☰ Menu Prawe Menu ☰
Góra Kalwaria
Grafika zawierająca herb Góra Kalwaria

Czwartek 01.10.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

obwieszczenia Wojewody Mazowieckiego dot. budowy , przebudowy i rozbudowy linii kolejowej nr 8 Warszawa Okęcie- Radom

 

                 

WOJEWODA  MAZOWIECKI

 

 

 

 

 

Warszawa, 8 lipca 2019 r.

 

 

 

 

 

    WI-I.747.2.2.2019.EA/ZK

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 9q ust. 2 i 2a ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 710 ze zm.) – dalej utk oraz w związku z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.) – dalej jako ustawa ooś informuję, że na wniosek inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, została wydana przez Wojewodę Mazowieckiego, w dniu 8 lipca 2019 r., decyzja Nr 85/SPEC/2019 o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji polegającej na:

 

budowie, przebudowie i rozbudowie linii kolejowej nr 8 Warszawa Okęcie – Radom (od km 38,800 do km 58,100), w związku z realizacją projektu POIIŚ 5.1.3 „Modernizacja linii kolejowej nr 8, odcinek Warszawa Okęcie- Radom (LOT A, B, F) - Faza II”, w zakresie szlaku Czachówek – Chynów od km 38,800 do km 41,900.

 

Linie rozgraniczające teren planowanej inwestycji obejmują nieruchomości na terenie gminy Góra Kalwaria powiat piaseczyński i gminy Chynów powiat grójecki, wskazane poniżej (w nawiasach podano numery działek ewidencyjnych przed projektowanym podziałem):

 

Gmina Góra Kalwaria

Obręb ewidencyjny 21-Julianów - działki o nr: 127/1, 125, 123/3 (123), 122/3 (122), 150/1 (150), 167/23 (167/1).

 

Gmina Chynów

Obręb ewidencyjny 7-Budy Sułkowskie - działki o nr: 85/3, 85/1, 31/4 (31/1), 98/1 (98), 99/1 (99), 101/1 (101), 119/1 i 119/2 (119), 120/1 i 120/2 (120), 121/1 i 121/2 (121), 122/1 i 122/2 (122), 123/1 i 123/2 (123), 124/1 i 124/2 (124), 125/1 i 125/2 (125), 126/1 i 126/2 (126), 127/1 i 127/2 (127), 128/1 i 128/2 (128), 129/1 i 129/2 (129), 130/1 i 130/2 (130), 131/1 i 131/2 (131), 132/1 i 132/2 (132), 159/5 (159/3), 160/5 (160/3), 161/5 (161/3), 162/1 (162), 163/1 (163), 192/20 (192/1), 192/22 (192/2), 106/5 (106/2), 107/1 (107), 108/1 (108), 109/1 (109), 110/1 (110), 111/1 (111), 112/1 (112), 113/1 (113), 114/1 (114), 115/1 (115), 116/1 (116), 117/1 (117), 118/1 (118), 146/1 (146), 147/1 (147), 149/14 (149/1), 149/16 (149/8), 149/18 (149/9), 158/1 (158), 104/5 (104/2), 106/3 (106/1), 192/26 (192/13), 192/24 (192/3);

Obręb ewidencyjny 48-Sułkowice - działki o nr: 173, 174/47 (174/25), 124/52 (124/38), 124/54 (124/8), 124/66 (124/21), 124/68 (124/24), 153/4 (153/1), 155/1 (155), 124/46 (124/39), 124/50 (124/37), 124/56 (124/9), 124/58 (124/10), 124/60 (124/15), 124/62 (124/17), 124/64 (124/19), 124/70 (124/26), 124/72 (124/29), 124/74 (124/2), 139/3 (139/2), 141/1 (141), 143/1 (143), 145/1 (145), 146/5 (146/1), 146/3 (146/2), 147/3 (147/2), 148/3 (148/1), 149/12 (149/1), 149/14 (149/2), 150/5 (150/1), 150/7 (150/2), 151/7 (151/1), 151/9 (151/4), 151/11 (151/5), 154/3 (154/1), 174/41 (174/19), 174/49 i 174/50 (174/18), 174/43 (174/16), 174/45 (174/17), 174/39 (174/22), 177/1 (177), 124/48 (124/36), 153/6 (153/2), 124/32, 153/3, 124/3;

Obręb ewidencyjny 19-Grobice Nowe - działki o nr: 90, 97/3 (97/2), 98/7 i 98/8 oraz 98/9 (98/2), 98/5 (98/4), 43/2 (43/1), 98/3;

Obręb ewidencyjny 8-Chynów - działka o nr 210.

