☰ Menu Prawe Menu ☰
Góra Kalwaria
Grafika zawierająca herb Góra Kalwaria

Czwartek 01.10.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Obwieszczenie, w spr. wydania decyzji o ustaleniu lok. celu publ. przedsięwzięcia pn. budowie sieci wodociągowej na dz. nr 181/13 we wsi Czarny Las

BURMISTRZ MIASTA I GMINY

GÓRA KALWARIA


znak: PLP.6733.7.2019.ZPL                                                     Góra Kalwaria, dn. 28.06.2019 r.

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria

 

            Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. 2018.1945 z póz. zm )  oraz art. 49 i art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018.2096 z póż.zm) zawiadamia się, że w dniu 27.06.2019 r., została  wydana decyzja Nr 828/2019  znak: PLP 6733.7.2019.ZPL o ustaleniu lokalizacji celu publicznego przedsięwzięcia polegającego  na budowie sieci wodociągowej na dz. ew. nr 181/13 we wsi Czarny Las (obręb geodezyjny 00-14), gm. Góra Kalwaria, oznaczonych literami w obrysach ABCDA, na kopii mapy zasadniczej w skali 1:1000, stanowiącej integralną część niniejszej decyzji (zał. nr 1).

 

Decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego wydano po uzgodnieniu z :

  • Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, Nadzór Wodny Góra Kalwaria, w odniesieniu do melioracji wodnych, dla nieruchomości wykorzystywanych na cele rolne, W trybie art. 106 Kodeksu postępowania administracyjnego - organ, do którego zwrócono się o zajęcie stanowiska, obowiązany jest przedstawić je niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie   2 tygodni od dnia  doręczenia mu żądania, uznaje się za uzgodnienie decyzji. W/w termin  upłynął   dn. 25.06.2019  r. 
  • Starostą Piaseczyńskim, w odniesieniu do gruntów wykorzystywanych na cele rolne w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami. W trybie art. 106 Kodeksu postępowania administracyjnego - organ, do którego zwrócono się o zajęcie stanowiska, obowiązany jest przedstawić je niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie   2 tygodni od dnia  doręczenia mu żądania, uznaje się za uzgodnienie decyzji. W/w termin  upłynął   dn. 26.06.2019  r. 

 

Jednocześnie informuję, iż w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia, osoby zainteresowane przedmiotowym przedsięwzięciem mogą zapoznać się z w/w wnioskiem, w Referacie Planowania Przestrzennego tut. Urzędu Miasta  i Gminy Góra Kalwaria, przy ul. 3 Maja 10,  pokój Nr 207.

 

                                                                                   Z up. Burmistrza Miasta i Góra Kalwaria

                                                                       Z- ca Kierownika Ref. Planowania Przestrzennego

                                                                                        mgr inż. Renata Ługowska

                                                                      

 

Otrzymują:

1. Wnioskodawca – E. G., reprezentująca Pana T. U.

2. Właściciele i władający terenami, na których prowadzona będzie inwestycja (adresy w aktach sprawy):

  • M.B. – dz. ew. nr 181/13
  • P.B. – dz. ew. nr 181/13
  • K.B. – dz. ew. nr 181/13
  • T.U. – dz. ew. nr 181/13

3. a/a

Do wiadomości: Marszałek Województwa Mazowieckiego, ul. Jagiellońska 26, 03–719 Warszawa

 

Obwieszczenie umieszczone zostało na:

1.. Stronach  internetowych:  bip. gorakalwaria.pl; www.gorakalwaria.pl.

2.Tablicy ogłoszeń tut. Urzędu.


 
 
liczba odwiedzin: 10278669

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X