☰ Menu Prawe Menu ☰
Góra Kalwaria
Grafika zawierająca herb Góra Kalwaria

Piątek 23.10.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Informacje na temat funduszu sołeckiego

FUNDUSZ SOŁECKI

Fundusz sołecki to wydzielone w budżecie gminy środki, o których przeznaczeniu decydują mieszkańcy wsi.. Procedura ustalania i wydatkowania funduszu została opisana w Ustawie o funduszu sołeckim z 21 lutego 2014 roku, dalej zwanej Ustawą. Celem Ustawy było zapewnienie mieszkańcom wsi możliwości samodzielnego i wspólnego decydowania o swoim otoczeniu i jakości życia.

Fundusz sołecki realizowany według Ustawy wymaga przestrzegania procedur oraz trzymania się terminów.

Poniżej przedstawione zostały kolejne etapy wyodrębniania i realizacji funduszu sołeckiego wraz z wyjaśnieniami.

 

1

 

Przyjęcie przez radę gminy uchwały

o wyodrębnieniu funduszu sołeckiego

fundusz

sołecki

 

 

Uchwałą Nr VIII/28/2015 z dnia 4 marca 2015 r. Rada Miejska Góry Kalwarii wyraziła zgodę na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. Uchwała ta obowiązuje w kolejnych latach budżetowych, do czasu podjęcia uchwały przez Radę Gminy o nie wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego.

Jeśli Gmina nie chce wyodrębnić funduszu sołeckiego, to co roku musi podejmować uchwalę o jego nieutworzeniu.

 

2

 

Wyliczenie przez burmistrza środków

jakie będą przysługiwały sołectwom

Wysokość środków przeznaczonych na konkretne sołectwo wynosi:

F= (2+Lm/100 ) x Kb

Poszczególne symbole we wzorze oznaczają:

F –wysokość środków przeznaczonych na dane sołectwo, nie może być jednak wyższa niż dziesięciokrotność Kb.

Lm – liczbę mieszkańców sołectwa według stanu na ostatni dzień czerwca roku poprzedzającego rok, w którym poniesione zostaną wydatki. Liczbę mieszkańców określa się na podstawie prowadzonego przez gminę zbioru danych stałych mieszkańców.

Kb – to kwota bazowa obliczona poprzez podzielenie dochodów gminy oraz liczby mieszkańców gminy wg stanu na 31 grudnia roku poprzedzającego o dwa lata rok poniesienia wydatków.

Rada Gminy Góry Kalwarii Uchwałą Nr LVIII/638/2014  z dnia 27 czerwca 2014 r.  w sprawie określenia zasad zwiększenia środków funduszu sołeckiego przypadających na poszczególne sołectwa, zwiększyła środki funduszu sołeckiego ponad wysokość obliczoną przyjmując zasadę zwiększenia o 20% środków przeznaczonych na wydatki inwestycyjne.

Do dnia 31 lipca burmistrz gminy przekazuje sołtysom informację o wysokości przypadających danemu sołectwu środków oraz środków określonych na podstawie uchwały o zwiększeniu środków o której mowa powyżej. Informacja o dokładnej kwocie powinna dotrzeć do sołtysów najpóźniej właśnie do 31 lipca każdego roku.

 

3

 

Przygotowanie zebrania wiejskiego

i poinformowanie o nim mieszkańców

Sołtys znając wysokość przyznanych środków powinien najpóźniej do 30 września zwołać zebranie wiejskie, podczas którego mieszkańcy zdecydują na co wydać pieniądze z funduszu sołeckiego.

Już wcześniej, przed zebraniem, można myśleć i dyskutować na temat tego jaki można włożyć wniosek i co sfinansować.

Porady:

 1. Organizując zebranie wiejskie warto przygotować informację, w której będzie wyraźnie zaznaczone, że zebranie dotyczy podjęcia decyzji na co wydać pieniądze z funduszu sołeckiego.
 2. W zaproszeniu na zebranie dobrze jest podać kwotę funduszu o jakiej mieszkańcy będą decydować.
 3. W zaproszeniu warto wskazać, że to mieszkańcy sami podejmą decyzję o tym, na co pieniądze zostaną wydane. 
 4. Warto postarać się tak przekazać informację, aby dotarła do możliwie wielu mieszkańców.

Żeby fundusz sołecki okazał się sukcesem, ważne jest aby jak najwięcej mieszkańców sołectwa brało udział w decydowaniu o projekcie, a później w jego wykonaniu. Jednym z głównych celów funduszu sołeckiego jest angażowanie mieszkańców w sprawy wsi.

