☰ Menu Prawe Menu ☰
Góra Kalwaria
Grafika zawierająca herb Góra Kalwaria

Sobota 16.01.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Dyrektor ZOPO - referent ds. płacowych

 

 

DYREKTOR ZESPOŁU OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

W GÓRZE KALWARII

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY REFERENTA ds. płacowych

 

 KLAUZULA INFORMACYJNA

Informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Górze Kalwarii reprezentowany przez  Dyrektora ZOPO z siedzibą w Górze Kalwarii ul. ks. Z. Sajny 4, 05-530 Góra Kalwaria.

 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@gorakalwaria.pl, tel.22 736 38 26,

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy – referenta ds. płacowych w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Górze Kalwarii, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a, b i c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwane RODO,  w związku z art. 22 Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. oraz art.11-16 ustawy dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

 4. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. W przypadku niepodania danych, Pani/Pana kandydatura nie będzie brana pod uwagę w procesie rekrutacji.

 5. Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu zawarcia umowy o pracę z wybranym kandydatem do pracy. Dane osób niewybranych w procesie rekrutacyjnym dotyczącym zatrudnienia w wyniku niniejszego ogłoszenia rekrutacyjnego nie będą dalej przetwarzane i  zostaną zniszczone w sposób uniemożliwiający ich wtórne pozyskanie.  W przypadku pięciu  najlepszych kandydatów umieszczonych w protokole naboru, dane tych osób będą przechowywane  w okresie 3 miesięcy od dnia  nawiązania  stosunku pracy z wybraną osobą i powtórnie wykorzystane w przypadku konieczności  ponownego obsadzenia tego samego stanowiska (art. 14 ustawy o pracownikach samorządowych).

 6. Pani/Pana dane nie będą udostępniane innym odbiorcom, ani też nie będą przekazywane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

 7. Posiada Pani/Pan prawo:

  1. żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

  2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

  3. cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

  4. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

1. Wymagania niezbędne:

  1. obywatelstwo polskie,

  2. wykształcenie średnie ekonomiczne i co najmniej 5-letni staż pracy lub wyższe ekonomiczne i co najmniej 3-letni staż pracy,

  3. biegła umiejętność obsługi komputera,

  4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

  5. kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

  6. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.

 

2. Wymagania dodatkowe:

 

 1. znajomość z zakresu prawa pracy, ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych,

 2. odpowiedzialność, systematyczność, rzetelność.

 

3. Do zakresu wykonywanych zadań na ww. stanowisku należeć będzie między innymi:

 

 1. Przygotowanie list płac dla pracowników podlegających obsłudze finansowo-księgowej Zespołowi Obsługi Placówek Oświatowych, i dla pracowników ZOPO. Nanoszenie potrąceń zgodnie z wykazami dostarczonymi przez szkoły, przedszkola oraz pracowników ZOPO.

 2. Rozliczanie zwolnień lekarskich i przygotowywanie Rp-7.

 

4. Wymagane dokumenty:

 1. Curriculum Vitae - własnoręcznie podpisane.

 2. List motywacyjny - własnoręcznie podpisany.

 3. Kserokopie świadectw pracy.

 4. Kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie.

 5. Kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie.

 6. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb  niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o pracownikach samorządowych.

 7. Oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym  wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia  publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 8. Oświadczenie kandydata, że ma zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

 9. Oświadczenie kandydata, że cieszy się nieposzlakowaną opinią,

 1. Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach  i umiejętnościach.

 

 1. Proponowane warunki zatrudnienia:

Wymiar czasu pracy - cały etat. Pierwsza umowa zawarta na czas określony do 6 miesięcy, a następnie możliwość zawarcia umowy na czas określony lub nieokreślony.

 

 1. Warunki pracy na stanowisku:

 1. praca w siedzibie jednostki – Zespół Obsługi Placówek Oświatowych, 05-530 Góra Kalwaria, ul. Księdza Zygmunta Sajny 4,

 2. I piętro, wejście po schodach o szerokości 110 cm z poręczą, drzwi wejściowe do pokoi biurowych o szerokości 80 cm w świetle ościeżnic,

 3. naturalne i sztuczne oświetlenie,

 4. budynek nie jest wyposażony w podjazdy, windy,

 5. praca przy monitorze ekranowym ponad 4 godziny dziennie,

 6. pomieszczenie higieniczno-sanitarne oraz budynek nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych,

 7. brak oznaczeń dla osób niewidomych.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 1. Dodatkowe informacje:

 1. informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymogami związanymi ze stanowiskiem określonym w ogłoszeniu o naborze,

 2. kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej,

 3. informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Góra Kalwaria (www.bip.gorakalwaria.pl)

 4. wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV winny być opatrzone klauzulą : „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) oraz ustawą z dn. 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1260).

Dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko referenta ds. płacowych” w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Górze Kalwarii, w sekretariacie lub pocztą na adres:

05-530 Góra Kalwaria ul. Księdza Zygmunta Sajny 4 w terminie do 12.04.2019 r. do godz. 14:00. Aplikacje niekompletne oraz które wpłyną do Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacji dotyczących naboru udziela Teresa Krupa – tel. (22) 7567431

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Góra Kalwaria (www.bip.gorakalwaria.pl) oraz na tablicy informacyjnej w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Górze Kalwarii.

 

Dyrektor Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych

w Górze Kalwarii

Bogdan Wrochna

Góra Kalwaria, dnia 12.03.2019 r.

Wytworzył:
Udostępnił:
Paulina Drozd
(2019-03-12 15:37:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Paulina Drozd
(2019-03-12 15:37:52)

 
 
liczba odwiedzin: 10697569

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X