących posiadane wykształcenie, umiejętności, staż pracy,
 6. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb  niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o pracownikach samorządowych.
 7. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
 8. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 9. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 10. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1458 z późn. zm)
 11. oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego.

świadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy  dla potrzeb  niezbędnych do realizac

VI. Informacja o sposobie i terminie składania ofert:

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym z dopiskiem  Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Górze Kalwarii  w terminie do 2 sierpnia 2019 roku (decyduje data wpływu do urzędu) w Kancelarii Urzędu Miasta i Gminy w Górze Kalwarii lub pocztą na adres: 05-530 Góra Kalwaria ul.3 Maja 10.             

VII. Inne niezbędne informacje:

 1. Konkurs zostanie przeprowadzony w 2 etapach:I etap - sprawdzenie ofert pod względem formalnym bez udziału kandydatów i II etap - rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami spełniającymi wymagania formalne.
 2. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie.
 3. Konkurs przeprowadza komisja konkursowa powołana odrębnym zarządzeniem Burmistrza Góry Kalwarii.
 4. Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane.
 5. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Kandydaci na stanowisko dyrektora mogą zapoznać się z warunkami organizacyjno-finansowymi  Gminnej Biblioteki Publicznej w Górze Kalwarii  pod nr tel. 22  727-32-77

 

Informacja o wyniku konkursu będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.gorakalwaria.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Górze Kalwarii, ul. 3 Maja 10.

                                                                        

 

                                                                                       Burmistrz  Miasta i Gminy

                                                                                                   Góra Kalwaria

 

 

                                                                                              Arkadiusz Strzyżewski

 

 

Góra Kalwaria, dnia 19.07. 2019r.

Wytworzył:
Grażyna Urbanowicz
(2019-07-19)
Udostępnił:
Katarzyna Szczepańska
(2019-07-19 12:44:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Katarzyna Szczepańska
(2019-07-19 12:47:59)

 
 
liczba odwiedzin: 10699378

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X