4

 

 

Zebranie wiejskie

O przeznaczeniu pieniędzy decyduje zebranie wiejskie. O tym kto może wziąć w nim udział i jakie inne warunki muszą być zapewnione, aby decyzje były ważne mówi statut sołectwa.

Zgodnie ze Statutem Sołeckim:

1. Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim i prawo podejmowania uchwał mają stali, pełnoletni mieszkańcy sołectwa.

2. Zebrania Wiejskie zwołuje Sołtys:

1) z własnej inicjatywy,

2) na pisemny wniosek złożony Sołtysowi przez:

a) Radę Miejską,

b) Burmistrza,

c) Radę Sołecką,

d) co najmniej trzydzieści stałych mieszkańców Sołectwa.

3. O Zebraniu Wiejskim Sołtys zawiadamia mieszkańców sołectwa, na co najmniej 7 dni przed wyznaczonym terminem zebrania,  w sposób zwyczajowo przyjęty w sołectwie.

4. Uprawnieni do udziału w Zebraniu Wiejskim podpisują listę obecności podając imię i nazwisko oraz adres zamieszkania. Lista stanowi załącznik do protokołu z Zebrania Wiejskiego.

5. Zebranie Wiejskie podejmuje decyzje w drodze uchwał.

6. Uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów.

7. Każdemu uprawnionemu do głosowania przysługuje jeden głos.

8. Głosowanie odbywa się w sposób jawny chyba, że przepisy prawa stanowią inaczej.

 

Zwołując zebranie należy przestrzegać tego, co zapisano w statucie (na ile dni przed zebraniem poinformować mieszkańców, w jaki sposób itp.), w jaki sposób zebranie powinno przebiegać (porządek obrad),w jaki sposób powinno być udokumentowane (protokół z zebrania, lista obecności) oraz jakie czynności sołtys podejmuje po zebraniu (np. terminowe przekazanie uchwał oraz protokołu z zebrania burmistrzowi).

Nieprzestrzeganie tych warunków może spowodować unieważnienie podjętych uchwał zebrania wiejskiego. W konsekwencji przepadnie możliwość sfinansowania działań, które mieszkańcy wybrali.

 

5

 

 

Przedłożenie wniosku sołectwa do burmistrza

 

Ustawa o funduszu sołeckim wskazuje, że propozycję wniosku do dyskusji mogą złożyć:

1) sołtys,
2) rada sołecka,
3) 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa.

 

Aby wniosek do funduszu sołeckiego mógł być zrealizowany, musi spełniać trzy warunki, które trzeba wziąć pod uwagę podczas dyskusji i planowania wniosku:

* przedsięwzięcia mieszczą się w katalogu zadań własnych gminy,
* są zgodne ze strategią rozwoju,
* służą poprawie warunków życia mieszkańców

 

O zadaniach własnych gminy mówi art. 6 ust. 1 oraz artykuł 7 ust. 1 Ustawy o samorządzie gminnym.

Aby wniosek o dofinansowanie z funduszu sołeckiego był poprawny, musi zawierać:

 1. wskazanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji na obszarze danego sołectwa
 2. oszacowanie kosztów realizacji danych przedsięwzięć – koszty przedsięwzięć muszą mieścić się w limicie przeznaczonym dla danego sołectwa,
 3. uzasadnienie. Jest to bardzo ważny element wniosku. W uzasadnieniu powinniśmy przede wszystkim wskazać w jaki sposób realizacja danego przedsięwzięcia przyczyni się do poprawy warunków życia mieszkańców danego sołectwa.
 4. wniosek musi być złożony we właściwym terminie - do 30 września każdego roku, na rok następny.

Wraz z wnioskiem należy złożyć:

 1. uchwałę zatwierdzającą wniosek,
 2. protokół z zebrania podczas którego uchwalono wniosek o sfinansowanie przedsięwzięć z funduszu sołeckiego,
 3. listę obecności z zebrania wiejskiego.

W terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy, którego wniosek dotyczy, sołtys przekazuje burmistrzowi wniosek celem uwzględnienia go w projekcie budżetu gminy.

Najczęściej popełniane błędy we wniosku

Wniosek sołectwa musi być odrzucony jeśli np.:

 • Nie określono w nim przedsięwzięć, na które mają zostać przeznaczone pieniądze;
 • Do wniosku nie dołączono uzasadnienia wyboru przedsięwzięć;
 • Przedsięwzięcia wybrane przez zebranie wiejskie nie spełniają warunków wskazanych w Ustawie: nie podnoszą warunków życia mieszkańców, nie należą do zadań własnych gminy lub nie są zgodne ze strategią rozwoju gminy;
 • Koszt planowanych działań przekracza wysokość środków przeznaczonych na sołectwo;
 • Wniosek nie został uchwalony przez zebranie wiejskie;
 • Wniosek został przekazany burmistrzowi po 30 września roku poprzedzającego poniesienie wydatku

 

6

 

 

Wspólna realizacja przedsięwzięć przez sołectwa

 

Sołectwa mogą realizować wspólne przedsięwzięcia. Każde z sołectw zamierzających wspólnie realizować przedsięwzięcie odrębnie uchwala wniosek.

