☰ Menu Prawe Menu ☰
Góra Kalwaria
Grafika zawierająca herb Góra Kalwaria

Wtorek 29.09.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej, położonej w Górze Kalwarii, obr. 10-01, działka nr 10/10 o pow. 1825 m2

Burmistrz Miasta i Gminy Góra Kalwaria

ogłasza

Pierwszy Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności

nieruchomości niezabudowanej, położonej w Górze Kalwarii, obr. 10-01

Góra Kalwaria, rejon ulicy Marianki, obr. 10-01 - powierzchnia – 1825 m2

(działka nr 10/10, Księga wieczysta nr WA5M/00268827/1)

Cena wywoławcza - 180 000 zł + 23% VAT Wadium – 10 000 zł

Nieruchomość położona jest w Górze Kalwarii, obr. 10-01 w rejonie ulicy Marianki na peryferiach miasta. Wzdłuż ulicy Marianki znajduje się zabudowa mieszkalna jednorodzinna. Droga dojazdowa do działki od ulicy Marianki jest drogą gruntową.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego powyższa nieruchomość przewidziana jest pod realizację działalności gospodarczej z dopuszczeniem zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej o symbolu UR/P/mn. Na obrzeżu działki znajduje się stacja transformatorowa. Możliwość podłączenia do mediów: instalacja wodociągowa, gazowa w ulicy Marianki.

Nieruchomość nie jest obciążona wpisami w działach III i IV księgi wieczystej oraz nie toczy się postępowanie administracyjne i sądowe dotyczące prawidłowości nabycia nieruchomości przez Gminę.

W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne. Przed otwarciem przetargu osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są przedstawić Komisji Przetargowej następujące dokumenty: dowód wpłaty wadium; osoby fizyczne dokument tożsamości, reprezentowanej osoby prawnej – dokument tożsamości oraz oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem: umowy spółki, aktualny odpis KRS i uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości; pełnomocnicy – dokument potwierdzający tożsamość i oryginał pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego w przypadku przystąpienia do przetargu jednego z małżonków, konieczne jest przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka.

Przetarg ważny jest bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie, o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości.

Przetarg odbędzie się w dniu 30 lipca 2014 roku o godz. 10:00 w sali posiedzeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy Góra Kalwaria ul. 3-Maja 10.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 lipca 2014 r.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Wadium należy wpłacić na konto Gminy: Mazovia B.S. W Górze Kalwarii nr 46 8003 0003 2001 0000 0635 0005

Wadium przepada jeżeli jeżeli wyłoniony w przetargu nabywca uchyli się od zawarcia umowy. Oferentom, którzy przetargu nie wygrali wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Nabywca nieruchomości wyłoniony w drodze przetargu ponosi koszty notarialne i sądowe związane z przeniesieniem prawa własności nieruchomości. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Organizator przetargu zawiadamia nabywcę o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Cena nieruchomości sprzedanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Góra Kalwaria ul. 3-Maja 10 w pokoju 213 telefony (22) 72 73 430 lub 72 73 412 w. 150.

Przetarg może być odwołany z uzasadnionej przyczyny, w tym przypadku wadium podlega zwrotowi wszystkim uczestnikom przetargu.

Niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie osób zainteresowanych do wzięcia udziału w przetargu. Strona internetowa: www.bip.gorakalwaria.pl.

Burmistrza

Miasta i Gminy Góra Kalwaria


 
 
liczba odwiedzin: 10268629

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X