 

W związku z planowaną inwestycją przewidywane są ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości, zgodnie z przepisami art. 9q ust. 1 pkt 6 utk: „w celu zapewnienia prawa do wejścia na teren nieruchomości dla prowadzenia inwestycji kolejowej, w tym dokonania związanej z nią budowy lub przebudowy układu drogowego lub urządzeń wodnych, lub założenia i przeprowadzenia na nich ciągów drenażowych przewodów i urządzeń służących do przesyłania płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności i sygnalizacji, a także innych podziemnych i naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń, a także prac związanych z konserwacją, utrzymaniem lub usuwaniem awarii”, dotyczące następujących nieruchomości (w nawiasach podano numery działek ewidencyjnych przed projektowanym podziałem):

 

Gmina Góra Kalwaria

Obręb ewidencyjny 21-Julianów - działki o nr: 124, 67, 123/4 (123), 122/4 (122), 160, 69, 53.

 

Gmina Chynów

Obręb ewidencyjny 7-Budy Sułkowskie - działki o nr: 153, 155/1, 87, 96, 99/2 (99), 101/2 (101), 119/3 (119), 122/3 (122), 129/3 (129), 133, 163/2 (163), 164, 192/21 (192/1), 192/23 (192/2), 149/15 (149/1), 106/4 (106/1), 192/25 (192/3), 102, 104/1;

Obręb ewidencyjny 48-Sułkowice - działki o nr: 124/53 (124/38), 124/55 (124/8), 124/67 (124/21), 124/69 (124/24), 153/5 (153/1), 155/2 (155), 163/1, 163/5, 164/1, 124/47 (124/39), 124/51 (124/37), 124/57 (124/9), 124/59 (124/10), 124/61 (124/15), 124/63 (124/17), 124/65 (124/19), 124/71 (124/26), 124/28, 124/73 (124/29), 124/75 (124/2), 125, 139/4 (139/2), 154/4 (154/1), 174/23, 124/49 (124/36), 153/7 (153/2), 176/6, 162/1, 161/1, 161/2, 160/1, 160/2, 159/1, 159/3, 158, 141/2 (141), 143/2 (143), 145/2 (145), 146/4 (146/2), 146/6 (146/1), 176/2;

Obręb ewidencyjny 19-Grobice Nowe - działki o nr: 84/2, 97/1, 98/6 (98/4), 42, 83/2, 88/1.

 

Realizacja przedmiotowej inwestycji kolejowej wymaga przejścia przez działkę, stanowiącą teren wód płynących: nr 85/2 obręb ewidencyjny 7 Budy Sułkowskie Inwestor zgodnie z art. 9ya ust. 1 utk jest uprawniony do jej nieodpłatnego zajęcia na czas realizacji inwestycji. Stosownie do art. 9ya ust. 4 i 5 utk inwestor winien uzgodnić w drodze pisemnego porozumienia z odpowiednimi podmiotami, o których mowa w art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U z 2018 r. poz. 2268 ze zm.) zakres, warunki i termin tego zajęcia, a prawo do dysponowania przedmiotową nieruchomością na cele budowlane inwestor będzie musiał uzyskać na zasadach ogólnych.

 

            Powyższe nieruchomości stanowią obszar na którym będzie realizowana planowana inwestycja.

 

Inwestycja będzie wymagała zatwierdzenia podziałów nieruchomości (art. 9g ust. 1 pkt 5 utk) wskazanych poniżej (w nawiasach podano numery działek ewidencyjnych wydzielonych
w wyniku projektowanych podziałów nieruchomości, pogrubionym drukiem wskazano numery działek przeznaczonych do przejęcia pod inwestycję):

 

Gmina Góra Kalwaria

Obręb ewidencyjny 21-Julianów - działki o nr: 123 (123/3, 123/4), 122 (122/3, 122/4), 150 (150/1 150/2), 167/1 (167/23, 167/24).

 