Składany wniosek – oprócz elementów omówionych wcześniej -  winien wówczas zawierać wskazanie przewidzianych do realizacji przedsięwzięć na obszarze danego sołectwa lub innego sołectwa w naszej gminie.

 

7

 

 

Uznanie lub odrzucenie wniosku sołectwa przez burmistrza

Jeśli burmistrz uzna, że wniosek nie spełnia powyższych wymogów, w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania odrzuca wniosek, jednocześnie informując o tym sołtysa.

Sołtys za pośrednictwem burmistrza może w ciągu 7 dni podtrzymać odrzucony wniosek kierując go do Rady Miejsiej za pośrednictwem Burmistrza, bądź też (o ile jest jeszcze przed 30 września) zorganizować ponownie zebranie wiejskie i uchwalić raz jeszcze wniosek – poprawiony pod względem formalnym.

W przypadku ponownie uchwalonego wniosku, rada gminy rozpatruje ten wniosek w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania. Rada Miejska odrzuca wniosek niespełniający warunków wymaganych ustawą lub przekazany po terminie. Burmistrz związany jest rozstrzygnięciem Rady Miejskiej.

Uchwalając budżet, Rada Miejska odrzuca wniosek sołectwa, w przypadku gdy zamierzone przedsięwzięcia nie spełniają wymogów przeznaczenia na cele zgodne z ustawą.

 

8

Uchwalony wniosek, które spełnił wymagania,

musi zostać wprowadzony do budżetu.

fundusz

sołecki

Budżet uchwala Rada Miejska w kolejnych miesiącach.

Rada podejmuje uchwałę o włączeniu przedsięwzięć finansowanych ze środków funduszu sołeckiego do budżetu gminy w oparciu o wymienione już wcześniej kryteria:

 • wnioskowane przedsięwzięcia mieszczą się w katalogu zadań własnych gminy,
 • są zgodne ze strategią rozwoju,
 • służą poprawie warunków życia mieszkańców.

 

9

Realizacja zadań z funduszu sołeckiego

przyjętych w budżecie gminy

Zadania ze środków funduszu sołeckiego realizowane są zgodnie z opisem we wniosku.

Fundusz sołecki jest częścią budżetu gminy, za którego wykonanie odpowiedzialny jest Burmistrz.

Rola sołtysa i mieszkańców nie ogranicza się tylko do uchwalenia i złożenia wniosku. Polega ona, między innymi, na:

 • kontroli terminów realizacji i jakości wykonania przedsięwzięcia,
 • udziale w realizacji przedsięwzięcia, jeżeli tak zdecydowali podczas zebrania - może to być praca mieszkańców lub wkład rzeczowy.
   

 

10

 

Zmiana przedsięwzięć do realizacji z funduszu sołeckiego.

 

 

W trakcie roku budżetowego, jednakże nie wcześniej niż po uchwaleniu budżetu gminy na dany rok i nie później niż do dnia 31 października danego roku budżetowego, sołectwo może złożyć do Burmistrza wniosek o zmianę przedsięwzięć lub ich zakresu przewidzianych do realizacji w ramach funduszu.

 

Wniosek taki nie może prowadzić do przekroczenia środków przyznanych pierwotnie w uchwale budżetowej.

 

Do wniosku o zmianę przedsięwzięć lub ich zakresu stosuje się wymagania jak dla wniosku składanego w trybie do dnia 30 września.

 

 

11

 

Do kiedy należy wydać pieniądze z funduszu sołeckiego?

Pieniądze z funduszu muszą zostać wydane do końca roku na który zostały uchwalone.

Pieniądze z funduszu sołeckiego, które nie zostaną wydane, nie przechodzą na kolejny rok.

Nie przepadają, tylko zostają w budżecie gminy.

 

12

 

Poszerzenie wiedzy o funduszu sołeckim

O wątpliwościach i problemach związanych z realizacją funduszu sołeckiego mogą Państwo przeczytać na stronach:

www.funduszesoleckie.pl

www.gazetasolecka.pl

 

Wytworzył:
Beata Kisiel
(2019-07-05)
Udostępnił:
Dorota Pierścińska
(2019-07-05 09:32:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Dorota Pierścińska
(2019-07-05 10:32:26)
 
 
liczba odwiedzin: 10391881

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X