☰ Menu Prawe Menu ☰
Góra Kalwaria
Grafika zawierająca herb Góra Kalwaria

Środa 30.09.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej, objętej księgą wieczystą nr WA5M/00429417/1, położonej w gminie Góra Kalwaria, obręb Tomice, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 72/3 o pow. 0,1213 ha oraz 73/10 o pow. 0,0443 ha

BURMISTRZ  MIASTA i GMINY  GÓRA  KALWARIA

ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej, objętej księgą wieczystą nr WA5M/00429417/1, położonej w gminie Góra Kalwaria, obręb Tomice, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 72/3 o pow. 0,1213 ha oraz 73/10 o pow. 0,0443 ha, działając na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2018.2204 t.j. z dnia 2018.11.26) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.2014.1490 t.j. z dnia 2014.10.31) oraz Uchwały Nr XXXV/382/2013 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 25 stycznia 2013 r. Wykaz nieruchomości podano do publicznej wiadomości zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. ( Dz.U.2018.2204 t.j. z dnia 2018.11.26 ) w dniach od 05.04.2019 r. do 25.04.2019 r.: w prasie lokalnej, na stronie internetowej BIP oraz na tablicy ogłoszeń tut. Urzędzie.

 

Cena wywoławcza  -   110 000 zł + 23%VAT        Wadium  -  7 000 zł

 

Nieruchomość położona jest w miejscowości Tomice przy ul. Kochanowskiego. Wieś sąsiaduje z wsiami Baniocha, Kąty, Wólka Załęska. Dojazd do nieruchomości od drogi krajowej nr 79 łączącej Górę Kalwarię z Warszawą.  Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, przedmiotowa nieruchomość  przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługi nieuciążliwe – 29 MN/U. Minimalna powierzchnia biologicznie czynna 60%. Na wysokości działki w ulicy Kochanowskiego biegnie sieć gazowa, energetyczna, wodociągowa i kanalizacyjna.

Nieruchomość nie jest obciążona wpisami w działach III i IV księgi wieczystej. W stosunku do zbywanej nieruchomości nie toczy się postępowanie administracyjne i sądowe dotyczące prawidłowości jej nabycia przez gminę. W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne.

Przed otwarciem przetargu osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są przedstawić Komisji Przetargowej następujące dokumenty: dowód wpłaty wadium; osoby fizyczne – dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport); reprezentanci osoby prawnej – dokument tożsamości oraz oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem: umowy spółki, aktualny odpis KRS i uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości; pełnomocnicy – dokument potwierdzający tożsamość i oryginał pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego; w przypadku przystąpienia do przetargu jednego z małżonków konieczne jest przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka z notarialnym potwierdzeniem podpisu.

Wysokość postąpienia: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości.

Przetarg odbędzie się 22.08.2019 r. roku o godz. 12:00 w Urzędzie Miasta i Gminy Góra Kalwaria ul. 3-Maja 10, sala nr 100A.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.08.2019 r.  w tytule przelewu numeru działki ewidencyjnej nieruchomości.

 

Wadium należy wpłacić przelewem na konto Gminy prowadzone przez Mazovia Bank Spółdzielczy w Górze Kalwarii:   nr 46 8003 0003 2001 0000 0635 0005.

Wadium przepada jeżeli wyłoniony w przetargu nabywca uchyli się od zawarcia umowy. Oferentom, którzy przetargu nie wygrali wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Nabywca wyłoniony w drodze przetargu ponosi koszty notarialne i sądowe związane z przeniesieniem prawa własności.

Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte zbywanej nieruchomości w tym także za nie ujawniony w Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym przebieg podziemnych mediów.

Nabywca przejmuje nieruchomości w stanie istniejącym.

Organizator przetargu zawiadamia nabywcę o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

Cena nieruchomości  sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Góra Kalwaria, ul. 3-Maja 10 p. Nr 210, telefon (22)  736 33 37.

Przetarg może być odwołany, w tym przypadku wadium podlega zwrotowi wszystkim uczestnikom przetargu. Niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie osób zainteresowanych do wzięcia udziału w przetargu.

 

 

                                                                                                          Z up. Burmistrza Miasta i Gminy

                                                                                                                       Danuta Rechnia                                                            

                                                                                                                        Z-ca Burmistrza


 
 
liczba odwiedzin: 10272440

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X