Gmina Chynów

Obręb ewidencyjny 7-Budy Sułkowskie - działki o nr: 31/1 (31/4, 31/5), 98 (98/1, 98/2), 99 (99/1 99/2), 101 (101/1, 101/2), 119 (119/1, 119/2, 119/3), 120 (120/1, 120/2, 120/3), 121 (121/1, 121/2, 121/3), 122 (122/1, 122/2, 122/3), 123 (123/1, 123/2, 123/3), 124 (124/1, 124/2, 124/3), 125 (125/1, 125/2, 125/3), 126 (126/1, 126/2, 126/3), 127 (127/1, 127/2, 127/3), 128 (128/1, 128/2, 128/3), 129 (129/1, 129/2, 129/3), 130 (130/1, 130/2, 130/3), 131 (131/1, 131/2, 131/3), 132 (132/1, 132/2, 132/3), 159/3 (159/5, 159/6), 160/3 (160/5, 160/6), 161/3 (161/5, 161/6), 162 (162/1, 162/2), 163 (163/1, 163/2), 192/1 (192/20, 192/21), 192/2 (192/22, 192/23), 106/2 (106/5, 106/6), 107 (107/1, 107/2), 108 (108/1, 108/2), 109 (109/1, 109/2), 110 (110/1, 110/2), 111 (111/1, 111/2), 112 (112/1, 112/2), 113 (113/1, 113/2), 114 (114/1, 114/2), 115 (115/1, 115/2), 116 (116/1, 116/2), 117 (117/1, 117/2), 118 (118/1, 118/2), 146 (146/1, 146/2), 147 (147/1, 147/2), 149/1 (149/14, 149/15), 149/8 (149/16, 149/17), 149/9 (149/18, 149/19), 158 (158/1, 158/2), 104/2 (104/5, 104/6), 106/1 (106/3 106/4), 192/13 (192/26, 192/27), 192/3 (192/24, 192/25);

Obręb ewidencyjny 48-Sułkowice - działki o nr:174/25 (174/47, 174/48), 124/38 (124/52, 124/53), 124/8 (124/54, 124/55), 124/21 (124/66, 124/67), 124/24 (124/68, 124/69), 153/1 (153/4, 153/5), 155 (155/1, 155/2), 124/39 (124/46, 124/47), 124/37 (124/50, 124/51), 124/9 (124/56, 124/57), 124/10 (124/58, 124/59), 124/15 (124/60, 124/61), 124/17 (124/62, 124/63), 124/19 (124/64 124/65), 124/26 (124/70, 124/71), 124/29 (124/72, 124/73), 124/2 (124/74, 124/75), 139/2 (139/3 139/4), 141 (141/1, 141/2), 143 (143/1, 143/2), 145 (145/1, 145/2), 146/1 (146/5, 146/6), 146/2 (146/3, 146/4), 147/2 (147/3, 147/4), 148/1 (148/3, 148/4), 149/1 (149/12, 149/13), 149/2 (149/14, 149/15), 150/1 (150/5, 150/6), 150/2 (150/7, 150/8), 151/1 (151/7, 151/8), 151/4 (151/9, 151/10), 151/5 (151/11, 151/12), 154/1 (154/3, 154/4), 174/19 (174/41, 174/42), 174/18 (174/49, 174/50, 174/51), 174/16 (174/43, 174/44), 174/17 (174/45, 174/46), 174/22 (174/39, 174/40), 177 (177/1, 177/2), 124/36 (124/48, 124/49), 153/2 (153/6, 153/7);

Obręb ewidencyjny 19-Grobice Nowe - działki o nr: 97/2 (97/3, 97/4), 98/2 (98/7, 98/8, 98/9, 98/10), 98/4 (98/5, 98/6), 43/1 (43/2, 43/3).

 

Realizacja planowanej inwestycji będzie wymagała, zgodnie z art. 9q ust 1 pkt. 7 utk, przejęcia na rzecz Skarbu Państwa następujących nieruchomości (w nawiasach podano numery działek ewidencyjnych przed projektowanym podziałem):

 

Gmina Góra Kalwaria

Obręb ewidencyjny 21-Julianów - działki o nr: 123/3 (123), 122/3 (122), 167/23 (167/1).

 

Gmina Chynów

Obręb ewidencyjny 7-Budy Sułkowskie - działki o nr: 31/4 (31/1), 98/1 (98), 99/1 (99), 101/1 (101), 119/1 i 119/2 (119), 120/1 i 120/2 (120), 121/1 i 121/2 (121), 122/1 i 122/2 (122), 123/1
i 123/2 (123), 124/1 i 124/2 (124), 125/1 i 125/2 (125), 126/1 i 126/2 (126), 127/1 i 127/2 (127), 128/1 i 128/2 (128), 129/1 i 129/2 (129), 130/1 i 130/2 (130), 131/1 i 131/2 (131), 132/1 i 132/2 (132), 159/5 (159/3), 160/5 (160/3), 161/5 (161/3), 162/1 (162), 163/1 (163), 192/20 (192/1), 192/22 (192/2), 106/5 (106/2), 107/1 (107), 108/1 (108), 109/1 (109), 110/1 (110), 111/1 (111), 112/1 (112), 113/1 (113), 114/1 (114), 115/1 (115), 116/1 (116), 117/1 (117), 118/1 (118), 146/1 (146), 147/1 (147), 149/14 (149/1), 149/16 (149/8), 149/18 (149/9), 158/1 (158), 106/3 (106/1), 192/26 (192/13), 192/24 (192/3);

