☰ Menu Prawe Menu ☰
Góra Kalwaria
Grafika zawierająca herb Góra Kalwaria

Środa 30.09.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (Tomice)

                   W Y K A Z     N I E R U C H O M O Ś C I

  

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 2204) Burmistrz Miasta i Gminy Góra Kalwaria podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży:

          

 

Położenie nieruchomości:

 

Góra Kalwaria, obręb Tomice, dz. nr 73/24 wraz z udziałem 1/8 części w drodze wewnętrznej, oznaczonej jako dz.nr 73/26

Góra Kalwaria, obręb Tomice, dz. nr 73/21, położona przy ulicy Kochanowskiego

Opis nieruchomości

 

Działki nr 73/24 i nr 73/21 objęte księgą wieczystą nr WA5M/00377444/9. Niezabudowana nieruchomość gruntowa, przeznaczona do sprzedaży zgodnie z Uchwałą Nr XLI/449/2013 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 28 maja 2013 r. Nieruchomość nie jest obciążona  w dziale III i IV księgi wieczystej.

Udział 1/8 części w nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 73/26 objęta księgą wieczystą nr WA1I/0024694/5. Nieruchomość nie jest obciążona  w dziale III księgi wieczystej, dział IV zawiera hipotekę umowną łączną na rzecz PKO SA.

Oznaczenie nieruchomości według katastru

 

Cena nieruchomości

 

Działka nr 73/24 o pow. 0,0930 ha

wraz z udziałem 1/8 części w dz.nr 73/26 o powierzchni 0,0566 ha – 106 300 zł + 23%VAT

 

Działka nr 73/21 o pow. 0,0930 ha – 102 300 zł + 23% VAT

 

 

 

Rodzaj zbywanego prawa do nieruchomości

Nieruchomość niezabudowana, stanowiąca własność Gminy Góra Kalwaria.

 

 

Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania:

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, przedmiotowa działka przeznaczona jest pod usługi publiczne o symbolu 31.UP. Dopuszcza się zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolno stojącą, bliźniaczą i szeregową oraz realizację komercyjnej zabudowy usługowej nieuciążliwej.

 

Forma zbycia

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości.

                                                                      

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej: www.bip.gorakalwaria.pl w dniach od 31.05.2019 r. do 20.06.2019 r.

 

 

 


 
 
liczba odwiedzin: 10272642

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X