☰ Menu Prawe Menu ☰
Góra Kalwaria
Grafika zawierająca herb Góra Kalwaria

Środa 30.09.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w mieście Góra Kalwaria, obręb 9-01, oznaczonej w ewidencji jako działka nr 3/4

BURMISTRZ MIASTA I GMINY

 

ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w mieście Góra Kalwaria, obręb 9-01, oznaczonej w ewidencji jako działka nr 3/4, objętej księgą wieczystą nr WA5M/00334039/4, działając na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U.2018.2204 t.j. z dnia 2018.11.26 ) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.2014.1490 t.j. z dnia 2014.10.31) oraz Uchwały Nr 205/XVIII/2008 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 29 maja 2018r. Wykaz nieruchomości podano do publicznej wiadomości zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. ( Dz.U.2018.2204 t.j. z dnia 2018.11.26 ) w dniach od 05.04.2019 r. do 25.04.2019 r.: w prasie lokalnej, na stronie internetowej BIP oraz na tablicy ogłoszeń tut. Urzędzie.

 

Góra Kalwaria, obręb  9-01, działka nr 3/4 o pow. 0,1447 ha

 

Cena wywoławcza  -  181 000 zł             Wadium  -  11 000 zł

 

Nieruchomość niezabudowana, położona w Górze Kalwarii przy ul. Wojska Polskiego, obręb 9-01, oznaczona
w ewidencji gruntów jako działka nr 3/4 o pow. 0,1447 ha, objęta księgą wieczystą nr WA5M/00334039/4. Przedmiotowa nieruchomość sąsiaduje z terenami zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej i usługowej. Brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Jest to pas gruntu w kształcie litery L, działka samodzielnie nie spełnia warunków działki budowlanej. Na nieruchomości znajdują się media kanalizacyjne           i gazociągowe. Przyszły właściciel zobowiązany jest do umożliwienia wejścia w teren odnośnym instytucjom               w przypadku takiej konieczności.

Nieruchomość nie jest obciążona wpisami w działach III i IV księgi wieczystej. W stosunku do zbywanej nieruchomości nie toczy się postępowanie administracyjne i sądowe dotyczące prawidłowości jej nabycia przez Gminę.

W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne. Przed otwarciem przetargu osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są przedstawić Komisji Przetargowej następujące dokumenty: dowód wpłaty wadium; osoby fizyczne – dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport); reprezentanci osoby prawnej – dokument tożsamości oraz oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem umowy spółki, aktualny odpis KRS i uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości; pełnomocnicy - dokument potwierdzający tożsamość i oryginał pełnomocnictwa upoważniający do działania na każdym etapie postępowania przetargowego; w przypadku przystąpienia do przetargu jednego z małżonków konieczne jest przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka z notarialnym potwierdzeniem podpisu.

Wysokość postąpienia: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynieść mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

 

Przetarg odbędzie się dnia 22.08.2019 r. o godz. 13:00 w Urzędzie Miasta i Gminy Góra Kalwaria

przy ul. 3 Maja 10 w sali 100A.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.08.2019r. wraz z podaniem w tytule przelewu numeru działki ewidencyjnej nieruchomości. Wadium w wysokości 11 000 należy wpłacić przelewem na konto Gminy prowadzone przez Mazovia Bank Spółdzielczy w Górze Kalwarii: nr 46 8003 0003 2001 0000 0635 0005.

Wadium przepada jeżeli wyłoniony w przetargu nabywca uchyli się od zawarcia umowy. Oferentom, którzy przetargu nie wygrali wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Nabywca wyłoniony w drodze przetargu ponosi koszty notarialne i sądowe związane z przeniesieniem prawa własności.

Sprzedający nie odpowiada za ukryte wady zbywanej nieruchomości w tym także za nie ujawniony
w Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym przebieg podziemnych mediów.

Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Organizator przetargu zawiadamia nabywcę
o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

Cena nieruchomości sprzedanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy, ul. 3-Maja 10, p. nr 202, tel (22) 727 12 57 oraz na stronie internetowej  www.bip.gorakalwaria.pl.

Przetarg może być odwołany, w tym przypadku wadium podlega zwrotowi wszystkim uczestnikom przetargu.

 

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy

Danuta Rechnia            

z-ca Burmistrza           

 


 
 
liczba odwiedzin: 10272949

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X