Obręb ewidencyjny 48-Sułkowice - działki o nr: 174/47 (174/25), 124/52 (124/38), 124/54 (124/8), 124/66 (124/21), 124/68 (124/24), 153/4 (153/1), 155/1 (155), 124/46 (124/39), 124/50 (124/37), 124/56 (124/9), 124/58 (124/10), 124/60 (124/15), 124/62 (124/17), 124/64 (124/19), 124/70 (124/26), 124/72 (124/29), 124/74 (124/2), 139/3 (139/2), 141/1 (141), 143/1 (143), 145/1 (145), 146/5 (146/1), 146/3 (146/2), 147/3 (147/2), 148/3 (148/1), 149/12 (149/1), 149/14 (149/2), 150/5 (150/1), 150/7 (150/2), 151/7 (151/1), 151/9 (151/4), 151/11 (151/5), 154/3 (154/1), 174/41 (174/19), 174/49 i 174/50 (174/18), 174/43 (174/16), 174/45 (174/17), 174/39 (174/22), 177/1 (177), 124/48 (124/36), 153/6 (153/2), 124/32, 153/3, 124/3;

Obręb ewidencyjny 19-Grobice Nowe - działki o nr: 97/3 (97/2), 98/7 i 98/8 oraz 98/9 (98/2), 98/5 (98/4), 43/2 (43/1).

 

Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

 

Zgodnie z art. 9q ust. 3 utk, art. 72 ust. 6 ustawy ooś oraz w związku z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) - dalej jako Kpa informuję, że z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Infrastruktury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, Punkt Obsługi Klienta pokój nr 7, w następujących godzinach: poniedziałek 13-16 oraz w czwartek 8-12).

 

Zgodnie z art. 9q ust 2 utk, wojewoda doręcza decyzję o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej wnioskodawcy oraz wysyła zawiadomienie o jej wydaniu właścicielom lub użytkownikom wieczystym nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie tej decyzji na adres wskazany w katastrze nieruchomości. Pozostałe strony zawiadamia w drodze obwieszczeń w urzędzie wojewódzkim i urzędach gmin właściwych ze względu na przebieg linii kolejowej, na stronach internetowych tych gmin oraz urzędu wojewódzkiego, a także w prasie lokalnej. Doręczenie zawiadomienia na adres wskazany w katastrze nieruchomości jest skuteczne.

 

Jeżeli dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętej decyzją o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej odpowiednio wyda tę nieruchomość lub wyda nieruchomość i opróżni lokal oraz inne pomieszczenie niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 28 dni, od dnia doręczenia zawiadomienia o wydaniu tej decyzji, wysokość odszkodowania powiększa się
o kwotę równą 5% wartości nieruchomości lub wartości prawa użytkowania wieczystego (art. 9y ust. 3e utk) – dotyczy nieruchomości, które stają się własnością Skarbu Państwa.

 

Od przedmiotowej decyzji, zgodnie z art. 129 § 2 Kpa, wnioskodawcy przysługuje prawo do wniesienia odwołania do Ministra Inwestycji i Rozwoju, za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego w terminie 14 dni od skutecznego jej doręczenia. Pozostałym stronom przysługuje prawo do wniesienia odwołania do Ministra Inwestycji i Rozwoju, za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego w terminie 14 dni od skutecznego doręczenia zawiadomienia o jej wydaniu. Ponadto zgodnie z art. 49 § 2 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Data publicznego obwieszczenia: 17 lipca 2019 r.

 

POUCZENIE

      Oświadczenie o gotowości wydania nieruchomości przeznaczonej pod inwestycję dotychczasowy właściciel może przesłać na adres inwestora oraz przekazać do wiadomości jednostce organizacyjnej zajmującej się bezpośrednio realizacją przedmiotowej inwestycji: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Centrum Realizacji Inwestycji Region Centralny, ul. Minerska 16,
04-506 Warszawa.

   z up. WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

 

Aleksandra Krzoska

Dyrektor Wydziału Infrastruktury

        /podpisano elektronicznie/

Otrzymują :

  1. Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
  2. Urząd Gminy Góra Kalwaria
  3. Urząd Gminy Chynów

 

Na tablicy ogłoszeń

wywieszono dnia: ……………………………

zdjęto dnia: …………………………..……..

Na stronie internetowej urzędu i BIP

wywieszono dnia…….…................................

zdjęto dnia: ……………….…………………

 

                                                                                             podpis


 
 
liczba odwiedzin: 10278834

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X